Kontakt oss

Andreas Lervåg Solberg 
Arealplanlegger
Tlf. 477 58 663 
Andreas.Solberg@jevnaker.kommune.no

Johnny Heen
Virksomhetsleder
Tlf: 409 11 880
Johnny.Heen@jevnaker.kommune.no


Hans Tollef Solberg
Næringsrådgiver
Tlf. 452 87 460
Hans.Tollef.Solberg@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Kunngjøring av planoppstart

Forslagsstiller må selv kunngjøre oppstart av reguleringsplanarbeid i Jevnaker kommune.

Når arbeidet med forslag til reguleringsplan påbegynnes, skal melding om dette kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, men Jevnaker kommune anbefaler to. Vanligvis benyttes Ringerikes blad og Hadeland. I tillegg skal det kunngjøres gjennom elektroniske medier. Jevnaker kommune tilbyr å publisere kunngjøringsannonser på kommunens internettside under høringer.

Hensikten med en slik kunngjøring er å gi mulighet for aktiv medvirkning fra de som berøres av planen, samt å kartlegge eventuelle problemer og interessekonflikter på et tidlig tidspunkt. De berørte må få en rimelig frist for å uttale seg. Normalt minst 4 uker.

Kunngjøringen skal kort opplyse om:

  • Hvilken kommune planarbeidet gjelder
  • Hvilket område (areal) planarbeidet omfatter
  • Hensikten med planen
  • Hvilke følger planen kan ventes å ha for området, herunder om planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning.
  • Opplysning om eventuelle informasjonsmøter
  • Adresse, telefonnummer og nettsted for nærmere opplysninger

 

Berørte grunneiere, festere, rettighetshavere m.m.

I tillegg til annonsering i aviser må grunneiere, leietakere/festere, naboer og andre som er direkte berørt på hensiktsmessig måte underrettes med brev om at planarbeidet tas opp. Bestilling av naboliste kan gjøres her.

Vel og andre høringsparter

Samarbeid med statlige fagmyndigheter og fylkeskommunen

Informasjon om hvilke aktører som bidrar med arealopplysninger og kan fremme innsigelse er gitt i rundskriv T-5/95.

 

Planprosess fra A til Å