Kontakt oss

Jevnaker kommune
Oppvekst og kultur
Kulturavdelingen

Postadresse:
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Besøksadresse
Storgata 24
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Bestemmelser for tilskudd

Her er retningslinjene for å søke tilskudd fra Jevnaker kommune

1. Alminnelige bestemmelser

1.1
Kommunalt tilskudd til kulturarbeid skal bidra til å sikre et aktivt og allsidig kulturliv, samt gode kulturopplevelser for innbyggere i Jevnaker kommune.

1.2
Rådmann har myndighet til å fordele tilskudd innenfor vedtatte budsjettramme vedtatt av kommunestyret. Lag og foreninger er primærmottaker av tilskudd. Kommunen kan også selv disponere kulturmidler til utadrettede tiltak i tråd med uttalte målsetninger.

1.3
Unntatt fra tilskudd er kommersielle tiltak* , politiske partiorganisasjoner, yrkes- og næringsorganisasjoner samt organisasjoner som ikke er åpne for alle. * Unntak: pkt. 3.3

1.4
Vedtak kan påklages. Klagefristen er tre uker fra søkeren har mottatt melding om vedtak. Klagen oversendes administrasjonen som vurderer klagen på nytt.

1.5
Søkere som misbruker tilskudd, oppgir feilaktige opplysinger i søknad eller på andre måter misbruker tillit fratas stønadsberettigelse for den periode kommunen bestemmer.

2. Generelle vilkår for støtte

2.1
Barn og ungdom er hovedprioritet i Jevnaker kommunes kulturpolitikk.

2.2
Kulturmidlene skal være aktivitetsfremmende. Det gis ikke tilskudd til ordinær drift. Alle aktiviteter og arrangementer som gis tilskudd må markedsføres aktivt, og være registrert i kommunens kulturkalender på internett. Dette er arrangørs ansvar.

2.3
Frivillige lag og foreninger som søker må være demokratisk oppbygd, med et vedtaksdyktig styre valgt på årsmøte. Søknaden må være forankret i hovedforeningen. Lag og foreninger har oppmøteplikt i de kommunale råd hvor de er representerte.

2.4
Kulturbaserte næringsaktører og kunstnere/kulturarbeidere som søker må være foretaksregistrert, og vise til revisorgodkjent regnskap.

2.5
Mottakere av tilskudd til kulturarbeid skal være hjemhørende i, eller drive primærvirksomhet i, Jevnaker kommune.

2.6
Mottakere av tilskudd til kulturarbeid må stille seg disponible til å delta på minst 2 offentlige kulturarrangementer/aktiviteter pr. år. Herunder gjelder bl.a. 17. mai, Nordiske dager og Aktiv sommer.