Kontakt oss

Jevnaker kommune
Oppvekst og kultur
Kulturavdelingen

Postadresse:
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Besøksadresse
Storgata 24
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Stimuleringstilskudd

Helt ny tilskuddsordning for innovative prosjekter med formål å styrke Jevnaker kommune som attraktivt bosted, etableringsmål og opplevelsesdestinasjon!

SØKNADSSKJEMA


Formål

Støtte opp om innovative prosjekter med formål å styrke Jevnaker kommune som attraktivt bosted, etableringsmål og opplevelsesdestinasjon.

Økonomiske rammer

De økonomiske rammene for tilskuddsordningen følger av Jevnaker kommunes årlige budsjettvedtak. Det kan gis støtte for inntil 3 år.

Hvem kan få tilskudd?

 • Registrerte lag og foreninger eller ideelle aksjeselskap hjemhørende i Jevnaker, med nedslagsfelt Jevnaker
 • Andre registrerte lag og foreninger eller ideelle aksjeselskap med nedslagsfelt Jevnaker

Hva skal prioriteres?

 • Prosjekter som bidrar til å styrke kommunens til enhver tid strategiske satsingsområder innenfor bl.a. kultur, næring og folkehelse 
 • Prosjekter som bidrar til nyskaping og utvikling, og som øker mangfoldet av kulturuttrykk og aktivitetstilbud.
 • Prosjekter som bidrar til samarbeid og kompetansedeling på tvers av aktører i kommunen
 • Prosjekter som bidrar til økt deltakelse og samhandling mellom mennesker med ulik kulturell og sosial bakgrunn.
 • Prosjekter som stimulerer frivillig innsats
 • Søkere som kan vise kvalitetssikrede planer med gode behovsvurderinger og realistiske budsjett og finansieringsplaner.
 • Søkere som i budsjett/finansieringsplan kan vise til andre tilskuddordninger (offentlige eller private) i tillegg til eventuell egeninntekt.

Hva skal ikke prioriteres?

 • Prosjekter med direkte hensikt å drive næringsvirksomhet
 • Prosjekter med hensikt å drive innsamling
 • Prosjekter som vurderes å inngå i ordinær aktivitet hos eksisterende aktør

Kunngjøring og saksbehandling

Kunngjøring               

01 juni, via nettsider, sosiale medier og tilskuddsportalen

Søknadsfrist               

01. oktober, via eget digitalt skjema på kommunens nettsider

Vedtak og tilsagn       

Desember. Rådmann foretar samlet skjønnsmessig vurdering, innstilling fremmes kommunestyret.

Vilkår for tildeling og utbetaling av tilskudd

 • Det fattes tildelingsvedtak for kommende kalenderår. For tiltak som søker over flere år, kan det fattes et flerårig intensjonsvedtak (inntil 3 år), men søker må gjennomføre rapportering og evaluering, samt fremme ny søknad før tildelingsvedtak for de kommende år fattes.
 • Søker skal oversendes tilsagnsbrev som tydeliggjør alle vilkår og krav til rapportering skal  presentere søker for alle rapporteringskrav.
 • Ved behov kan Jevnaker kommune utbetale tilskudd i forkant av tiltaket.
 • Det er krav om mottatt rapportering og regnskap senest 3 måneder etter gjennomført tiltak, og senest 31.12 i året tiltaket gjennomføres. Tilsagn bortfaller dersom disse fristene ikke overholdes. Utbetalt tilskudd kan kreves tilbake.
 • Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige opplysninger fra søker, tilskuddet ikke er brukt etter forutsetningene, eller andre fastsatte vilkår ikke er oppfylt, bortfaller tilsagnet, og utbetalt tilskudd kan kreves tilbake.
 • Ved støtte over kr 200.000,- kreves prosjektregnskap som er bekreftet av uavhengig registrert eller statsautorisert revisor.
 • Jevnaker kommune har mulighet til å be om innsyn og kontroll av bevilgede kommunale midler, jf. regler for offentlig tilskuddsforvaltning.
 • Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningslovens §§ 28-36. Klagefristen er 3 uker. Klagen skal begrunnes, og fremlegges skriftlig og signert til Jevnaker kommune, v/ rådmann. Klagen skal være begrunnet og signert.