Kontakt oss

Andreas Lervåg Solberg 
Arealplanlegger
Tlf. 477 58 663 
Andreas.Solberg@jevnaker.kommune.no

Johnny Heen
Virksomhetsleder
Tlf: 409 11 880
Johnny.Heen@jevnaker.kommune.no


Hans Tollef Solberg
Næringsrådgiver
Tlf. 452 87 460
Hans.Tollef.Solberg@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Tidsfrister og krav til dokumentasjon

Lovgiver har satt som forutsetning for 12 ukers saksbehandlingstid av plansaker at den dokumentasjon som er innsendt kommunen må være entydig og forståelig (plan- og bygningslovens § 27-1).

12-ukersregelen gjelder dermed fra entydig og fullstendig plan er mottatt i kommunen til planen behandles i formannskapet første gang.

En fullstendig og entydig plan krever at det er sammenheng i materialet. Beskrivelse, plankart, bestemmelser og illustrasjoner må være konsistent. Illustrasjonene må illustrere den faktiske utbygging det åpnes opp for i planen. Det kan for eksempel ikke aksepteres at det illustreres en utnyttelse tilsvarende % - BRA = 60 % når plankart og bestemmelser åpner opp for en % - BRA = 80 %. Dette vil være villedende materiale. Planbeskrivelsen må være entydig slik at den beskriver hva planen faktisk regulerer. En reguleringsplan er kart og bestemmelser - ikke illustrasjoner.

En fullstendig plandokumentasjon består av

 1. Plankart
 2. Reguleringsbestemmelser
 3. Planbeskrivelse
 4. Illustrasjoner
 5. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
 6. Nødvendige utredninger/registeringer, avklares i oppstartmøtet:
  - arkeologiske registeringer
  - naturfaglige registreringer
  - ledningsplaner
  - støyutredninger
  - trafikale vurderinger
  - flomvurderinger
  - eventuelt andre forhold som er relevant i saken.

Jevnaker kommune har egen mal for fremstilling av reguleringssaker. Denne bør benyttes. Her finnes det nyttig informasjon om hva som skal beskrives, redegjøres for og utredes.

 

Planprosess fra A til Å