Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09-15
Faks: 61 31 11 85

Kristin Løchsen
Konst. kommunalsjef
Helse og omsorg
Send e-post

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00
Telefaks:
61 31 58 50
E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister.

§ 1 Formål

Forskriftens formål er å sikre at pasienten eller brukeren får nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a. Den tilsvarende rettighetsbestemmelsen er hjemlet i Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e.

Forskriften skal tydeliggjøre hvilke kriterier Jevnaker kommune anvender for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester, og beskrive hvordan pasienten eller brukeren kan ivaretas i påvente av ledig plass.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder for alle som bor eller oppholder seg i Jevnaker kommune, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, 1 ledd, som har behov for helse- og omsorgstjenester tilsvarende som i sykehjem. Dette gjelder også for de som har konkrete planer om å flytte til kommunen og som har et så omfattende tjenestebehov at det er nødvendig å avklare dette på forhånd.

§ 3 Kriterier for tildeling

Langtidsplass på sykehjem eller i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester innvilges der pasienten eller brukeren forventes å være varig ute av stand til å ta vare på seg selv på grunn av funksjonsnedsettelse og der pasienten eller brukeren ikke får dekket dette behovet i eget hjem og der andre tiltak er forsøkt først.

Det foretas en individuell vurdering der blant annet helsetilstand, evne til egenomsorg, mental tilstand, funksjonsnivå, kognitiv fungering og brukers eget ønske vektlegges.

Jevnaker kommune anvender laveste effektive omsorgsnivå (LEON) som prinsipp ved tildeling av tjenester. Dette vil si at tjenester på et lavere nivå, som hovedregel, skal være forsøkt eller vurdert før tildeling av langtidsplass i sykehjem eller i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Aktuelle tiltak og momenter som skal være vurdert før innvilgelse, i hht søkerens fysiske, psykiske og sosiale situasjon, kan blant annet være:

a) Tilpasning av bolig, eventuelt alternativt botilbud

b) Tilrettelegging i hjemmet for eksempel hjemmesykepleie og/eller hjemmehjelp

c) Korttids-/ vekselsopphold i sykehjem

d) Familiesituasjon og nettverk

e) Sosiale støttetiltak, for eksempel dagsenter

f) Trygghetsskapende tiltak, for eksempel trygghetsalarm

§ 4 Søknad og vedtak

Enkeltvedtak fattes på bakgrunn av søknad, helseopplysninger og en helhetlig vurdering av pasienten eller brukerens behov.

Så langt det er mulig legges det til rette for at ektefeller/samboere kan bo sammen.

Søknadsskjema finnes elektronisk på Jevnaker kommunes hjemmeside. Søknad sendes Tildelingsenheten, som behandler søknaden.

§ 5 Venteliste

Dersom søker fyller kriteriene for langtidsopphold, men kan få forsvarlige helse- og omsorgstjenester i hjemmet i påvente av plass, skal kommunen sette søker på venteliste dersom det ikke er ledig plass. Det skal fattes enkeltvedtak.

Ved ledige plasser skal den med størst hjelpebehov ut fra kriteriene i § 3 prioriteres.

Jevnaker kommune har ansvar for å holde oversikt over de som venter på plass. Kommunen skal fortløpende vurdere om pasienter eller brukere på ventelisten mottar forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

§ 6 Tiltak i påvente av langtidsopphold i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Personer med vedtak og som venter på langtidsopphold i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester skal tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Dette kan blant annet være tiltak nevnt i forskriftens § 3, 4 ledd.

§ 7 Saksbehandlingstid

Tildelingseneheten skal forberede og behandle søknaden uten ugrunnet opphold i henhold til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

§ 8 Egenandel

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester både i og utenfor institusjon reguleres av forskrift av den 16. desember 2011 nr. 1349.

Det kan være aktuelt med en kontrakt som også regulerer egenandel for det aktuelle botilbudet.

§ 9 Klageadgang

Vedtak kan påklages til Fylkesmannen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Klagefrist er 4 uker, og skal fremgå av vedtaket jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-5. En klage skal være skriftlig, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-3.

Klage sendes Tildelingsenheten, som tar saken til vurdering i første instans. Dersom det ikke gis medhold skal klagen sendes Fylkesmannen for endelig vurdering og avgjørelse.

For nærmere opplysninger, eller ved behov for hjelp til å fremsette en eventuell klage, kan Tildelingsenheten bistå.

§ 10 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft den 01.07.2017

Fastsatt av Jevnaker kommune ved kommunestyret 18.05.2017 med hjemmel i lov av den 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 a, 2 ledd.