Kontakt oss

Andreas Lervåg Solberg 
Arealplanlegger
Tlf. 477 58 663 
Andreas.Solberg@jevnaker.kommune.no

Johnny Heen
Virksomhetsleder
Tlf: 409 11 880
Johnny.Heen@jevnaker.kommune.no


Hans Tollef Solberg
Næringsrådgiver
Tlf. 452 87 460
Hans.Tollef.Solberg@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Planprosessen fra A til Å

Alt om hvordan du utarbeider planforslag, saksgangen og hvem som har ansvaret

 

  1. Før planarbeidet starter
  2. Oppstart av planarbeid/planinitiativ
  3. Varsel om oppstart og kunngjøring
  4. Utarbeiding av planforslag
  5. Innsending av planforslag
  6. Behandling av reguleringsforslag
  7. Vedtak av reguleringsplan

1. Før planarbeidet starter:

For å oppnå rask saksbehandling er det viktig at planforslaget er gjennomarbeidet og korrekt utformet. Ta tidlig kontakt med arealplanlegger i Plan og miljø. Vi kan gi informasjon og råd for det videre planarbeidet. Innhent nødvendig informasjonsmateriale. Du finner det du trenger på våre internettsider.

Når må det utarbeides reguleringsplan?

Plan- og bygningsloven fastsetter at det skal utarbeides reguleringsplan for områder der det skal gjennomføres større bygge- og anleggsarbeider. Tillatelse etter § 20-1 kan ikke gis for større bygge- og anleggsarbeider før det foreligger reguleringsplan. I tillegg har kommuneplan for Jevnaker egne bestemmelser.

Hvem kan utarbeide reguleringsplan?

Plan- og bygningsloven fastlegger at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige og gis en entydig og forståelig form (§ 12-3). Engasjer fagkyndig konsulent dersom du skal utarbeide reguleringsplan og ikke selv er kvalifisert.

Er konsekvensutredning nødvendig?

For tiltak som kan ha vesentlig konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, kan det kreves at forslagsstiller utarbeider konsekvensutredning (plan- og bygningslovens kap. 4 med tilhørende forskrifter).

Reguleringsplan – hva er det?

En reguleringsplan (plan- og bygningslovens § 12-1) er en detaljplan med tilhørende bestemmelser som regulerer utnytting og vern av grunn, vassdrag, sjøområder, bebyggelse og det ytre miljø innenfor avgrensede områder i en kommune. Rammer for reguleringsformål og reguleringsbestemmelser er gitt i plan- og bygningslovens § 12-5 og § 12-6.

Reguleringsplaner vedtas normalt av kommunestyret, og en vedtatt reguleringsplan er straks rettslig bindende for alle tiltak innenfor planområdet. Reguleringsplanen gir adgang til å foreta ekspropriasjon og den gir rettigheter til å utnytte arealene slik reguleringsplanen angir.

 


 

2. Oppstart av planarbeid/planinitiativ (pbl. § 12-8)

”Planinitiativ”: Initiativ til reguleringsplan – planspørsmål etter pbl § 12-8 – er et privat initiativ til regulering i tidlig fase (frem til og med oppstartsmøte). Planinitiativets viktigste funksjon er å starte dialogen mellom forslagsstiller og kommunen ved å angi hva som tenkes realisert og hvor dette ønskes gjennomført.

Innhenting av rammer/ informasjon

Forslagsstiller

Gjeldende arealplaner:

Kommunens kartportal 

Oversikt og informasjon om overordnede arealplaner:

Kommuneplanens arealdel 

Nasjonalt/regionalt regelverk
Bestilling av kartdata og naboliste 
Innsending av planinitiativ/ bestilling av oppstartsmøte Forslagsstiller

Se informasjonsside.  

Inneholder informasjon, skjema for bestilling av oppstartsmøte og anbefalt materiale som skal følge bestillingen.  

Gjennomgang  Jevnaker kommune Saken fordeles til saksbehandler. Intern gjennomgang i kommunen av det innsendte materialet. 
  Jevnaker kommune Saksbehandler innkaller til møte og skriver referat. 

 


 

3. Varsel om oppstart og kunngjøring (pbl. § 12-9)

Varsling/ kunngjøring Forslagsstiller

Se informasjonsside  
Kunngjøringsannonse sendes kommunen for publisering på kommunens nettside.
Høringer i Jevnaker kommune 

Se side om medvirkning 
  Forslagsstiller Sammendrag og kommentarer skal innarbeides i planbeskrivelsen.

