Rustjenesten

Rustjenesten tilbyr støtte og motivasjon til bedret livskvalitet gjennom reduksjon av rusmiddelavhengighet.

Rustjenestens mål er å fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv.

Rustjenenesten er samlokalisert med psykisk helsetjeneste i kommunen. Vi ønsker å ha et forebyggende fokus i vårt arbeid. Du trenger ikke å ha et omfattende og alvorlig rusproblem for å ta kontakt med tjenesten. Er du pårørende til noen som har et problematisk forhold til rusmidler tilbyr vi råd og veiledning.

Målgruppe

 • De som har et problematisk forhold til rusmidler
 • De som har et avhengighetsforhold til rusmidler
 • De som er pårørende til noen som har et rusproblem

Tjenestens innhold

 • Kartleggingssamtaler
 • Hjelp til rusmestring gjennom støttesamtaler
 • Hjelp til mestring av dagliglivets gjøremål
 • Vi samarbeider tett med andre tjenesteområder, deltar i ansvarsgruppe rundt den enkelte og koordinerer Individuell Plan
 • Vi henviser til spesialisert rusbehandling og legemiddelassistert rehabilitering (LAR )
 • Vi gir ettervern etter endt behandling
 • Rustjenesten kan bruke tvang for å forhindre skade på foster eller for å forhindre fare for liv og helse.
 • Råd og veiledning til pårørende.

Hvordan komme i kontakt med tjenestene

Du kan selv ta direkte kontakt med tjenestene via servicetorget på telefon 61315700 eller be din fastlege om å henvise deg. Du kan også søke om tjenester via søknadskjema Helse og omsorg som  ligger på Jevnaker kommune sin hjemmeside