Kontakt oss

Plan og samfunn

Mads Kvello Berger
Byggesaksbehandler
Tlf. 61 31 57 00
E-post: mkb@jevnaker.kommune.no

Terje Orebråten
konst. virksomhetsleder, Plan og miljø
Telefon: 476 42 095
E-post: teor@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg

kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Søknad uten ansvarsrett

Det forutsettes at tiltaket kan gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven, gjeldende planer og annet regelverk, og at ingen naboer har bemerkninger til nabovarselet.

Hvilke tiltak kan utføres uten ansvarsrett?

 • Mindre tiltak på bebygd eiendom, for eksempel tilbygg under 50 kvm eller terrasse
 • driftsbygninger i landbruket, for eksempel låve eller landbruksgarasje
 • midlertidige eller transportable bygninger
 • konstruksjoner eller anlegg, for eksempel brakke eller brakkerigger som skal stå over 2 måneder på annen eiendom enn byggeplassen.

Søknad kan sendes elektronisk via ByggSøk. Byggesaksavdelingen kan kontaktes dersom du har spørsmål i forbindelse med søknaden.

Ekspempler på type tiltak

 • Ny frittliggende bygning; som ikke skal benyttes til beboelse og hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 70 m².  Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller.
 • Tilbygg; hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m². Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller.
 • Bruksendring; fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en enkelt bolig (For eksempel fra bod til kjellerstue. NB! Innsetting av vindu/dør kan utløse søknadsplikt for fasadeendring.)
 • Skilt, reklameinnretning o.l.; inntil 6,5 m² montert på vegg, eller frittstående skilt montert på terreng med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,4 m.
 • Antennesystem; med høyde inntil 5 m.

Avstandsbestemmelser/byggegrenser:

 • hovedregel om 4 meter til nabogrense
 • til midt kommunal vei er 15 m i uregulerte områder
 • til midt riksvei er 50 m i uregulerte områder
 • til midt nærmeste jernbane- eller sporveisspor er 30 m

Nærmere avstand til nabogrense enn 4 meter kan avtales ved avstandserklæring. Dersom du legger ved samtykke fra nabo, eller veimyndighet er tiltaket fortsatt å regne som "uten ansvarsrett". Du må innhente et klart, skriftlig samtykke. Kvittering på nabovarslingsskjema er ikke godt nok. For mindre tiltak kan kommunen bestemme plassering nærmere nabogrensen enn 4 meter etter pbl. § 29-4. I uregulerte områder gjelder veilovens avstandsgrenser direkte.

Dispensasjon

Hvis du planlegger noe som i er i strid med plan- og bygningsloven eller kommuneplan/reguleringsplan, må du søke om dispensasjonen i eget brev som følger meldingen. Naboer skal varsles særskilt om dispensasjonssøknader og det skal gis en egen begrunnelse.

Krav til dokumentasjon:

 • Søknadsskjema "uten ansvarsrett", korrekt utfylt. Kan sendes elektronisk gjennom ByggSøk. 
 • Gjenpart av nabovarsel
 • Situasjonskart ikke eldre enn 1 år. Se forklaring på utfylling. Naboliste følger med ved bestilling av situasjonskart.
 • Det planlagte tiltaket inntegnes med avstand til nabogrense, annen bebyggelse og eventuelt til midt vei.
 • Plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100 (unntaksvis 1:200). Tegningene skal være fagmessig utført og skal være målsatt. Ved tilbygg skal det tydelig fremgå hva som er nytt og hva som er eksisterende bebyggelse, og hva rommene skal benyttes til. Tiltakets tilpasning til terreng og sokkelhøyde skal tydelig fremgå. Dersom terrenget skal heves eller senkes må nye og eksisterende terrenglinjer tegnes i hele det området som berøres.
 • Perspektivtegninger (om nødvendig) som viser den estetiske utforming, tilpasning til eksisterende bebyggelse og nabobebyggelse
 • Gjenpart av nabovarsel (ett eks.) Nabovarsel vedlagt alle relevante opplysninger (situasjonskart, tegninger og evt. dispensasjonssøknad) sendes til naboer og gjenboere som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering på

Søknad uten ansvarsrett kan omgjøres til søknad med ansvarsrett:

Kommunen kan etter gjennomgang av søknaden, kreve omgjøring til søknad med ansvarsrett. Slik omgjøring kreves dersom tiltaket ikke er å anse som "mindre tiltak" .

Kommunens svar på søknaden

Kommunen vil sende skriftlig tillatelse eller avslag til din digitale postkasse etter frister som nevnt over. Hvis du ikke har fått svar innen saksbehandlingsfristens utløp, bør du ringe kommunen for å få status i saken. Dersom du igangsetter arbeid med tiltaket etter saksbehandlingsfristens utløp er du i såfall selv ansvarlig for alle forhold som eventuelt ikke blir godkjent i søknaden.