Kontakt oss

Servicetorget

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

 

Startlån, boligtilskudd og bostøtte

Det kan være vanskelig å etablere seg eller kunne bli boende i egen bolig. Husbanken tilbyr gode økonomiske ordninger som privatpersoner kan søke på.

Startlån er en ordning hvor Husbanken gir kommunene lån for videre utlån til enkeltpersoner til boligformål. Jevnaker kommune har egne retningslinjer for startlån, som er vedtatt i kommunestyret 20. juni 2012.

Retningslinjer for tildeling av startlån i Jevnaker kommune


Det kan søkes om startlån fire ganger i året. Søknadsfrister er 28. februar, 31. mai, 31. august og 31. oktober.

Jevnaker kommune vil prioritere egne innbyggere.

Jevnaker kommune fullfinansierer ikke boliger med startlån. Lånet skal som hovedregel kun gis som toppfinansiering og normalt ikke utgjøre mer enn 20 prosent av totalkostnaden. Ut fra dagens markedssituasjon og mulighet for å skaffe seg nøktern og egnet bolig i Jevnaker kommune, settes maksimal pris for boliger som kan finansieres med startlån til kr 1 885 000 kroner inkludert omkostninger (i 2016-priser).

I særskilte tilfeller, for spesielt vanskeligstilte, kan det gis finansiering med startlån utover 20 prosent av totalkostnaden.

Henvendelser vedrørende startlån kan rettes til Servicetorget.

Boligtilskudd 

I tillegg til startlån forvalter Husbanken, for staten, en ordning med boligtilskudd, hvor det er kommunene som mottar og behandler søknadene. Husbankens rammetildeling av boligtilskuddd til den enkelte kommune varierer. De største byene med de største boligsosiale utfordringene blir prioritert. Jevnaker kommune har derfor lite tilskuddsmidler til fordeling.

Bostøtte

Bostøtte bidrar til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Alle som har fylt 18 år kan søke bostøtte. Personer i førstegangstjeneste eller siviltjeneste og studenter uten barn kan ikke få bostøtte. Studenter som studerer som et ledd i et offentlig program for arbeidskvalifisering eller lignende, kan likevel søke.

Les mer om de økonomiske virkemidlene på Husbankens hjemmesider. Der vil du blant annet finne mye nyttig informasjon, brosjyrer, skjemaer og retningslinjer for de ulike ordningene.

Husbankens nettsider