Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09.00-15.00
Faks: 61 31 11 85

Cecilie P. Øyen
Kommunalsjef
Helse og omsorg
Tlf. 95 92 34 70

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Tilrettelagte tjenester

Tjenester til mennesker i alle aldre

Tilrettelagte tjenester gir tjenester til innbyggere med ulike funksjonsnedsettelser som har behov for oppfølging og veiledning i hverdagen.  Tjenesten er behovsstyrt og individuelt tilpasset. Den tildeles etter individuell kartlegging og vurdering.

Søknad sendes Tildelingsenheten i Jevnaker kommune. 

Tilrettelagte tjenester gir individuell oppfølging i brukerens eget hjem basert på målrettet miljøarbeid, habilitering og rehabilitering. Vi gir i hovedsak tjenesten praktisk bistand og opplæring etter Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6b). Formålet med tjenesten er å gjøre tjenestemottaker i stand til å bo i egen bolig til tross for nedsatt funksjonsnivå. Praktisk bistand er støtte og hjelp i daglige gjøremål. Med opplæring menes å bli lært opp i daglige gjøremål, slik at tjenestemottaker blir i stand til å mestre oppgavene selv. Vi tilbyr individuelle og gruppebaserte aktivitetstilbud. 

Avdelingsleder for Tilrettelagte tjenester er Anita Gulbrandsen,
tlf 920 83 123


Enhet barn og unge                        

Enhet voksne

Individuell oppfølging Individuell oppfølging
Avlastning Aktivitetstilbud
Støttekontakt (barn og voksne) Ambulant oppfølgingsteam, rus og psykisk helse

 

 

Tilrettelagte tjenester samarbeider med andre aktører som familie og verger, spesialisthelsetjeneste, fastlege og andre kommunale virksomheter og tjenester. Tjenesten har ansvar for koordinering av tjenester og utarbeidelse av individuell plan der det er hensiktsmessig. Vi tilbyr veiledning til pårørende og verger eller andre instanser.