Kontakt oss

Plan og samfunn

Sigri Rosø
Arealplanlegger
Tlf. 409 00 295
E-post sigri.roso@jevnaker.kommune.no 

Virksomhetsleder Arealplan, byggesak, oppmåling
Johnny Heen
Tlf: 409 11 880
E-post: Johnny.Heen@jevnake.kommune.no

Kommunalsjef Hans Tollef Solberg
E-post: Hans.Tollef.Solberg@jevnaker.kommune.no
Tlf. 452 87 460

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Utarbeidelse av reguleringsplaner

I det følgende beskrives normal planprosess fra første, uformelle kontakt med tjenesten Plan- og samfunn, til sluttbehandling i kommunestyret, og stadfesting av reguleringsplan.

Første kontakt

Uformell kontakt mellom regulant, og/eller forslagstiller og plan- og samfunn.

Oppstartsmøte

Møte mellom regulant og plan- og samfunn. Forslagsstiller(e) deltar også dersom det er ønskelig. Følgende materiale bør leveres i forkant av møtet:
- Kart med forslag til planavgrensning.
- En kort beskrivelse av ønsket tiltak.
- Skisser/illustrasjoner dersom dette foreligger.

Følgende vil bli etterspurt på møtet:
- Formål, størrelser, omfang av tiltak.
- Utløser planarbeidet krav om konsekvensutredning jf. plan- og bygningsloven § 12-3 tredje ledd jfr. § 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger?
- Hvordan forholder tiltaket/tiltakene seg mht kommuneplan, og eventuell gjeldene reguleringsstatus?
- Hvilken teknisk og grønn infrastruktur er tenkt regulert, og eventuelt opparbeidet.
- Foreligger det potensielle interessekonflikter? (Mht grunneiere, alternativ bruk, heftelser i form av privatrettslige avtaler etc.).
- Når kan plan- og forvaltning forvente å få inn komplett materiale?
Listen er ikke uttømmende…

Regulant varsler oppstart av planarbeid med brev til grunneiere, naboer, offentlige etater, og andre berørte parter etter oppstartsmøte er avholdt. (Adresseliste)
Benytt gjerne kommunens brevmal og annonsemal.

Innlevering av planforslag

Følgende skal leveres til plan- og samfunn for intern gjennomgang, og kontroll mot politisk vedtatte styringsverktøy:

Planbeskrivelse
Planbeskrivelsen skal inneholde informasjon om planområdets beliggenhet, dagens situasjon, planstatus, samt beskrive planforslagets innhold, og de ønskede tiltakenes forhold til blant annet naturmiljø og biologisk mangfold, teknisk og grønn infrastruktur, universell utforming, barn- og unges interesser etc.

Plan- og samfunn ser helst at kapittelinndeling og struktur på dokumentet følger vår mal for planbeskrivelse. Malen er ikke uttømmende med hensyn til tema som kan være aktuelle å vurdere. Tema som ikke anses som relevante kan utelates. Vi mottar gjerne innspill om forbedringer av malen.

Plankart
Plankartet skal konstrueres i henhold til Miljøverndepartementets veileder.
Veileder MD

Plankartet skal leveres i pdf-format (angi papirformat i tegnforklaring), og i SOSI-format. Det er et absolutt krav at digitale plankart skal leveres i henhold til SOSI-standarden. Siste oppdaterte SOSI-versjon skal benyttes. Detaljplanen blir ikke lagt ut til offentlig ettersyn dersom dette kravet ikke er oppfylt.
Statkart. Sosi

Reguleringsbestemmelser
Reguleringsbestemmelsene skal fastlegge forhold som det ikke er mulig, eller hensiktsmessig å fastlegge i plankartet. En bør søke å angi bestemmelser som er så konkrete og presise som mulig, og ikke minst sikre at de kan hjemles i plan- og bygningslovens § 12-7 – Bestemmelser til reguleringsplan, punkt 1 til 14.

Plan- og samfunn ser helst at kapittelinndeling og struktur på dokumentet følger vår mal for reguleringsbestemmelser. Bestemmelser som ikke er relevante kan strykes. Vi mottar gjerne innspill om forbedringer av malen.

ROS-analyse
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3, skal det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse ved utarbeidelse av planer for utbygging. Plan- og samfunn har utarbeidet mal for ROS-analyse basert på blant annet systematikk som er beskrevet i veiledere utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Vi mottar gjerne innspill om forbedringer av malen.

Eventuelle illustrasjoner
3D-illustrasjoner, perspektivillustrasjoner, snitt, vegprofiler etc.

Eventuelle fagutredninger
Støy, geotekniske vurderinger, rapport fra kulturminneregistrering-, naturtyperegistrering, etc.

Merknader til oppstartsvarsel
Kopi av merknader skal sendes med.

 

Tilbakemelding 

 

Plan- og samfunn gir skriftlig tilbakemelding dersom det fremkommer mangler/uklarheter ved kontroll mot politisk vedtatte styringsverktøy, eller ved drøfting av planforslag med øvrig administrasjon i Jevnaker kommune, (Tekniske tjenester, Rådet for funksjonshemmede, Barn- og unges representant etc.). Dersom planforslaget er komplett ved første innlevering, kan saken klargjøres, og sendes til kommunens planutvalg for behandling (normal 6-8 uker etter innsending av komplett planforslag).

Politisk behandling og offentlig ettersyn

 

Saken skrives, og saksfremlegg med vedlegg sendes til kommunens planutvalg minst tre uker før møtedato. (Se møtekalender).

Regulant reviderer planmaterialet jf. planutvalgets vedtak, dersom dette er nødvendig. Kommunen legger planforslaget ut til offentlig ettersyn i minst seks uker. (Normalt legges planen ut ca. to uker etter behandling i planutvalget, dersom det ikke skal foretas justeringer jf. vedtaket).

Sluttbehandling

 

Plan- og samfunn og regulant foretar felles gjennomgang av høringsuttalelsene. Regulant foretar nødvendige justeringer av planmaterialet dersom det har fremkommet mangler/uklarheter i høringsperioden. Plan- og samfunn kvalitetssikrer revidert materiale, og sender saken til sluttbehandling i planutvalget, og kommunestyret.

Regulant reviderer planmaterialet jf. kommunestyrets vedtak, dersom dette er nødvendig. Kommunen annonserer at planen er vedtatt, og sørger for at offentlig og private, berørte parter underrettes. (Klagefrist er tre uker fra kunngjøringsdatoen).