Kontakt oss

Jevnaker kommune
Oppvekst og kultur
Kulturavdelingen

Postadresse:
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Besøksadresse
Storgata 24
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Vilkår og bestemmelser

Jevnaker kommune bidrar økonomisk til aktører som bidrar aktivt til kommunens kulturliv. Sammen med meget gunstige husleieordninger bidrar dette til svært gode rammevilkår for lag- og foreningsdrift i kommunen

1. OVERORDNEDE VILKÅR FOR TILDELING
1.1 Generelt om ordningen
1.2 Økonomiske rammer
1.3 Vedtaksmyndighet / saksbehandling
1.4 Krav til mottaker av tilskudd

2. TILSKUDDSKATEGORIER
2.1 Grunnstøtte
2.2 Arrangementsstøtte
2.3 Partnerskapsavtaler
2.4 Refusjonsordning for kulturbygg/idrettsanlegg
2.5 Tilskudd til kulturbygg, idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og lekeplasser1. OVERORDNEDE VILKÅR FOR TILDELING

1.1    GENERELT OM ORDNINGEN

 • Kulturmidlene skal bidra til å sikre et aktivt, mangfoldig og allsidig kulturliv, samt kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet for innbyggere i Jevnaker kommune.
 • Barn og ungdom er hovedprioritet i Jevnaker kommunes kulturpolitikk..
 • Kulturmidlene skal bygge opp under de overordnede føringer som følger av kommunens vedtatte mål og strategier. Kommuneplan, kulturplan og folkehelseplan legger de overordnede føringene. De årlige budsjettvedtak med periodemål prioriterer innsatsområdene.

1.2    ØKONOMISKE RAMMER

 • De økonomiske rammene for ordningen følger av Jevnaker kommunestyres årlige budsjettvedtak.

1.3    VEDTAKSMYNDIGHET / SAKSBEHANDLING

 • Rådmannen har myndighet til å fordele tilskudd innenfor budsjettrammer vedtatt av kommunestyret.
 • Lag og foreninger er primærmottaker av tilskudd. Kommunen kan også selv disponere kulturmidler til utadrettede tiltak i tråd med kommunens vedtatte mål og strategier.
 • Vedtak kan påklages. Klagefristen er tre uker fra søkeren har mottatt melding om vedtak.

1.4    KRAV TIL MOTTAKERE AV TILSKUDD

 • Mottakere av tilskudd skal være hjemhørende i Jevnaker kommune eller drive sin primærvirksomhet rettet mot kommunens innbyggere. Kontaktinfo skal være registreres og oppdateres  i Jevnaker kommunes foreningsregister på internett.
 • Organisasjoner som søker må være foretaksregistrert og  demokratisk oppbygd, med et vedtaksdyktig styre valgt på årsmøte. Søknaden må være forankret i hovedforeningen.
 • Mottakere av tilskudd har oppmøteplikt i de kommunale råd hvor de er representerte.
 • Følgende organisasjoner er ikke stønadsberettiget:  kommersiell virksomhet, politiske partiorganisasjoner, yrkes- og næringsorganisasjoner samt organisasjoner som ikke er åpne for alle.
 • Mottakere som misbruker tilskudd, oppgir feilaktige opplysinger i søknad eller på andre måter misbruker tillit fratas stønadsberettigelse for den periode kommunen bestemmer.
 • Mottakere av tilskudd skal stille seg disponible til å delta på minst 2 årlige arrangementer i offentlig regi..
 • Mottakere av tilskudd skal bidra med mannskaper til gjennomføring av TV-aksjonen, Kreftaksjonen og aksjoner i regi av Røde Kors ved kriser/katastrofer.
 • Mottakere som driver aktiviteter rettet mot barn og unge plikter å handle i henhold til Jevnaker kommunes vedtatte handlingsveileder «Barn i risiko». Jevnaker kommune skal tilby jevnlig opplæring i handlingsveilederen, minst 2 ganger pr. år.
 • Alle aktiviteter og arrangementer som gis tilskudd må markedsføres aktivt, og være registrert i kommunens kulturkalender på internett.

2. TILSKUDDSKATEGORIER

2.1.   GRUNNSTØTTE

Formål
Det utbetales grunnstøtte til lag og foreninger som tilbyr jevnlige og åpne sesongaktiviteter for barn og unge 0-18 år bosatt i Jevnaker kommune.

Saksbehandling
Det søkes digitalt via kommunens nettsider.
Grunnstøtten fordeles av rådmannen i samråd med henholdsvis idrettsrådet, musikkrådene eller råd for frivillig sektor. Rådmannen utarbeider fordelingsnøkkel basert på innrapporterte medlemstall. Det enkelte rådsorgan kan omfordele tilskudd til sine medlemsorganisasjoner etter skjønnsvurdering.

Satser
Overordnet ramme fastsettes i budsjett..

Søknadsfrist
1. april

 

2.2.   ARRANGEMENTSTILSKUDD

Formål
Kulturarrangementer for innbyggere i alle aldre. Konserter, festivaler, utstillinger, forestillinger, turneringer. Prioriterte målgrupper er barn og unge, funksjonshemmede og minoritetsgrupper. Rusfrie arrangementer prioriteres.

Satser

Rusfrie arrangementer:
Det kan normalt søkes om inntil 1/3 av samlede kostnader. 

Arrangementer med alkoholservering:
Det kan normalt søkes om underskuddsgaranti inntil 1/3 av netto underskudd, begrenset oppad til kr. 10 000,- 

Saksbehandling
Rådmannen fatter delegert vedtak for tiltak inntil kr. 40 000,-.
Større tiltak behandles av kommunestyret.
Tilskudd utbetales som hovedregel etter at tiltaket er avsluttet og dokumentert.
For større eller gjentatte tiltak vurderes partnerskapsavtale.

Søknadsfrist
1 måned før iverksettelse

2.3.   PARTNERSKAPSAVTALER

Formål
Kommunen og organisasjoner kan inngå forpliktende partnerskapsavtaler for å i fellesskap  imøtekomme overordnede utfordringer og føringer som følger av kommunens vedtatte plan- og periodemål. Det skal legges særlig fokus på fysisk og psykisk folkehelse, samt forebyggende tiltak

Fra Planmål 2014-2017:

 • Tidlig innsats og forebygging barn og unge
 • Bedre innbyggernes folkehelse
 • Bedre levekårene for alle og spesielt for vanskeligstilte
 • Jevnaker skal være et inkluderende samfunn som legger til rette for vellykket integrering av flyktninger.
 • Barn og unge skal sikres et helhetlig kulturtilbud hvor positiv utvikling av individuelle evner og interesser stimuleres.

Saksbehandling
Avtaler utarbeides i fellesskap mellom kommunen og den utøvende forening.
Kommunestyret vedtar iverksetting av avtaler.

Oppfølging
Partnerskapsavtaler kan en løpetid mellom 6 måneder og 3 år.
Partnerskapsavtaler skal evalueres jevnlig. Intervaller og kriterier for dette avtalefestes. 

Satser
Individuelle vedtak. Samlet ramme fastsettes i budsjett.

Søknadsfrist
Organisasjoner kan søke om iverksetting av partnerskapsavtaler. Frist for nye tiltak for kommende budsjettår: 1. oktober. Utover dette kan partnerskapsavtaler initieres mellom partene løpende.
Mal for partnerskapsavtale mellom Jevnaker kommune og frivillig sektor skal alltid brukes ved søknad om/inngåelse av partnerskapsavtaler. LAST NED MALEN HER
 

2.4   REFUSJONSORDNING FOR KULTURBYGG / IDRETTSANLEGG

Formål
Utjevne de fysiske og økonomiske forutsetninger for å drive aktivitetsskapende tilbud for barn og unge. Subsidiere deler av driftskostnader for lag/foreninger som driver egne anlegg.
Selskaps.- og forsamlingshus er ikke omfattet av ordningen

Satser
Lag og foreninger som driver egne bygg/anlegg kan søke om refundering av kommunale avgifter tilknyttet bygget/anlegget. Refusjon utbetales etterskuddsvis for foregående år.  

Saksbehandling
Det søkes i forbindelse med ordinær søknad om grunntilskudd. Rådmannen har vedtaksmyndighet. 

2.5   TILSKUDD TIL KULTURBYGG, IDRETTSANLEGG, NÆRMILJØANLEGG OG LEKEPLASSER

Formål
Det kan søkes om kommunal finansieringsandel til nybygg eller rehabilitering av kulturbygg, idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og lekeplasser.

Satser
Kommunestyret innarbeider hvert prosjekt i budsjettet via det årlige budsjettvedtak. Kommunal andel kan ikke overstige 1/3 av samlede kostnader. For idrettsanlegg og nærmiljøanlegg kreves alltid spillemiddelfinansiering.

Saksbehandling

Prosjekter må forankres i Handlingsprogram som årlig vedtas som del av folkehelseplan og budsjett.
Søknader fremmes via idrettsrådet (idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, lekeplasser) eller musikkrådet (kulturbygg).
Søkere skal utover dette forholde seg til Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Søknadsfrist
1. august