Kontakt oss

Plan og samfunn

Mads Kvello Berger
Byggesaksbehandler
Tlf. 61 31 57 00
E-post: mkb@jevnaker.kommune.no

Terje Orebråten
konst. virksomhetsleder, Plan og miljø
Telefon: 476 42 095
E-post: teor@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg

kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Ettrinnssøknad

Ett-trinns søknad betyr at det søkes om tillatelse til tiltak hvor all nødvendig dokumentasjon foreligger. Når søker har mottat tillatelse fra kommunen, kan arbeidet igangsettes.

I prinsippet vil søknad i ett-trinn innebære mer arbeid og et mer forpliktende engasjement fra søker og tiltakshaver sammenliknet med rammesøknad. Et av hovedvilkårene er at erklæring av ansvarsretter må være på plass både for prosjektering, utførelse og kontroll før søknad sendes til kommunen.

Saksbehandlingstid

Kommunen plikter å behandle søknad i ett-trinn før det er gått 12 uker etter mottakelse, forutsatt at fullstendig søknad med alle nødvendige vedlegg er mottatt, og at tiltaket ikke krever dispensasjon. Hvis det i nevnte søknad ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og det ikke kreves ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet, skal søknaden behandles av kommunen innen 3 uker. Tiltaket kan ikke igangsettes før skriftlig godkjennelse er mottatt.

Forholdet til andre myndigheter

Nødvendig samtykke eller faglig uttalelse fra annen myndighet må innhentes av søker i forkant, og leveres som vedlegg til søknaden. For søknader som behøver uttalelse vedrørende vann- og avløp eller veispørsmål, vil byggesaksbehandler sørge for at dette innhetes. Dersom andre myndigheter stiller krav om vilkår som må oppfylles, må disse vilkårene være oppfylt før det kan treffes vedtak i saken. Om oppfyllelse av slike vilkår skulle trekke ut i tid, kan det være en løsning å fortsette behandlingen av saken som rammesøknad, for så å fastsette vilkår fra andre myndigheter i en rammetillatelse. I slike tilfeller vil søknaden kunne omgjøres til en søknad i to-trinn, med først en rammetillatelse som etterfølges av igangsettingstillatelse før tiltaket kan gjennomføres.

Dispensasjoner

Hvis du planlegger tiltak som er i strid med plan- og bygningsloven eller plangrunnlaget (kommuneplan og reguleringsplan), må du søke dispensasjon i eget brev som følger søknaden. Naboer skal varsles særskilt om dispensasjonssøknader, og det skal gis egen begrunnelse i søknaden. Se for øvrig egen veiledning om dispensasjonssøknad.

Krav til dokumentasjon

 • Søknadsskjema
 • Nabovarslingsskjema og gjenpart av nabovarslingsskjema (bestilles sammen med situasjonskart) 
 • Erklæring om ansvarsrett  og gjennomføringsplan som omfatter alle ansvarsområder.
 • Kontrollerklæring for gjennomført prosjekteringskontroll.
 • Evt. avfallsplan og beskrivelse av miljøsanering.
 • Situasjonskart, ikke eldre enn 1 år.
 • Plan-, snitt- og fasadetegninger  .Tegningene skal være fagmessig utført og skal være målsatt. 
 • Perspektivtegninger (om nødvendig) som viser den estetiske utforming, tilpasning til eksisterende bebyggelse og nabobebyggelse.
 • Gjenpart av nabovarsel

Søknad kan sendes elektronisk via ByggSøk. Byggesaksavdelingen kan kontaktes dersom du har spørsmål i forbindelse med søknaden.

Tilleggsdokumentasjon

Ansvarlig søker skal vurdere hvilke tilleggsdokumentasjon som er hensiktsmessig og nødvendig i den aktuelle sak. Dette kan være:

Tegninger

 • Eventuell utomhusplan der dette er nødvendig.
 • Eventuell detaljtegning av avkjørselsområde.(avkjørselsplan)
 • Gateoppriss, som viser tiltaket sett i sammenheng med nabobebyggelse fra gate/vei.
 • Terrengsnitt, som viser eksisterende bebyggelse og nabobebyggelse med innbyrdes høydeplassering.
 • Tegninger for eventuelle tekniske innretninger
 • Fotodokumentasjon ved behov (spesielt ved riving).
 • Ajourførte, målriktige tegninger; som viser dagens situasjon - før nye tiltak.
 • Tegninger som viser brannseksjonering, rømning for større bygg.
 • Tilkoblingspunkt for stikkledningene (VA) må vises.

Skriftlige redegjørelser i følgebrev eller vedlegg

 • Tiltakets bakgrunn, innhold og forutsetninger.
 • Arkitektonisk og bygningsmessig utforming: valg av planløsninger, fasadeuttrykk m.m.
 • Volum- og masseoppbygging, konstruksjoner, materialbruk, fargesetting.
 • Forhold som vedrører andre fagetater; evt. innhenting av uttalelser.
 • Miljøforhold: trafikkstøy, grunnforhold, rasfare, støyberegninger med eventuelle forslag til tiltak.
 • Andre relevante forhold.

Eventuelle samtykker fra andre

 • Aktivt nabosamtykke (avstandserklæring) for byggeavstand nærmere eiendomsgrenser enn fastsatt i pbl. § 70 nr. 2.
 • Dokumentert rett til privat vei ev. tinglysing av ny veirett
 • Dokumentert rett til ledninger over annen manns grunn
 • Inngått avtale mellom tiltakshaver og Jernbaneverket, jfr. jernbanelovens § 10.
 • Samtykke fra vegmyndighet ihht. Veglovens §§29 og 30
 • Samtykke fra Arbeidstilsynet
 • Samtykke fra ledningseier (kraftledninger)
 • Søker skal vurdere hvilken tilleggsdokumentasjon som er hensiktsmessig og nødvendig i den aktuelle sak.