Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Bakgrunn: omsorg

Her er mer bakgrunn for prosjektet Framtidas omsorg i Jevnaker kommune.

Utdrag fra Omsorg 2020

Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020, hvor det blant annet heter at:

- Morgendagens omsorg skal skapes og utvikles sammen med brukere, pasienter og pårørende og i et samspill med frivillige, ideelle og private aktører. Fundamentet skal være god kompetanse, godt lederskap og flerfaglig samarbeid.

Tjenestene skal drives effektivt og innovativt tilpasset pasienter og brukeres behov, i kombinasjon med å være inspirerende og rekrutteringsattraktive fagmiljøer.

I dag er det to nesten like store aktører i omsorgssektoren målt i antall utførte årsverk: Familien og kommunen. Kommunene utfører over 130.000 årsverk, mens familie og pårørendes omsorgsarbeid anslås til om lag 100.000 årsverk. Utover dette står frivillige, ideelle og private for en mindre andel av tjenesteproduksjonen. 

Fremtidens utfordringer vil kreve at flere aktører deltar i helse- og omsorgsarbeid. Samtidig blir det av avgjørende betydning at pårørende som påtar seg omfattende omsorgsoppgaver ikke i tillegg får store økonomiske og helsemessige belastninger, og at de får støtte og faglig veiledning fra den offentlige helse- og omsorgstjenesten. 

I et velferdssamfunn er det samlede omsorgstilbudet et offentlig ansvar som er nedfelt i helse- og omsorgslovgivningen. Det betyr ikke at alle oppgaver skal løses av kommunen som eneste tjenesteprodusent. Kommunen er ikke bare en forvaltning, den er også et lokalsamfunn med familier, sosiale nettverk, organisasjoner, bedrifter og tiltak. For å skape et omsorgsfullt samfunn, er alle involvert i denne oppgaven.

Nye innovative løsninger finner vi først og fremst i mellomrommene og samspillet mellom alle samfunnets ulike omsorgsaktører, og med gode fag- og kompetansemiljøer både offentlig og privat.

Les hele Omsorg 2020 hos regjeringen.no

Føringer for framtidas omsorg

Her er en oversikt over statlige dokumenter som stiller krav til og gir rammer og føringer for framtidas omsorg: 

  • Samhandlingsreformen
  • Kommunereformen, Meld. St. 14 (2014-2015) 
  • Morgendagens omsorg, Meld. St. 29 (2012-2013) 
  • Folkehelsemeldingen, Meld. St. 19 (2014-2015) 
  • Omsorg 2020
  • Demensplan 2020
  • Nasjonal helse- og sykehusplan
  • Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Les Cecilie Øyens presentasjon til kommunestyret 9.2.2017 (Pdf)

Om velferdsteknologi 

Lister-kommunene om hverdagsteknologi

Regjeringen.no om velferdsteknologi

Kommunenes organisasjon (KS) temasider om velferdsteknologi

Se film fra KS om Morgendagens omsorg