Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Avdelingsleder SFO

Printer

 

Avdelingsleder SFO ved Toso skole

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6.780 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.

Fantastisk mulighet - ledig stilling som avdelingsleder SFO på Toso skole

Toso skole har fra 01.02.17 ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder SFO. Vi er inne i en spennende fase der vi ønsker å videreutvikle vår SFO. Som ny avdelingsleder vil du få muligheten til å påvirke prosessen og være med å forme din stilling.

Toso skole ligger i naturskjønne omgivelser og har ca. 280 flotte elever. Av disse går ca. 100 på SFO. Vi har flotte uteområder, gymsal, egen svømmehall og nytt SFO-kjøkken. Det er gode muligheter for å skape spennende aktiviteter for elevgruppen vår. Per i dag er det 8 faste stillinger på SFO. Personalet du vil jobbe sammen med er faglig dyktige og vi har et godt arbeidsmiljø.

Som avdelingsleder vil du ha ansvaret for den daglige driften av SFO. Det forventes at du skal være en del av bemanningen på SFO, lede og koordinere arbeidet, planlegge og følge opp aktivitetstilbudet. Du skal også kommunisere med foresatte, assistenter og lærere og samarbeide med administrasjon og ledelse ved skolen.

I samarbeid med skolens ledelse har du blant annet følgende oppgaver knyttet til personalet på SFO:

 • Du har ansvar for å delta i timeplanlegging og utarbeide turnusoversikt for ansatte på SFO.  Herunder ligger også ansvar for daglig bemanning, vikarer og ferieplanlegging.
 • Du har ansvar for å delta i ansettelsesprosesser, og for å motivere, veilede og følge opp ansatte. Du kan også ha faglig ansvar for oppfølging av lærling og for andre som er tilknyttet skolen f.eks. gjennom arbeidstrening.
 • Du har ansvar for å forberede fagmøter for SFO sammen med ressursteamet og ledelsen. Du er også ansvarlig for å utarbeide og evaluere planer sammen med personalet.
 • Du har ansvar for å lede og delta i lærings- og utviklingsprosesser
 • Du har ansvar for å delta i nærværsoppfølging, samt å bidra til et inkluderende arbeidsliv.

I samarbeid med skolens ledelse har du blant annet følgende administrative oppgaver:

 • Du har ansvar for å påse at daglig drift samsvarer med årsplaner og kvalitetsplan, samt å holde deg oppdatert på de til enhver tid gjeldende lover og regler.
 • Du har ansvar for å utarbeide rutinebeskrivelser for daglig drift, lage elevlister, samt å koordinere leksehjelp.
 • Du har ansvar for å delta i budsjettplanlegging for SFO, utarbeide timelister knyttet til lønnsutbetaling, og gjøre innkjøp i forhold til budsjett og innkjøpsavtaler. I tillegg skal du bistå ved rapporteringer.
 • Du har ansvar for å sette deg inn i og bruke de administrative verktøy/systemer kommunen benytter, samt å dokumentere og arkivere i samsvar med gjeldende sikkerhetsrutiner.
 • Du har ansvar for å tilrettelegge for samarbeid med andre kommunale enheter og lokale lag og foreninger.
 • Du skal delta på kommunalt og internt nettverksarbeid og du skal delta i utviklingsarbeid innad på skolen ved f.eks. å sitte i plangruppa. Vi ønsker å utvikle en helhetlig skole og SFO.

I samarbeid med skolens ledelse du bl.a. følgende oppgaver knyttet til oppfølging av elever og foresatte:

 • Du har ansvar for å skape et godt leke- og læringsmiljø for elevene våre, fremme hensyn til miljøet og påse at helse, miljø og sikkerhet er i fokus. Du skal også kvalitetssikre at barnas behov blir ivaretatt.
 • Du har ansvar for inntak av nye barn på SFO, og legge til rette for et godt daglig samarbeid med foresatte, samt å delta på samarbeidsmøter knyttet til det enkelte barn.
 • Du har ansvar for å planlegge/delta på foreldremøter og legge til rette for informasjonsoverføring eller delta på utviklingssamtaler. Herunder ligger også ansvar for å delta og informere om SFO på innskriving.
 • Du har ansvar for oppfølging av brukerundersøkelser, evt. gjennomføre lokale trivselsundersøkelser.
 • Du har ansvar for å sikre god informasjonsflyt, oppdatere informasjon og legge felles skriv og andre beskjeder/informasjon på vår læringsplattform.

Vi ønsker at du skal ha følgende kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med godkjent pedagogisk utdanning på høyskolenivå (gjerne barnehagelærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning). Annen relevant erfaring vil kunne oppveie for utdanningskrav.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • God digital kompetanse

Vi ønsker at du skal ha følgende personlige egenskaper:

 • Trygg i lederrollen
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert og systematisk
 • Stor arbeidskapasitet
 • Lojal og ansvarsbevisst

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Ved tiltredelse må gyldig politiattest fremlegges. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attester og vitnemål må tas med til et evt. intervju.

Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan får ved henvendelse til rektor Elisabeth Raastad Kjørven, 90699941

Elektronisk søknad via kommunes hjemmeside innen 17.12.17

Kort om stillingen
Referansenr
17/2292
Størrelse
100 %
Varighet
Fast

Søk på stillingen
Frist
17.12.2017
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Elisabeth Raastad Kjørven
Telefon
90 69 99 41