Kontakt oss

Psykisk helse- og oppfølgingsteam
Telefon: 409 04 253

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Psykisk helsetjeneste

Akutt psykisk helsehjelp

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113.

Psykisk helsetjeneste

Psykisk helsetjeneste har fokus på at mennesker i størst mulig grad skal kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet.

Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker som er i behov av psykisk helsehjelp ved å formidle tro på bedring, mulighet for å ta egne valg og å påvirke eget liv.

Vi kan også gi råd og veiledning til pårørende.

Psykisk helsetjeneste Jevnaker kommune er organisert under Helse og omsorg, Hjemmebaserte tjenester og har sine lokaler i tilknytning til Samfunnshuset. Formelt navn på tjenesten er Psykisk helse- og oppfølgingsteam og vi er tilgjengelige på dagtid i ukedagene.

Tjenesten er for

 • Mennesker over 18 år som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.
 • Mennesker som har milde til moderate psykiske vansker
 • Mennesker med langvarige og sammensatte behov for psykisk helsehjelp
 • Mennesker som befinner seg i en livskrise eller en sterkt belastet livssituasjon
 • Pårørende til mennesker i målgruppen


Eksempler på hva tjenesten kan være:

 • Støttesamtaler, veiledning
 • Forebyggende arbeid
 • Koordinering av tjenester, utarbeiding av individuell plan
 • Kartleggingsarbeid
 • Nettverksbygging
 • Aktivisering
 • Strukturering av hverdagen

Jobbspesialist

Vi har en jobbspesialist ansatt i tjenesten som jobber etter IPS metoden. Individuell jobbstøtte. Målet er å hjelpe de av våre brukere som har et ønske om å komme ut i ordinært arbeidsliv.

 

Hvordan søker jeg om tjenesten?

Du kan søke om tjenesten via felles søknadsskjema til kommunens helse- og omsorgstjenester. Du kan be om at fastlegen din sender en henvisning eller du kan ta direkte kontakt med avdelingsleder på tlf 409 04 253 for veiledning/informasjonssamtale.

http://www.jevnaker.kommune.no/Skjema/Helse-og-omsorgstjenester/

Hva koster tjenesten?
Tjenesten er gratis.

 

Psykiske lidelser – Pakkeforløp voksne

Henvisning til pakkeforløp

Kommunen ved fastlegen starter pakkeforløpet ved å sende en henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Når spesialisthelsetjenesten har mottatt henvisning, gjør de en vurdering av om du har rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Dersom du har det, får du et brev med informasjon om hvem du skal møte til samtale, hvor og når. Planlegging av utredning og behandling skal skje i tett samarbeid med deg.

Målsetning

Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse er:

 • økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
 • sammenhengende og koordinerte pasientforløp
 • unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging
 • likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
 • bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp skal pasienten henvises direkte til akutte tilbud ved psykisk helsevern.

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/psykiske-lidelser-pakkeforlop-voksne

https://helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus/hva-er-pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Mette Lise Mathisen, mobil 409 04 253

 

Kurs i Mestring av nedstemthet og depresjon (KiD)

KiD er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller er lett til moderat deprimert på en slik måte at det går ut over funksjonsevne og livskvalitet.

Kurs i Mestring av belastninger (KiB)

Målgruppen for KiB er personer som har behov for, og ønsker å utvikle sin evne til å mestre belastning i arbeids- og privatliv. Dette gjelder for eksempel arbeidstakere som opplever stor belastning, personer med kroniske somatiske lidelser, stor belastning i familien, sykmeldte eller andre som har behov for å utvikle egen mestringsevne.

Kursene arrangeres i samarbeid med Frisklivssentralen.

http://www.jevnaker.kommune.no/Kategori/Helse-og-omsorg/Frisklivssentralen/Kurs/

 

Fontenehuset i Hønefoss

Et lavterskeltilbud for mennesker som har eller har hatt psykiske helseplager. Med fokus på det friske i mennesket!

Jevnaker kommune har samarbeidsavtale med Fontenehuset i Hønefoss. Du kan benytte deg av tilbudet uavhengig av om du har et vedtak på tjenester i kommunen.

https://www.fontenehuset.com/

Kontaktinfo: 32 12 66 10.