Kontakt oss

Helse og omsorg

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09.00-15.00
Faks: 61 31 11 85

Kristin Løchsen
Konst. kommunalsjef
Helse og omsorg
Send e-post

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Boliger

Omsorgsboliger

Dette er ubemannede boliger bygget med Husbankens oppstartingstilskudd. Denne boligtypen er i Jevnaker bygget i tilknytning til eller rett i nærheten Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (JORS) og omfatter følgende adresser: Bergerbakkveien 2a, b, c og d.

Beboer leier leiligheten av kommunen.

Ingen kommunale tjenester følger med tjenesten omsorgsbolig, men det søkes og tildeles på samme måte om man bor i egen bolig.

Boligen er bygget slik at beboerne etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorgstjenester f.eks. hjemmesykepleie.

Mål for omsorgsbolig

 • Å yte et godt tjenestetilbud på laveste effektive omsorgsnivå.
 • Hindre tidlig innleggelse i institusjon for brukere som har behov for bistand av hjemmetjenester.
 • Å sikre mennesker rett til å bo utenfor institusjon,  en bolig som gir mulighet for individuelt tilpassede hjemmetjenester.

Målgruppe

Mennesker med omfattende behov for langvarige pleie og omsorgstjenester.

Kriterier

Når det er faglig vurdert at nødvendige og pågående hjemmetjenester ikke lenger kan utøves i eksisterende bolig.

Det er stor pågang på tjenesten omsorgsbolig - det vil derfor alltid være den med størst pleie og omsorgsbehov som ikke lar seg løse i egen bolig, som først vil få et tilbud.

Annen kommunal bolig

Boliger som kommunen leier ut til vanskeligstilte.

Formål

Sikre at de som til enhver tid defineres som vanskeligstilte har et egnet botilbud

Vanskeligstilte defineres som mennesker som har omfattende utfordringer knyttet til økonomiske, psykiske, fysiske eller rusrelaterte problemer. Andre som kan defineres som vanskeligstilte kan være de som har en uhensiktsmessig adferd som forhindrer dem fra å skaffe seg bolig på det private markedet.

Målgruppe

Vanskeligstilte som ikke klarer å skaffe seg egen og egnet bolig på det private markedet.

Kriterier

 • Søker må være over 18 år.
 • Søker må ha vært registrert med boadresse i Jevnaker Kommune siste 12 mnd.
 • Søker må være uten fast bolig eller egnet bolig.
 • Søker må være uten mulighet til å skaffe seg egnet bolig på det private markedet.
 • Søkers boevne må vurderes. Med «boevne» menes at søker selv klarer å ta vare på seg selv, betale husleie, følge husordensreglene og husleieloven og holde en viss orden i leiligheten.
 • Søkere som vurderes å ha oppfølgingsbehov i forhold til å fungere i boligen, tildeles bolig forutsatt at søker går inn i et forpliktende samarbeid med tjenesteapparatet.
 • Grovt mislighold av tidligere leiekontrakt, som f.eks. skade eller hærverk på boligen, vil medføre at søker ikke får tildelt ny bolig.
 • Det vektlegges at søker passer inn i det allerede etablerte bomiljøet og ikke påfører bomiljøet stor belastning.
 • Husstandens samlede årsinntekt skal ikke overstige 3x grunnbeløpet (G) i Folketrygden med et tillegg på ½ G for hver ekstra husstandsmedlem.

Søknad om bytte av tildelt kommunal bolig skal vurderes etter samme prosess og kriterier som beskrevet over.

Leietid

Leiekontrakten inngås som hovedregel for tre år. Søkere med varig behov for kommunal bolig kan gis vedtak som angir en tidsbestemt leiekontrakt av lengre varighet enn tre år.

Prosjekteringsstøtte

Dersom du har behov for spesialtilpasning av boligen din, for eksempel på grunn av funksjonshemming hos deg eller annet husstandsmedlem, kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt. Tilskudd til prosjektering kan dekke utgifter på inntil 12.000 kroner. 

Akutt boligbehov

Kommunen ved NAV er forpliktet til å finne midlertidig husvære for den som ikke klarer det selv. Behovet for innkvartering av akutt karakter kan blant annet være etter brann, samlivsbrudd eller i forbindelse med voldsepisoder i hjemmet.

For mer informasjon om akutt bolignød, midlertidige botilbud og bolig til vanskeligstilte, se NAVs nettsted

Startlån, boligtilskudd og bostøtte - mer informasjon fra Jevnaker kommune

Jevnaker kommunestyre vedtok Boligsosial handlingsplan i september 2018 -  se plan