Kontakt oss

Plan og samfunn

Mads Kvello Berger
Byggesaksbehandler
Tlf. 61 31 57 00
E-post: mkb@jevnaker.kommune.no

Terje Orebråten
konst. virksomhetsleder, Plan og miljø
Telefon: 476 42 095
E-post: teor@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg

kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Radon

Radon forårsaker lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsaken til lungekreft etter aktiv røyking.

I Jevnaker er radonkonsentrasjonene mindre enn i våre nabokommuner. Variasjonene kan likevel være store og det kan være store forskjeller på korte avstander.

Radonmåling

Statens strålevern anbefaler alle som har bolig med oppholdsrom i underetasjer eller en av de tre laveste etasjene over bakkeplan, å måle radonkonsentrasjonen i sin bolig. Radonmåling bør også gjennomføres på arbeidsplasser og i alle andre bygninger der mennesker oppholder seg: skoler, barnehager, sykehus, kjøpesentre etc.

Tiltak

Radonkonsentrasjonen i alle typer bygg bør være så lav som praktisk mulig, og alltid med årsmiddelverdier i oppholdsrom på under 200 Bq/m3. Måles det for høye radonkonsentrasjoner, bør disse reduseres ved gjennomføring av effektive bygningstekniske mottiltak.

Kilder

Byggegrunnen er den klart viktigste kilden til forhøyde radonkonsentrasjoner i bygninger. Radongass som dannes naturlig i berggrunnen, siver inn gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen. Husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell kan inneholde høye konsentrasjoner av radon, og ved bruk av vannet til dusj, oppvaskmaskin og lignende vil radon frigjøres til inneluften. De høyeste konsentrasjonene av radon i vann opptrer der det er radiumholdig granitt i grunnen. Bruk av stein som byggemateriale kan bidra til radon i inneluft, men i Norge er dette sjelden en viktig kilde. (Kilde: Statens strålevern)

Statens strålevern. Lenke.

Kart. Lenke til NGU.

Veileder til TEK 10. (Direkotratet for byggkvalitets veileder til § 13-5 i TEK10).

Kartutsnittet nedenfor en hentet fra Aktsomhetskart - radon, produsert av NGU.

Utsnitt radonkart