 


 

4. Utarbeiding av planforslag (pbl. Kap. 4, 5 og 12)

”Planforslag”: Komplett utarbeidet forslag til reguleringsplan som skal behandles etter pbl § 12-10, utarbeidet etter krav gitt i oppstartsmøtet. Skal være i henhold til MDs veileder, kart- og planforskriften med mer. Består av forslag til plankart, bestemmelser, illustrasjoner og utredninger/analyser. Fra komplett privat detaljreguleringsforslag er mottatt i kommunen starter tidsfristen på tolv uker å løpe. 

Utredninger, registreringer m.m. Forslagsstiller Nødvendige utredninger og registreringer bør utarbeides så tidlig som mulig. Eksempel biologisk mangfold, arkeologiske registreringer, trafikkrapporter m.m. 
Utforming av planforslag  Forslagsstiller

Forslaget forutsettes utarbeidet iht. Miljøverndepartementets veiledere og spesifikasjoner og kommunens maler:

Reguleringsplanveileder
Kart- og planforskriften - veileder
Nasjonal produktspesifikasjon

Krav til digitalt plankart i Jevnaker Kommune (pdf)

Reguleringsbestemmelser:
- Veiledning (PDF)
Mal (doc)
Standardbestemmelser (doc) 

Mal - forslag til planprogram (doc) 
Mal - planbeskrivelse (doc) 
Mal - ROS-analyse (doc) 
Tidsfrister og dokumentasjonskrav Kommunen/ forslagsstiller Se side om tidsfrister og krav til dokumentasjon

 


 

5. Innsending av planforslag

Innsending av planforslag  Forslagsstiller

Innsending av plansaker (PDF) 

E-post sendes til:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Digital arealplan (SOSI) sendes inn som et ordinært vedlegg til planforslaget.

Ev. papirkopi av store tegninger (større enn A3) sendes til: 
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Gjennomgang av planforslaget Jevnaker kommune Intern gjennomgang. 
Bekreftelse til forslagsstiller Jevnaker kommune Bekreftelse på mottatt planforslag med eventuelle mangler. 
Komplettering  Forslagsstiller Ved behov
Innbetaling av gebyr Forslagsstiller

Kommunen sender gebyr til avtalt mottaker. Gebyret må betales før saken kan behandles. 

Se gebyrregulativ

 


 

6. Behandling av reguleringsplanforslag (pbl. § 12-12)

Tidsfrister Jevnaker kommune

Lovbestemt saksbehandlingstid for detaljreguleringer er tolv uker. 

Se egen informasjonsside

Saksfremlegg til politisk behandling i planutvalget  Jevnaker kommune Rådmannen lager saksframstilling.
Vedtak om offentlig ettersyn/høring  Jevnaker kommune, Formannskapet

Planforslag som er i tråd med kommuneplan eller annen overordnet plan kan i enkelte tilfeller legges ut på høring på delegert myndighet. Normalt behandles sakene i formannskapet. 

Se side om medvirkning

Kunngjøring om offentlig ettersyn/høring  Jevnaker kommune Brev til grunneiere eller berørte parter og høringsinstanser, annonse i aviser og kunngjøring på kommunens internettside. Ev. folkemøte vurderes.
Merknadsbehandling Jevnaker kommune, forslagsstiller

Kopi av merknader oversendes forslagsstiller. Eventuelle kommentarer sendes kommunen.

Mal for merknadsbehandling (doc)
Ev. ytterligere dokumentasjon Forslagsstiller Ved behov.
Ev. endringer  Jevnaker kommune, forslagsstiller

Større endringer kan medføre nytt offentlig ettersyn eller begrenset høring.

Dialog mellom forslagsstiller og kommunen.

 


 

7. Vedtak av reguleringsplan (pbl. § 12-12)

Saksfremlegg til politisk behandling i FSK/KST  Jevnaker kommune Rådmannen lager saksframstilling.
Formannskapets behandling  Jevnaker kommune, formannskapet Planforslag som er i tråd med kommuneplan/annen overordnet plan kan i enkelte tilfeller vedtas av Formannskapet. 
KST-behandling Jevnaker kommune, kommunestyret Vedtak
(alternativt retur til FSK/rådmannen for bearbeiding). 
Kunngjøring av vedtatt plan Jevnaker kommune Brev til grunneiere/berørte og til høringsinstanser, annonse i avis og kunngjøring på kommunene internettsider. 

Ev. innsigelse

Liste over innsigelsesmyndigheter
  Hvis kommunen ikke tar hensyn til innsigelser skal fylkesmannen mekle. Dersom innsigelsen står ved lag etter at kommunestyret har behandlet planen så er ikke kommunestyrets planvedtak endelig. Saken må da sendes Miljøverndepartementet for avgjørelse. Departementets vedtak kan ikke påklages, jf. pbl. § 12-13.