Kontakt oss

Plan og samfunn

Mads Kvello Berger
Byggesaksbehandler
Tlf. 61 31 57 00
E-post: mkb@jevnaker.kommune.no

Terje Orebråten
konst. virksomhetsleder, Plan og miljø
Telefon: 476 42 095
E-post: teor@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg

kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Byggesøknad steg for steg

1. Trenger du å søke ?

En del enklere tiltak er unntatt fra søknadsplikt. Husk at dette likevel betyr at du er ansvarlig for utførelsen, og at alle regler og bestemmelser blir fulgt.

Sjekk gjerne Direktoratet for Byggkvalitet sin veileder for å finne ut om ditt tiltak er unntatt søknadsplikt.

Hvis tiltaket er søknadspliktig, må du bl.a. avklare om du kan utføre tiltaket som selvbygger (uten ansvarsrett), eller om tiltaket må utføres av et ansvarlig firma (med ansvarsrett).

 

2. Før du søker

Finn ut hva som gjelder for din eiendom

 • Arealplan der du bor. Kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Er ønsket tiltak ikke i tråd med formål eller bestemmelser i kommuneplan eller  reguleringsplan må du søke dispensasjon.
 • Sjekk tillatt utnyttelse på din tomt i den planen som gjelder for området. Er tomten fullt utnyttet, kan du ikke utføre ønsket tiltak før du har søkt dispensasjon.
 • Husk at du må følge avstandskrav til nabogrense (forskjellig ettersom type tiltak), til andre bygg på eiendommen (minimum 1 meter), til vei (sjekk veistatus med kommunen eller Statens Vegvesen) og vann/avløp (minimum 4 meter) for at du skal unngå å søke. 
 • Før du graver må du vite om det er kabler/ledninger i grunnen, og hvor disse er plassert (fyll inn adr. eller gbnr i vårt Webkart, og legg på karttype "vann og avløp". for å se kommunale vann og avsløpsledninger i grunnen.) Gravesøknad melder du inn hos Gravemelding.no. De tilbyr også hjelp til påvisning av kabler og ledninger i grunnen.

Fortsatt usikker? Bestill forhåndskonferanse

Hvis det er flere usikkerhetsmomenter i tiltaket, eller du har mange spørsmål, kan du

 • bestille en forhåndskonferanse med kommunen, ta kontakt med Servicetorget som setter deg i forbindelse med byggesak.

Jo flere bakgrunnsopplysninger vi har før og under møtet, desto bedre svar får du på møtet. Målet er at vi får avklart rammene som gjelder for din eiendom, slik at du får svar og veiledning før du fortsetter planleggingen.

Bestill situasjonskart

Skal du søke om et tiltak må du få tak i  situasjonskart fra kommunen. Du skal tegne inn og målsette det planlagte tiltaket i kartet. Situasjonskartet kan skrives ut fra kommunens kartløsning, evt. kan du ta kontakt med kommunen. Situasjonskartet skal ikke være eldre enn 1. år.

 

3. Dette må søknaden inneholde:

Søknad uten ansvarsrett

 • Korrekt utfylt søknadsskjema. Kan sendes elektronisk gjennom ByggSøk. Eventuelt finner du relevante byggesaksblanketter her.
 • Situasjonskart i målestokk 1:500, ikke eldre enn 1 år. Det planlagte tiltaket inntegnes med avstand til nabogrense, annen bebyggelse og eventuelt til midt vei.
 • Plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100 (unntaksvis 1:200). Tegningene skal være fagmessig utført og skal være målsatt. Ved tilbygg skal det tydelig fremgå hva som er nytt og hva som er eksisterende bebyggelse, og hva rommene skal benyttes til. Tiltakets tilpasning til terreng og sokkelhøyde skal tydelig fremgå. Dersom terrenget skal heves eller senkes må nye og eksisterende terrenglinjer tegnes i hele området til nabogrense .
 • Perspektivtegninger (om nødvendig) som viser den estetiske utforming, tilpasning til eksisterende bebyggelse og nabobebyggelse Gjenpart av nabovarsel (ett eks.)
 • Nabovarsel vedlagt alle relevante opplysninger (situasjonskart, tegninger og evt. dispensasjonssøknad) sendes til naboer og gjenboere som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering på varslet.
 • Gjenpart av nabovarsel. Det skal da krysses av enten i rubrikk 1 "Varsel er mottatt" eller rubrikk 2 "Samtykker i tiltaket".
 • Signert avstandserklæring i de tilfeller tiltaket skal oppføres nærmere nabogrense enn 4 meter.
 • Skriftlig redegjørelse for (så langt det er nødvendig): hvordan tiltaket berører utearealene så som areal til parkering, atkomst, uteopphold og lek. Hva graden av utnyttelse blir med det nye tiltaket. Om tiltaket har betydning for tilknytning til offentlig vei og ledningsanlegg. Hvordan grunnforholdene er. Tiltakets utforming/estetikk i forhold til seg selv og i forhold til omgivelsene.

Søknad med ansvarsrett

som ovenfor men med følgende tillegg:

 • Erklæring om ansvarsrett, evt. kopi av sentral godkjenningsbevis
 • Kontrollplan og gjennomføringsplan
 • Avfallsplan (for tiltak over 300 m2 BRA) og beskrivelse av miljøsanering

4. Søknadsbehandling/Tidsfrister

Behandlingsfrister

Saksbehandlingsfristene fremgår av plan- og bygningslovens §21-7.

