Kontakt oss

Plan og samfunn

Mads Kvello Berger
Byggesaksbehandler
Tlf. 61 31 57 00
E-post: mkb@jevnaker.kommune.no

Terje Orebråten
konst. virksomhetsleder, Plan og miljø
Telefon: 476 42 095
E-post: teor@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg

kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Forurensning fra oljetank og forbud mot fossil oljefyring

Forurensning fra nedgravde oljetanker er en stor kilde til grunnforurensning. Det finnes totalt om lag 300 000 nedgravde oljetanker i Norge og fra 2020 blir det forbudt med fossil oljefyring. Det blir ikke forbudt å eie en oljefyr, parafinkamin eller oljetank, men du kan ikke lenger bruke fossilt brensel i den. Det vil fortsatt være mulig å fyre med biobrensel

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/oljefyr/id2556868 

 

Tankeiers ansvar

Hvert år oppstår lekkasjer fra 80-90 olje- og parafintanker i norske hager og kjellere. Det kan bli dyrt. Utbedringen av en slik skade koster fra 20 000 til flere millioner kroner, viser tall fra If Skadeforsikring. Kostnaden betales av tankeier og dekkes ofte ikke av forsikringsselskapet.

Tank som er tatt ut av bruk

Som hovedregel skal alle oljetanker graves opp og leveres på godkjent deponi. Dette er den desidert sikreste måten å unngå oljelekkasje på. I særskilte tilfeller (dersom tanken f.eks ligger svært utilgjengelig til og det anses trygt å la den ligge) kan tanken saneres på stedet og fylles med grus eller andre stabile, naturlige masser. Oppgraving skiller seg som regel ikke mye i pris fra igjenfylling.

Jevnaker kommune utsteder ingen aksept eller godkjenning, men skal motta papirer/informasjon på at tanken er fjernet eller konservert. Trykk-test av tank, grunnforhold og informasjon om ev. tidligere/erstattet tank (bakgrunnen for dette – og observasjoner i den forbindelse) er viktig dokumentasjon.

Hvem kan sanere/fjerne tanken?

Rengjøring av tanken må utføres av firma som har riktig utstyr, arbeidssertifikat for arbeid i tanker og tillatelse fra Miljødirektoratet for håndtering av oljeholdig avfall. 

https://oljefri.no/slik-gar-du-frem/slik-fjerner-du-oljetanken-article535-927.html 

For å finne tilbydere som kan fjerne oljetanken, gå inn på www.oljefri.no. Skriv inn og søk på ditt postnr. Følg anvisningen på skjermen.

Støtteordninger                                                                                                                                                                                             

ENOVA tilbyr en del støtteordninger for fjerning av nedgravde oljetanker. Støttebeløpet halveres i 2019 og forsvinner i 2020

https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/fjerne-fossil-oppvarming/fjerning-av-oljefyr-og-tank/ 

 

Obligatorisk kontroll inntil tanken er tatt ut av bruk

Har du ansvar for en nedgravd oljetank som ennå er i bruk, skal du gjennomføre tilstandskontroll for å sikre at tanken til enhver tid er i betryggende stand. Kontrollen skal dokumenteres skriftlig til kommunen. Tilstandskontroll utføres av personell med tilstrekkelig kunnskap for å vurdere tankens tilstand.

 

Hvor ofte skal tanken kontrolleres?

  • Ståltanker: Første kontroll etter 15 år, deretter periodisk tilstandskontroll hvert 5. år.
  • Glassfiber/GUP-tank: Skal gjennomføres en trykktesting to år etter at tanken ble nedgravd. Deretter ordinær førstegangskontroll ved 30 års alder, deretter periodiske tilstandskontroll fastsatt av kontrollør eller hvert femte år.
  • Rekondisjonert tank: Første kontroll etter 10 år, deretter periodiske tilstandskontroller hvert femte år.