Kontakt oss

Plan og samfunn

Mads Kvello Berger
Byggesaksbehandler
Tlf. 61 31 57 00
E-post: mkb@jevnaker.kommune.no

Terje Orebråten
konst. virksomhetsleder, Plan og miljø
Telefon: 476 42 095
E-post: teor@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg

kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Veiledning om dispensasjon

Dispensasjon innebærer at bestemmelser gitt i eller i medhold av Plan- og bygningsloven fravikes i en konkret sak.

Dispensasjonshjemlene

Plan- og bygningsloven (pbl) §19-1 sier: "Dispensasjon krever grunngitt søknad...". I pbl § 19-2 står det: "Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov...". Videre sier loven at "Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt" og at "... det skal legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.".

Dispensasjon kan altså bare innvilges på grunnlag av egen søknad. Søknad om dispensasjon fremmes i eget brev. Kommunen behandler søknaden og kan gi dispensasjon dersom det foreligger "særlige grunner".

Hva kan det dispenseres fra?

Det kan dispenseres fra bestemmelser og krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven eller annet lovverk, herunder arealdel til kommuneplan med bestemmelser, regulerings- og bebyggelsesplaner med bestemmelser, samt forskrifter og vedtekter gitt i medhold av pbl. Eksempel på annet lovverk er Markaloven.

Eksempler på dispensasjoner fra bestemmelser i plan- og bygningsloven:

  • Bygge nærmere enn 4 meter fra nabogrense.
  • Bygge høyere enn 7,5 meters mønehøyde for bolig og 5 meter for garasje.
  • Avvike kravene i teknisk forskrift.

Eksempler på dispensasjoner fra reguleringsplan/kommuneplan;

  • Overskridelse av tillatt utnyttelsesgrad i kommuneplan/reguleringsplan (f.eks., høyere utnyttelse enn 30%-BYA).
  • Avvike fra regulerings- eller bebyggelsesplanenes bestemmelser om utforming av bygning (f.eks. høyde).
  • Bygge utenfor regulerte byggelinjer eller byggegrenser.

Hva kan det ikke dispenseres fra?

Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Det vil eksempelvis si at det ikke kan søkes om dispensasjon fra kravet om søknad.

Krav til begrunnelse

I søknad om dispensasjon skal tiltakshaver argumentere for de eller den begrunnelse han/hun mener bør ligge til grunn for å fravike den aktuelle bestemmelsen i pbl, forskrift, plan eller vedtekt.

Det stilles altså visse minstekrav til hvilke grunner som kan anføres i en dispensasjonssøknad. De må være tilstrekkelig spesifiserte og klart angitte og ligge innenfor de rammer plan- og bygningsloven gjelder. Personlige forhold vil bare i helt spesielle tilfeller kunne anses relevante. Som eksempler på personlige forhold som ikke kvalifiserer som "særlig grunn" nevnes bl.a. behov for større plass, behov for bod for oppbevaring av redskap/sportsutstyr og/eller ønske om å tilpasse bygningen for å bli boende på eiendommen.

Søknad om dispensasjon skal:

  • utformes i eget brev,
  • nabovarsles og
  • sendes inn sammen med skjemaet søknad om tillatelse til tiltak  (uten ansv.rett)

Unntaksvis kan det være hensiktsmessig å fremme en forutgående søknad om dispensasjon, f.eks. ved bruksendring, men som hovedregel kan det bare dispenseres til et konkret omsøkt byggetiltak.

For tiltak som krever ansvarsrett skal dispensasjonssøknaden utformes av ansvarlig søker. Søknad om tillatelse til tiltak (ansv.rett)

Saksgang

Dispensasjonssøknad kan behandles etter to alternativer. En søknad om dispensasjon sendes altså inn sammen med søknad om et tiltak. Søknad om dispensasjon skrives i et eget brev og begrunnes. I de tilfeller der administrasjonen (f.eks. byggesaksavdelingen) er delegert ansvar for å behandle/avgjøre dispensasjonen vil tillatelsen til selve tiltaket og tillatelse til dispensasjon bli skrevet i samme vedtak.

Der dispensasjonen behandles/avgjøres av politisk nivå vil tillatelsen til dispensasjonen være et eget vedtak fra utvalget og tillatelsen som gjelder selve tiltaket (byggesaken) i et eget vedtak. Der dispensasjonen er behandlet politisk vil tiltakshaver få et brev der det informeres om det resultatet utvalget har fattet. Byggesaken behandles deretter i tråd med utvalgets vedtak.

Der saken berører regionale  eller statlige myndigheters ansvarsområde, vil saken bli sendt dit for uttalelse og deretter bli behandlet lokalt.

Saksbehandlingsfrister

Ved søknad om dispensasjon gjelder saksbehandlingsfristene i pbl § 21-7 fjerde ledd som sier: "Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 som krever dispensasjon fra plan eller planbestemmelser, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. ...". Videre sier den at denne fristen ikke løper i den tiden den ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter.

Adgangen til å sette dispensasjonsvilkår

Dispensasjon kan gis på vilkår. Dispensasjonsvilkår må ha til formål å forebygge, reparere, dempe eller kompensere for negative følger av at regelverket fravikes.

Klagerett

Godkjennelse eller avslag på dispensasjon er et enkeltvedtak som kan påklages innen 3 uker i henhold til forvaltningslovens regler §§ 28 flg. Gebyrer følger direkte av kommunens gebyrregulativ og kan ikke påklages.

Er du usikker på reglene?

Dersom du har spørsmål vedrørende dispensasjonssøknad, kan du ringe Servicetorget på 61315700 og bli satt i kontakt med en byggesaksbehandler.