3 ukers behandlingsfrist

 • Søknad om tiltak med krav om ansvarlig foretak, pbl. §20-3. (som samsvarer med bestemmelser, hvor det ikke foreligger merknader fra naboer og ytterligere tilllatelse, uttalelse eller samtykke fra annen myndighet) har en behandlingstid på 3 uker. 
 • Søknad om tiltak som kan foreståes av tiltakshaver/selvbygger, pbl. §20-4. (som samsvarer med bestemmelser og ytterligere tilllatelse, uttalelse eller samtykke fra annen myndighet) har en behandlingstid på 3 uker. 
 • Søknad om ferdigattest og midlertidig brukstillatelse skal behandles av kommunen innen 3 uker.
 • Forhåndskonferanse avholdes normalt innen 2 uker.

Kommunen kan innen 3 uker etter at søknad er mottatt, kreve omgjøring til søknad med 12 ukers behandlingstid. Slik omgjøring kreves når dokumentasjon ikke er fullstendig, om tiltaket krever nøyere vurdering, eller dersom det foreligger bemerkninger fra nabo eller etater som er bedt om uttalelse. Omgjøring av søknaden kan ikke påklages. Når slik omgjøring er varslet kan ikke tiltaket igangsettes før tillatelse er mottatt fra kommunen.

Kommunen vil sende skriflig tillatelse eller avslag til din digitale postkasse etter frister som nevnt over.

12 ukers behandlingsfrist

 • Søknad om tillatelse etter pbl. § 20-2 skal avgjøres av kommunene innen 12 uker etter at fullstendig søknad foreligger. 
 • Dersom søknaden deles opp i rammetillatelse og igangsettingstillatelse, pbl. § 21-2 femte ledd, gjelder en behandlingsfrist på 12 uker. 
 • Søknad om tillatelse til tiltak etter som krever dispensasjon, pbl. §20-2 , gjelder en saksbehandlingstid på12 uker.
 • Ved overskridelse av behandlingsfrist på 12 uker, skal kommunen tilbakebetale/redusere byggesaksgebyret etter nærmere bestemmelser i forskrift.

Kommunen vil sende skriflig tillatelse eller avslag til din digitale postkasse etter frister som nevnt over.

Bortfall av tillatelse

Hvis det omsøkte byggetiltaket ikke er igangsatt innen 3 år etter at tillatelse ble gitt, faller tillatelsen bort, og tiltaket må isåfall omsøkes på nytt.

Ferdigstillelse

Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest. Det gis ikke ferdigattest for tiltak omsøkt før 01.01.1998

 

5. Klagemulighet og gebyr

Ønsker du som tiltakshaver å klage på vedtaket fra kommunen er klagefristen 3 uker, jfr. forvaltningslovens (fvl.) §29, 1 ledd. Det må i klagen fremgå hva klagen gjelder, og hva som ønskes endret (fv. §32, 1. ledd). Gebyret kan ikke påklages. Fastsettelse av gebyrets størrelse følger direkte av gebyrregulativet og er ikke et enkeltvedtak som kan påklages. I spesielle tilfelle kan det søkes om reduksjon av gebyret eller fritak av gebyr. Eventuelt avslag på en slik søknad vil være et enkeltvedtak som kan påklages. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

Klagesaker skal forberedes av kommunen og oversendes til klageinstansen så snart saken er tilrettelagt, og senest innen 8 uker. Samme frist gjelder der kommunen tar klagen helt til følge og fatter et nytt vedtak. Fristen gjelder for klage i alle byggesaker, herunder klage i byggesaker der tiltaket krever dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Klagesaker skal avgjøres av klageinstansen innen 12 uker. Fristen gjelder for klage i alle byggesaker, herunder klage i byggesaker der tiltaket krever dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. 

 

6. Ferdigstillelse

Ferdigstillelse av tiltak som ikke er søknadspliktig

Har du ferdigstillt et enklere tiltak som er unntatt søknadsplikt, så skal du melde fra om plassering av tiltaket. Skriv ut et kartutsnitt fra vårt webkart, eller bestill et situasjonskart, og tegn inn tiltaket så nøyaktig som mulig. Oppgi lengde og breddemål samt avstand til grense/vei/bygning. Skjemaet for tiltak unntatt søknadsplikt finner du her

Ferdigattest for tiltak som er søknadspliktig

Før tiltaket kan tas i bruk må det søkes om, og utstedes ferdigattest. Når ferdigattest foreligger gir det større trygghet for at bygningen er ferdigstillt i henhold til byggetillatelsen og at alt er gjort i tråd med plan og bygningsloven. Fra 01.07.2015 er det ikke lenger mulig å søke ferdigattest for tiltak som ble omsøkt før 01.01.1998. 

Midlertidig brukstillatelse

Loven åpner for at det i enkelte tilfeller kan gis midlertidig brukstillatelse i de tilfeller tiltaket av spesielle årsaker ikke kan ferdigstilles ennå. Eksempler på dette kan f.eks. være at utearealer ikke kan ferdigstilles pga vinter og snø, og må avventes til våren. Eller at eier selv skal sluttføre innredning av kjeller/loft.