Kontakt oss

Psykisk helse- og oppfølgingsteam
Telefon: 409 04 253

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Psykisk helsetjeneste

Psykisk helsetjeneste ønsker å gi et helhetlig tilbud til innbyggere i kommunen med varierende grad av psykisk lidelse

Alle kan rammes av en psykisk lidelse. Hver tredje nordmann vil en gang i løpet av livet få psykiske problemer.

Organisering av tjenesten

Tjenesten er organisert under to virksomhetsledere. En del av tjenesten er organisert under Hjemmebaserte tjenester og en del er organisert under virksomhetsleder Helse.

Målgruppe

  • De som har milde og moderate psykiske vansker.
  • De som har en funksjonsnedsettende grad av psykiske lidelser som trenger bistand i egen bolig.
  • De som har en alvorlige kroniske psykisk lidelse som trenger tett oppfølging av personal.

Formål

Tjenesten skal bidra med hjelp til selvhjelp, slik at den som sliter kan mestre sin hverdag på best mulig måte. Alle som søker får en kartleggingssamtale

Tjenestens innhold 

  • Kartlegging av behov
  • Individuelle samtaler
  • Dagsenter
  • Ulike gruppetilbud
  • Praktisk bistand i hjemmet

Vi samarbeider tett med de andre tjenesteområdene, deltar i ansvarsgruppe rundt den enkelte og koordinerer individuell plan, IP.

Hvordan komme i kontakt med tjenesten

Avdelingsleder på telefon 40904253, Servicetorget på telefon 61315700 eller be din fastlege om å henvise deg. Du kan søke om tjenester via søknadskjema Helse og omsorgstjenester som  ligger på Jevnaker kommune sin hjemmeside.