Kontakt oss

Tlf.  958 27 657

Koordinator Åse Grethe Grina
E-post: Ase.Grethe.Grina@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Rustjenesten

Ved akutt behov for hjelp

Kontakt fastlege eller legevakt. Ved livstruende tilstander ring 113. 

Rustjenesten

Rustjenesten er kommunens tilbud til personer med rus/avhengighetsproblematikk og deres pårørende.

Den overordnede målsettingen for teamet er å tilrettelegge tiltak for en vellykket rehabilitering for den enkelte, ut i fra hver enkelt persons forutsetninger, ønsker og mål.

Rustjenesten er organisert under Helse og omsorg, Hjemmebaserte tjenester og vil fra april 2019 ha sine lokaler i tilknytning til Samfunnshuset. Formelt navn på tjenesten er Psykisk helse- og oppfølgingsteam og vi er tilgjengelige på dagtid i ukedagene.

Bruk oss som en samarbeidspartner

Sammen kan vi se på hva som skal til for at livet ditt i større grad blir slik du ønsker. Vi stiller opp for deg, men tar ikke ansvaret fra deg.

Dersom du har behov for mer omfattende hjelp enn det vi kan tilby kan vi i henvise deg videre til spesialisthelsetjenesten eller andre aktuelle instanser.

Hva vi jobber med:

 • Støttesamtaler/motivasjonssamtaler
 • Henvisninger til Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • Koordinere komplekse saker og delta i ansvarsgrupper
 • Bistå med å se etter gode lokale tiltak for den enkelte
 • Søke inn og koordinere legemiddelassistert rehabilitering(LAR)
 • Vurdere bruk av tvangstiltak
 • Fatte vedtak i fht tvang gravide
 • Fatte vedtak i fht tvang der det er alvorlig fare for liv og helse
 • Veilede pårørende og andre i rusrelaterte spørsmål

Jobbspesialist

Vi har en jobbspesialist ansatt i tjenesten som jobber etter IPS metoden. Individuell jobbstøtte. Målet er å hjelpe de av våre brukere som har et ønske om å komme ut i ordinært arbeidsliv.

Hvordan søke om hjelp

Du kan søke om tjenesten via felles søknadsskjema til kommunens helse- og omsorgstjenester. Du kan be om at fastlegen din sender en henvisning eller du kan ta direkte kontakt med avdelingsleder på tlf 40904253 for veiledning/informasjonssamtale.

http://www.jevnaker.kommune.no/Skjema/Helse-og-omsorgstjenester/

Hva koster tjenesten?
Tjenesten er gratis.

I ekstreme tilfeller kan det være nødvendig med tvangsbehandling. Rustjenesten har ansvar for å vurdere dette i hht. Lov om sosiale tjenester § 10-2 som åpner for tvang i spesielle tilfeller og §10-3 som omhandler gravide med rusproblemer


Gravide rusmiddelavhengige

Når Rustjenesten får melding om at en gravid kvinne ruser seg, skal vi undersøke saken og sette i gang nødvendige hjelpetiltak og kontroller for å sikre et rusfritt svangerskap. Ved mistanke om at en gravid ruser seg, skal dette meldes til Rustjenesten.

Dersom en ikke når frem med frivillige hjelpetiltak, kan rustjenesten fremme sak til fylkesnemnda og begjære tilbakehold uten eget samtykke. Det betyr at den gravide rusmiddelavhengige legges inn på institusjon uten samtykke. Dette er regulert i Helse og omsorgstjenestelovens § 10-3 . Hovedintensjonen med bestemmelsen om tilbakehold uten eget samtykke er å skjerme fosteret for ruseksponering.

Rustjenesten har ansvar for å koordinere hjelpetiltakene rundt den gravide frem til fødselen.

 

Rusbehandling (TSB) – Pakkeforløp

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1. januar 2019.

Kommunen ved Rustjenesten eller fastlegen starter pakkeforløpet ved å sende en henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Når spesialisthelsetjenesten har mottatt henvisning, gjør de en vurdering av om du har rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Dersom du har det, får du et brev med informasjon om hvem du skal møte til samtale, hvor og når. Planlegging av utredning og behandling skal skje i tett samarbeid med deg.

Målsetning

Målsetningen med Pakkeforløp for Rusbehandling (TSB) er:

 • økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
 • sammenhengende og koordinerte pasientforløp
 • unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging
 • likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
 • bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rusbehandling-tsb-pakkeforlop

https://helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus/hva-er-pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

 

Selvhjelpsgrupper

Selvhjelpsgruppene AA (Anonyme Alkoholikere) og NA (Anonyme Narkomane)
Nærmeste møter som holdes er i Villa’n i Hønefoss, Kong Rings gate 12.
AA har møte hver mandag klokka 18:30.
NA har møter på tirsdag og fredag kl. 18.30.

 

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Mette Lise Mathisen, mobil 409 04 253

 

Aktuelle lover