Kontakt oss

Plan og samfunn

Mads Kvello Berger
Byggesaksbehandler
Tlf. 61 31 57 00
E-post: mkb@jevnaker.kommune.no

Terje Orebråten
konst. virksomhetsleder, Plan og miljø
Telefon: 476 42 095
E-post: teor@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg

kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Totrinnssøknad

For søknad i to-trinn, er

 • søknad om rammetillatelse (trinn 1) og
 • søknad om igangsettingstillatelse (trinn 2).

Tiltaket kan ikke igangsettes med kun rammetillatelse. Etter at kommunen har gitt rammetillatelse, må det søkes igangsettingstillatelse. Når igangssettingstillatelse mottas, kan tiltaket igangsettes.

Rammetillatelse (Trinn 1)

For søknad i to-trinn, er søknad om rammetillatelse første trinn. Tiltaket kan ikke igangsettes med kun rammetillatelse.

Etter at kommunen har gitt rammetillatelse, må det søkes igangsettingstillatelse.

Saksbehandlingstid

Kommunen plikter å behandle søknad om rammetillatelse før det er gått 12 uker etter at kommunen har mottatt søknad med alle nødvendige vedlegg. Kommunen vil sende skriflig tillatelse eller avslag til din digitale postkasse etter frist som nevnt over.

Dispensasjoner

Hvis du planlegger tiltak som er i strid med plan- og bygningsloven eller plangrunnlaget, må du søke dispensasjon i eget brev som vedlegg til rammesøknaden. Naboer skal varsles særskilt om dispensasjonssøknaden og det skal gis egen begrunnelse. Se for øvrig veiledning: Hvordan søke dispensasjon fra regelverket

Krav til dokumentasjon

 • Søknadsskjema
 • Nabovarslingsskjema og gjenpart av nabovarslingsskjema
 • Erklæring av ansvarsrett med vedlegg for prosjekterende og utførende foretak, – eller kopi av sentral godkjenningsbevis
 • Kontrollplan for viktige og kritiske områder
 • Kontrollerklæring for gjennomført prosjekteringskontroll
 • Evt. avfallsplan og beskrivelse av miljøsanering.
 • Situasjonskart i målestokk 1:500, ikke eldre enn 1 år.
 • Plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100 (unntaksvis 1:200). Tegningene skal være fagmessig utført og skal være målsatt. Ved tilbygg skal det tydelig fremgå hva som er nytt og hva som er eksisterende bebyggelse, og hva rommene skal benyttes til. Tiltakets tilpasning til terreng og sokkelhøyde skal tydelig fremgå. Dersom terrenget skal heves eller senkes må nye og eksisterende terrenglinjer tegnes i hele det området som berøres.
 • Perspektivtegninger (om nødvendig) som viser den estetiske utforming, tilpasning til eksisterende bebyggelse og nabobebyggelse.
 • Gjenpart av nabovarsel (ett eks.) Nabovarsel vedlagt alle relevante opplysninger (situasjonskart, tegninger og evt. dispensasjonssøknad) sendes til naboer og gjenboere som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering på Gjenpart av nabovarsel. Naboene skal krysses av enten i rubrikk 1 "Varsel er mottatt" eller rubrikk 2 "Samtykker i tiltaket"

Alle nødvendige søknadsblanketter finner du på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider.

Søknad kan sendes elektronisk via ByggSøk. Byggesaksavdelingen kan kontaktes dersom du har spørsmål i forbindelse med søknaden.

Tilleggsdokumentasjon

Ansvarlig søker skal vurdere hvilken tilleggsdokumentasjon som er hensiktsmessig og nødvendig i den aktuelle sak. Dette kan være:

Tegninger:

 • Eventuell utomhusplan
 • Eventuell detaljtegning av avkjørselsområde.(avkjørselsplan)
 • Gateoppriss, som viser tiltaket sett i sammenheng med nabobebyggelse fra gate/vei.
 • Terrengsnitt, som viser eksisterende bebyggelse og nabobebyggelse med innbyrdes høydeplassering.
 • Tegninger for eventuelle tekniske innretninger
 • Fotodokumentasjon (spesielt ved riving).
 • Ajourførte, målriktige tegninger; som viser dagens situasjon - før nye tiltak.
 • Tegninger som viser brannseksjonering, rømning for større bygg.
 • Tilkoblingspunkt for stikkledningene (VA) må vises

Skriftlige redegjørelser i følgebrev eller vedlegg

 • Tiltakets bakgrunn, innhold og forutsetninger.
 • Arkitektonisk og bygningsmessig utforming: valg av planløsninger, fasadeuttrykk m.m.
 • Volum- og masseoppbygging, konstruksjoner, materialbruk, fargesetting.
 • Forhold som vedrører andre fagetater; evt. innhenting av uttalelser.
 • Miljøforhold: trafikkstøy, grunnforhold, rasfare, støyberegninger med eventuelle forslag til tiltak
 • Eventuelle andre relevante forhold

Eventuelle samtykker fra andre

 • Aktivt nabosamtykke for byggeavstand nærmere eiendomsgrenser enn fastsatt i pbl. §29-4.
 • Dokumentert rett til privat vei ev. tinglysing av ny veirett
 • Dokumentert rett til ledninger over annen manns grunn
 • Inngått avtale mellom tiltakshaver og Jernbaneverket, jfr. jernbanelovens § 10.
 • Samtykke fra vegmyndighet ihht. Veglovens §§29 og 30
 • Samtykke fra Arbeidstilsynet
 • Samtykke fra ledningseier (kraftledning)

 

Igangsettingstillatelse (Trinn 2)

For søknad i to-trinn, er søknad om igangsettingstillatelse andre trinn. Tillatelse til igangsetting må foreligge før tiltak igangsettes. Det søkes om igangsettingstillatelse når rammetillatelse er mottatt fra kommunen (trinn 1).

Søknad om igangsetting skal alltid inneholde:

 1. Dokumentasjon knyttet til ansvarsforhold
 2. Dokumentasjon knyttet til kontroll

Bruk av skjema gjør det enklere for kommunen å kontrollere søknaden, og lettere for søker å få med alle nødvendige opplysninger.

Krav til dokumentasjon

 • Søknadsskjema
 • Søknad om ansvarsrett og gjennomføringsplan
 • Erklæring av ansvarsrett, evt. sentral godkjenning
 • Evt. kontrollplan for viktige og kritiske områder
 • Kontrollerklæring for all prosjektering.
 • Avfallsplan ved behov

Alle nødvendige søknadsblanketter finnes på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider.

Søknad kan sendes elektronisk via ByggSøk. Byggesaksavdelingen kan kontaktes dersom du har spørsmål i forbindelse med søknaden.

Opplistingen på dokumentasjonskrav over er generell, eventuelle særkrav kan være gitt i selve rammetillatelsen.

Saksbehandlingstid

Kommunen plikter å behandle søknaden før det er gått 12 uker etter at kommunen har mottatt søknad med alle nødvendige vedlegg. Kommunen vil sende skriflig tillatelse eller avslag til din digitale postkasse etter frist som nevnt over.

Reviderte planer

Endring av planene eller forutsetningene fra den gitte rammetillatelsen må du søke særskilt om dette. Planer som berører naboforhold krever nytt nabovarsel.

Klagerett

Godkjennelse eller avslag på søknad om igangsettingstillatelse er et enkeltvedtak som kan påklages innen 3 uker i henhold til forvaltningslovens regler §§ 28 flg. Gebyret følger direkte av kommunens gebyrregulativ og kan ikke påklages.