Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Kryssområde Hadelandsvegen (fv241) og Glassverkvegen (E16)

Statens vegvesen vil i samarbeid med Jevnaker kommune igangsette arbeid med detaljreguleringsplan for utbedring av kryssområde mellom Hadelandsvegen (fv.241) og Glassverksvegen (E16).

Klikk for fullversjon (PDF)

Kartet over viser strekningen hvor tiltak vurderes. Med hjemmel i plan- og  bygningslovens § 3-7 varsles det med dette oppstart av reguleringsplanarbeid på den respektive strekningen. Utbedringen og trafikksikkerhetstiltakene planlegges gjennomført som en del av vegprosjektet Avlastet veg, Jevnaker sentrum PlanID 64.

Tiltaket

Tiltakene på strekningen vil i hovedsak innebære utbedring av vegkrysset mellom Hadelandsvegen (fv.241) og Glassverksvegen (E16) og vegens plassering, samt en optimalisering av overvann og vann- og avløpsanlegget i det respektive området.

Tiltakene vil kunne føre til at enkelte avkjørsler midlertidig legges om.

Det er vurdert at tiltakene i denne planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Dokumenter fra tidligere planfaser ligger på prosjektets nettside: https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16nymoenolum/delprosjekter/e16-eggemoen-olum/Tiltak

Informasjonsmøte og videre planprosess

Det inviteres til digitalt informasjonsmøte den 15.03.2021 klokken 15.00-16.00. På møtet vil det orienteres om tiltaket og bli muligheter for å stille spørsmål. Link til møte vil annonseres på prosjektets nettside: https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16nymoenolum/Nyhetsarkiv og på prosjektets Facebook-side: https://www.facebook.com/E16EggemoenOlum/.

Vi ønsker synspunkter, innspill eller andre relevante opplysninger knyttet til planarbeidet innen 17.03.21. Innspill og merknader til planen sendes skriftlig til Statens vegvesen ved Plan– og prosjekteringsleder Cassandra Mood Hummel, Glassverksvegen 2, 3520 Jevnaker eller til Statens vegvesen, Utbyggingsområde sørøst, Postboks 1010, Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Alternativt kan innspill og merknader sendes på e-post til Cassandra.mood.hummel@vegvesen.no eller firmapost@vegvesen.no. Forsendelsen merkes med «Mimenr. 20/124404» og T-kryss, Hadelandsvegen/Glassverksvegen.

Eventuelle spørsmål til planen kan rettes til Cassandra Mood Hummel tlf.: 942 04 449.

Kontaktperson i Jevnaker kommune er Andreas Lervåg Solberg, Arealplanlegger, Andreas.Solberg@jevnaker.kommune.no, Tlf. 477 58 663.

Statens vegvesen har ansvar for å sendeplanforslaget ut på offentlig ettersyn og behandle innkomne merknader. Jevnaker kommune vil stå for sluttbehandlingen av reguleringsplanen.