Kontakt oss

Plan og samfunn

Mads Kvello Berger
Byggesaksbehandler
Tlf. 61 31 57 00
E-post: mkb@jevnaker.kommune.no

Terje Orebråten
konst. virksomhetsleder, Plan og miljø
Telefon: 476 42 095
E-post: teor@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg

kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Bygg og anleggsavfall

Alle som skal bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse, skal lage en plan for hvordan avfallet skal håndteres (gjelder også tiltak som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven).

Minst 60 prosent av avfallet må kildesorteres. Målet er blant annet å hindre at miljøfarlige stoffer blir spredd, redusere mengden byggavfall og øke gjenbruk og gjenvinning.

Etter at tiltaket er fullført, skal avfallsprodusenten sende inn sluttrapport som dokumenterer hvor mye som er innlevert av de ulike avfallsfraksjonene. Etter byggesaksforskriften § 8-1 skal sluttrapport sendes inn sammen med søknad om ferdigattest.

Målgruppe 

Avfallsprodusenter, det vil si tiltakshavere (byggherrer) og ansvarlig utførende foretak

Vilkår 

Kravet om avfallsplan gjelder blant annet
- nybygg over 300m2 bruksareal
- riving/rehabilitering av bygg over 100m2 bruksareal

Veiledning 

Det anbefales at du benytter skjemaene for avfallsplan og sluttrapport (se under). I forbindelse med rehabilitering og riving skal du også utarbeide en egen miljøsaneringsbeskrivelse for farlig avfall.

Avfallsplanen skal blant annet inneholde
- et estimat over mengder og typer byggavfall som vil oppstå i forbindelse med tiltaket
- en plan for hvordan byggavfallet skal håndteres og disponeres

Vedlegg

Sammen med sluttrapporten skal du levere kopi av kvitteringer for avfallet som er levert.
Dette kan være
- ordinær kvittering fra avfallsmottak
- deklarasjonsskjema for farlig avfall (det er deklarasjonsplikt ved levering av farlig avfall
- egenerklæringsskjema (hvis du for eksempel har solgt takstein eller treverk eller brukt nedknust betong som fyllmasse eller tilsats på byggeplass)

Her finner du Direktoratet for byggkvalitets veiledning til
Avfallsregler i plan- og bygningsloven

Her finner du Klima- og forurensningsdirektoratets informasjonside om
Bygg og anleggsavfall

Her finner du Klima- og forurensningsdirektoratets skjema for
Avfallsplan og sluttrapport

Her finner du Klima- og forurensningsdirektoratets skjema for
Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse