Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09-15
Faks: 61 31 11 85

Kristin Løchsen
Konst. kommunalsjef
Helse og omsorg
Send e-post

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00
Telefaks:
61 31 58 50
E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Hva er demens?

Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til en kognitiv svikt. Det viktigste kjennetegnet på demenssykdom er hukommelsessvikt.

Demens og sykdomsutvikling

Sykdomsforløpet hos personer som har demens kan variere. Det vanligste er gradvis nedsatt mestringsevne. Symptomene er få og knapt merkbare i starten, men blir etter hvert flere og tydeligere. Ofte utvikles demens over en 10-12 års periode.

 • Mild demens: Symptomene er tydelige, men med litt støtte fra sine omgivelser klarer den rammede å fungere i hverdagen.
 • Middels fremskreden demens: Symptomene er såpass tydelige at den rammede har behov for daglig hjelp, i mange tilfeller også fra offentlig helsetjeneste.
 • Langt fremskreden demens: Behovet for hjelp er omfattende. Tilrettelagt bosituasjon og andre hjelpemidler er ofte helt nødvendig.

 

 Figur: Berger skala. Omsorgstrappen viser utvikling av tjenester ved Alzheimers sykdom i en 10-12 års periode.

Figur: Berger skala. «Omsorgstrappen» viser utvikling av tjenester ved Alzheimers sykdom i en 10 – 12 års periode.

Demens, funksjonevne og Berger-skalaen

Den såkalte Berger-skalaen deler utviklingen av en demenssykdom i seks trinn på bakgrunn av personens funksjonsevne i løpet av en 10–12 års utvikling.

 1. Klarer seg selv. Glemsom og avbryter ofte aktiviteter i dagliglivet.
 2. Kan utføre vanlige aktiviteter, men pasienten blir ofte forvirret.
 3. Kan klare seg i kjente omgivelser og situasjoner, men hukommelsesproblemene er store. Pasienten trenger påminnelse og er ofte initiativløs.
 4. Pasienten har handlingssvikt og språkvansker.
 5. Kan ikke kommunisere verbalt på en meningsfull måte.
 6. Motoriske funksjoner er betydelig nedsatt, og pasienten må derfor ofte sitte i en stol eller ligge til sengs.

Hvem tar man kontakt med lokalt for spørsmål om demens?

 • Fastlege
 • Nasjonalforeningen for folkehelse kan videreformidle kontakt med lokale demensforeninger. Disse foreningene tilbyr blant annet pårørendeskole.

Kommunen tilbyr

 • Hjemmesykepleie
 • Eget dagsenter for demente
 • Avlastningsopphold i korttidsavdeling
 • Langtidsopphold ved langt fremskreden sykdom 

Eventuelle tiltak som settes inn vurderes av kommunens Tildelingsenhet. 

Lenker til andre nettsider:

www.helsenorge.no/demens

www.helsedirektoratet.no/demens