Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09-15
Faks: 61 31 11 85

Kristin Løchsen
Konst. kommunalsjef
Helse og omsorg
Send e-post

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00
Telefaks:
61 31 58 50
E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Rehabilitering ved Korttidsavdelingen

Rehabilitering har til formål å gjenvinne fysisk, psykisk eller sosial funksjonsevne som er tapt på grunn av skade eller sykdom.

Målet med rehabiliteringen er å gjøre den enkelte funksjonsdyktig og i stand til å fungere i egen bolig ut fra egne forutsetninger og ønsker. Som tjenestemottaker skal man delta aktivt i planlegging, utforming, gjennomføring og evaluering av tiltak.

Den som tildeles et rehabiliteringsopphold forventes å ha et opptreningspotensiale.

Kriterier for tjenesten er at du som bruker må ha et faglig vurdert behov for rehabilitering, et opptreningsbehov og at skaden eller sykdommen er meldt fra sykehus eller legevakt.

Innhold i tjenesten:

  • Tilpasning til den enkeltes funksjonsnivå
  • Hjelp og veiledning til personlig stell ved behov
  • Fokus på mestring og rehabilitering
  • Kartlegging av funksjonsnivå, egenomsorgsevne, ernæringsstatus, samt utredning og observasjon.
  • Informasjon og veiledning.
  • Fysio- og ergoterapitjeneste
  • Legetjeneste
  • Kartlegging av hjelpemiddelbehov og behov for tilrettelegging i hjemmet
  • Kartlegging og planlegging av behovet for pleie- og omsorgstjenester ved utskrivningstidspunktet.