Kontakt oss

Plan og samfunn

Mads Kvello Berger
Byggesaksbehandler
Tlf. 61 31 57 00
E-post: Mads.Kvello.Berger@jevnaker.kommune.no

Terje Lindgård
Avd.ingeniør
Telefon: 922 71 888
E-post: tel@jevnaker.kommune.no

Johnny Heen
Virksomhetsleder Arealplan, byggesak, oppmåling
Telefon: 409 11 880
E-post: johe@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Hva må byggemeldes?

Ulike byggetiltak  

 

TiltakSøknad som skal forestås av foretak med ansvarsrett PBL § 20-1Søknad som kan forestås av tiltakshaver
PBL § 20-2 og SAK10 § 3-1
Unntatt
PBL § 20-3 og SAK 10 § 4-
Bolig X    
Tilbygg Tilbygg som faller utenfor rammen for søknad etter PBL § 20-2

Tilbygg med samlet bruksarealet eller bebygd areal under 50m², og avstand til nabogrense i samsvar med PBL § 29-4. Til­bygget kan i til­legg være under­bygget med kjeller.

Inneholder tilbygget våtrom, må det brukes ansvarlige foretak for våtrommet, jf. SAK10 § 2-2.
 
Garasje, bod o.l. Bygg som faller utenfor rammen for søknad etter PBL § 20-2 eller unntak etter PBL § 20-3 Bygg på bebygd eiendom med samlet bruksarealet eller bebygd areal under 70m². Bygget kan oppføres i én etasje + kjeller. Bygget kan ha loft dersom det har bruksareal på mindre enn 1/3 av underliggende etasjes bruksareal. Bygget kan ikke brukes til beboelse.
På bebygd eiendom hvis mønehøyden er under 3,0m og gesimshøyde under 2,5m.Verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) kan være over 15m2. Bygget kan ikke brukes til beboelse. Avstand til annen bygning minst 1,0m og til nabogrense minst 4,0m.
Levegg Levegg som faller utenfor rammen for unntak etter PBL
§ 20-3
  Levegg med høyde opp til 1,8m, lengde under 10m og avstand til nabogrense minst 4,0m.
Fasadeendring Fasadeendringen som faller utenfor rammen for søknad etter PBL § 20-2 eller unntak etter PBL § 20-3 Mindre fasadeendring som faller utenfor rammen for unntak etter PBL § 20-3 og som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver.
Fasadeendring som ikke fører til at bygningens eksteriørmessige karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til slik den opprinnelig var utført.
Basseng/dam Basseng/dam som faller utenfor rammen for søknad etter PBL § 20-2 og unntak etter PBL § 20-3.

Midlertidig:
Mer enn 2 mnd og
mindre enn 2 år.
Plassering av mindre basseng som ikke krever prosjektering (prefabrikkerte).

Midlertidig: mindre enn 2 mnd.
Permanent, og med dybde mindre enn 20cm.
Andre mindre basseng etter kommunens skjønn.
Avstand til nabogrense minst 4,0m.
Støttemur Støttemuren som faller utenfor rammen for søknad etter PBL § 20-2 og unntak etter PBL § 20-3. Mindre støttemur med høyde inntil 1,5m som faller utenfor rammen for unntak etter PBL § 20-3. Støttemur med høyde inntil 1,5m, og avstand fra nabo­grense minst 4,0m, eller høyde inntil 1,0m og avstand til nabogrense minst 2,0m. Må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.
Innhengning mot veg Innhegning som faller utenfor rammen for unntak etter PBL § 20-3   Gjerde med høyde inntil 0,5m, eller innhegning som ikke er tett med høyde inntil 1,5m. Må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.
Gjerde mot nabo Hvis gjerdet faller utenfor rammen for unntak etter PBL § 20-3   Hvis gjerde ikke bærer preg av å være en levegg, og reguleringsbestemmelsene ikke har spesielle bestemmelser vedrørende gjerde.
Fylling Hvis fyllingen faller utenfor rammen for søknad etter PBL § 20-2 og unntak etter PBL § 20-3. Mindre fylling som faller utenfor rammen for unntak etter PBL § 20-3 og som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver.

Mindre fyllinger og hvis avvik fra opprinnelig terreng er mindre enn 3,0m i spredtbygd strøk, og 1,5m i tett­bygd strøk. For rekke- og kjede­hus o.l. i tett bebyggelse må ikke avviket være mer enn 0,5m.

Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 2,0m. Må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.
Intern veg og biloppstillingsplasser Veg/biloppstillingsplass som faller utenfor rammen for søknad etter PBL § 20-2 og unntak etter PBL § 20-3. Mindre veg/biloppstillingsplass som faller utenfor rammen for unntak etter PBL § 20-3 og som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver.
Intern veg på tomt og mindre biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep. Avstand til nabogrense minst 4,0m.