Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Framtidas omsorg

Framtidas omsorg er ett av Jevnaker kommunes innovasjonsprosjekter i 2017.

Bakgrunn: Kommuneplanens samfunnsdel revideres i 2017. Planen skal blant annet vise kommunens overordnede føringer for omsorgsfeltet framover. Jevnaker kommune står, på samme måte som andre kommuner, foran store utfordringer innenfor dette feltet. Dette krever at vi tenker nytt.  

Prosjektet skal få fram behov og nyskapende løsninger for framtidas omsorgstjeneste i Jevnaker. Samtidig inviteres det til at utfordringene løses sammen med innbyggere, politikere, næringslivet og andre samarbeidspartnere.

Bistand + bolig

Vi skal gå dypere inn i to forhold innenfor framtidas omsorg og det er:

  • Bistand: hvilket behov vil finnes for bistand og hvem skal yte bistanden.
  • Boformer; hvor og hvordan ønsker du å bo, og hvordan legge til rette for dine behov i framtida.

Det vil være en vesentlig forskjell på å bo i en funksjonell, sentrumsnær bolig tilrettelagt for velferdsteknologi, og å bo i en noe mindre funksjonell bolig fra 1980-90 tallet i ytre deler av bygda.

Vi må våge å stille spørsmål: Trenger det å være slik at tjenester nødvendigvis skal komme fra det offentlige? Dagens næringsliv utvikler stadig tilbud, som for eksempel å bestille mat på nettet og få levert på døra, helt uten at det offentlige trenger å blandes inn.

Vi vet at de aller fleste vil klare seg selv uten bistand fra det offentlige, og spørsmålet blir hvordan vi i størst mulig grad planlegger og bygger et samfunn som legger til rette. 

  • Hvor og hvordan bor du når du er 80 år?
  • Hva skal til for at det skal skje?
  • Hvis du bor litt mer «grisgrendt» hvilke behov har du?
  • Hva klarer du selv i egen bolig?
  • Hva klarer du ikke?
  • Hvordan forebygge at vi blir ensomme?

Komplekse behov, og flere yngre

Samtidig er det slik at noen kommer til å ha behov for tjenester, men sannsynligheten er stor for at det er noe annet enn de tjenester vi kjenner i dag. I framtida vil det være stor grad av individuelle behov for omsorgstjenester. Det blir stadig flere med mer komplekse og sammensatte behov, flere med demens, flere barn og unge med behov for tjenester etc.

De største endringene i de kommunale helse- og omsorgstjenestene de siste tiårene har skjedd i hjemmetjenestene, først og fremst i hjemmesykepleien. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten har fått nye brukergrupper med mer faglig krevende og komplekse medisinske og psykososiale behov. Antall yngre brukere under 67 år er tredoblet, ifølge meldingen Omsorg 2020.

Prosjektgruppe og arbeidsgrupper

Arbeidet er organisert i et hovedprosjekt hvor prosjektleder (pådriver og ildsjel) er utpekt av rådmann, og er ansvarlig for motivasjon, engasjement og framdrift i prosjektet sammen med prosjektgruppa. I tillegg til prosjektgruppa er det opprettet to arbeidsgrupper som skal gå dypere inn i hver sin problemstilling (bistand og boform) og bistå prosjektgruppa i deres arbeid.

Se rådmannens presentasjon til kommunestyret 9.2.2017 (Power Point)

Se Endelig rapport Framtidas omsorg 11.07.17 (Pdf)