Kontakt oss

Eiendomsskatt, kontaktpersoner:

Ragnhild Collet-Hanssen
Ragnhild.Collet-Hanssen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 936 88 603 

May-Britt Mayer Johnsen
May-BrittM.Johnsen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 924 00 694 

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Eiendomsskatt

Illustrasjonsfoto av boliger ved Randsfjorden

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteform, som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Denne skatten er en svært viktig måte for kommunen å skaffe penger til de mange tjenestene som innbyggerne får.

Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med. Jevnaker kommunestyre vedtok innføring av eiendomsskatt fra og med skatteåret 2015. De aller fleste av Norges kommuner har en form for eiendomsskatt.

Hva er grunnlaget?

For boliger har kommunestyret vedtatt å bruke Skatteetatens boligverdier (formuesgrunnlag) som grunnbeløp for utregning av eiendomsskatten. Dette beløpet er fastsatt på bakgrunn av opplysninger som er rapportert til skatteetaten. Kommunen har i disse tilfellene ingen mulighet til å vurdere den fastsatte formuesverdien/boligverdien.

Du finner ytterligere opplysninger om fastsettelse av formuesverdiene/boligverdiene på Skatteetatens sider om boligverdi

Se også Slik beregnes eiendomsskatten.

For skatteåret 2018 er det boligverdiene for 2016 som benyttes. I de tilfeller kommunen ikke har mottatt boligverdi på enkelteiendommer, er den verdien som skatten beregnes av fastsatt av kommunen i medhold av eiendomsskatteloven. Disse eiendommene blir besiktiget av takstmenn, og taksten blir satt i henhold til rammer og retningslinjer for taksering i Jevnaker kommune, se Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering.

Skattesats endres 

For skatteåret 2018 har kommunestyret vedtatt å øke skattesatsen med 0,5 promille. Det vil si at skattesatsen øker fra 2 promille til 2,5 promille. For boliger og fritidseiendommer har kommunestyret i tillegg vedtatt et bunnfradrag på kr 400.000,-.

Eiendomsskatten skal betales i fire terminer med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20. november

Klage

Klage på fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år innenfor de frister som er fastsatt. Det kan ikke klages på samme grunnlag som det er klaget på tidligere år.

I 2018 er klagefristen satt til ut onsdag 12. april.

Mer om klage

Vedtekter og nemnd for takst

Kommunestyret i Jevnaker har fastsatt egne eiendomsskattevedtekter som trekker opp rammer for arbeidet knyttet til taksering og forvaltning av lov om eiendomsskatt.

Sentral stab er, i samarbeid med Plan og samfunn, kommunens eiendomsskattekontor. 

Slik beregnes eiendomsskatten

Ettergivelse eller nedsettelse av eiendomsskatt

Eiendomsskatt kan på bakgrunn av søknad settes ned eller ettergis dersom det har oppstått forhold som vil gjøre det urimelig å innkreve eiendomsskatten, jfr eiendomsskatteloven § 28.

Det er en konkret helhetsvurdering som skal ligge til grunn for avgjørelsen. Skattyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Dette er et strengt vilkår og bare aktuelt unntaksvis. Det er formannskapet som fatter endelig vedtak i slike saker. Vedtak fattes for ett år om gangen.

Eiendomsskatteloven hos Lovdata