Kontakt oss

Plan og samfunn

Mads Kvello Berger
Byggesaksbehandler
Tlf. 61 31 57 00
E-post: mkb@jevnaker.kommune.no

Terje Orebråten
konst. virksomhetsleder, Plan og miljø
Telefon: 476 42 095
E-post: teor@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg

kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Dette kan du bygge uten å søke

Mindre tiltak som utebod, mindre tilbygg under 15 kvadratmeter, garasje under 50 kvadratmeter som er under 4 m høy og ligger mer enn 1 m fra nabogrense i område regulert til bolig, samt midlertidige tiltak under 4 måneder.

Hva betyr at noe er fritatt fra søknadsplikten?

Det betyr at du kan begynne å bygge uten å gi kommunen beskjed på forhånd. Byggereglene gjelder fullt ut, og du er ansvarlig for at feil ikke oppstår.

Fritaket gjelder bare søknads- og meldeplikten og regler for ansvar og kontroll. Tiltaket må ellers ikke medføre fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser. Tiltaket må gjennomføres i samsvar med bestemmelser i plan- og bygningsloven, vedtekt, forskrift og kommuneplan/reguleringsplan.

De vanligste forholdene som du må påse at er i orden

At tomtens tillatte grad av utnytting ikke overstiges. Mange tomter er fullt utnyttet og da kan det heller ikke oppføres mindre tiltak som er fritatt, for eksempel bod

 • At tiltaket plasseres med riktig avstand til nabogrensen
 • At tiltaket plasseres i område regulert til boligformål (gult), men ikke  i område med planformål LRNF (grønt).
 • At tiltaket ikke plasseres i strid med regulert byggegrense mot vei (se reguleringsplan)
 • At tiltaket ikke plasseres i strid med regulert byggegrense mot vassdrag.
 • Ved terrengarbeider må du undersøke om det ligger ledninger i grunnen. Disse skal ikke gis endret overdekning. Minimumsavstand til vann- og avløpsledninger er 4 meter.
 • At tiltaket har en god estetisk utforming
 • Husk å ta hensyn til frisiktsoner ved ukjøring til vei.

OBS! Skulle du komme i skade for å bryte noen bestemmelse, kan kommunen forlange at tiltaket rettes eller fjernes.

Følgende tiltak er fritatt

 • Mindre tiltak
 • Midlertidige (inntil 2 måneder) eller transportable tiltak

De nedenfor nevnte tiltak er fritatt forutsatt at de plasseres slik at de ikke hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv eller på annen måte fører til vesentlig ulempe for omgivelsene.

 • Bygninger, konstruksjoner, anlegg på eller i umiddelbar tilknytning til bygge-/anleggstomt.
 • Campingvogn og vinteropplag av fritidsbåt på bebygd eiendom.
 • Campingvogn på campingplass.
 • Mindre innretninger til fritidsbruk.

Andre hensyn

1. Ferdigmelding

Du må melde fra til kommunen om hva du har bygget. Meldingskjemaet fylles ut og vedlegges et situasjonskart hvor tiltaket er inntegnet og målsatt, før det sendes kommunen.

2. Dispensasjon

Hvis tiltaket kommer i strid med regler i plan- og bygningsloven eller kommuneplan/reguleringsplan kan du søke dispensasjon. Dispensasjon må i såfall være gitt før tiltaket kan oppføres.

3. Reguleringsplan/kommuneplan

Reguleringsplanen/kommuneplanen fastsetter tillatt utnytting av tomten. Tiltaket må ikke plasseres utenfor byggegrenser mot vei eller angitte byggelinjer som byggverk skal holde seg innenfor.

4. Veiloven/jernbaneloven

 • Tiltaket må plasseres mer enn 30 meter fra jernbanelinja regnet fra nærmeste spors midtlinje, evt. kan samtykke til nærmere plassering søkes Jernbanemyndighetene
 • I uregulerte områder skal tiltak plasseres mer enn 15 meter fra kommunal/fylkesvei og 50 meter fra riksvei.
 • Husk frisiktsoner mot vei.

5. Kraftledninger

Magnetfeltet fra nærmeste kraftledning skal ikke overstige 0,4 µT (mikrotesla). Dette medfører at tiltaket må plasseres 15 meter eller mer fra nærmeste kraftledning. Bor du i nærheten av kraftledning bør du ta kontakt med kraftleverandøren, eller kommunens byggesaksavdeling for mer informasjon om nødvendig avstand der du bor.

Er du fortsatt usikker?

Du kan gjerne henvende deg til Servicetorget på tlf 61315700 som setter deg i kontakt med en saksbehandler i byggesak.