Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Høring -planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-2031

Varsel om oppstart av kommuneplanens samfunnsdel og høring av planprogrammet

Kommunestyret i Jevnaker vedtok 18.02.2020 å legge planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel ut på høring og offentlig ettersyn.

Frist for å komme med høringsuttalelser er satt til 26. april 2021.

Samtidig varsles oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. 

Sammendrag
Alle kommuner skal ha en kommuneplan, som består av en samfunnsdel og en arealdel. Det er samfunnsdelen av kommuneplanen som nå skal gjennom en revisjon. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunenes viktigste overordnede, strategiske og samordnede plan. All planlegging i kommunen skal være forankret i denne planen.

Kommuneplanens samfunnsdel har et ti års perspektiv og beskriver langsiktige samfunnsutfordringer, og definerer mål og strategier for Jevnaker som helhet og kommunen som organisasjon. Planen legger grunnlaget for overordnede prioriteringer i kommuneplanens arealdel. 

Prosessen skal starte med vedtak om et planprogram. Planprogrammet er en «plan for planen», det vil si en oppskrift på hvordan den kommende planen blir til. Deretter skal selve planprosessen gjennomføres fram til vedtak av plan.

Saksdokumenter
Høringsutkast planprogram 

Planprogrammet beskriver:

  1. Formål og bakgrunn for arbeidet. 
  2. Nasjonale, regionale og lokale forventninger og føringer.
  3. Prioriterte arbeidsoppgaver 
  4. Kunnskapsgrunnlag og utredningsbehov
  5. Opplegg for medvirkning og kommunikasjon.
  6. Organisering og fremdrift for planprosessen.

Etter høringsperioden, vil programmet med innkomne høringsinnspill bli lagt fram for politisk behandling og fastsetting i kommunestyret.

Planprogrammet, slik det endelig vedtas, vil utgjøre kommunestyrets bestilling til innhold og prosess for arbeidet med ny kommuneplanens samfunnsdel.

Planprosess

 Kommunen ønsker en planprosess som bruker aktiv medvirkning, kommunikasjon og kunnskapsinnhenting for å komme fram til bærekraftige veivalg for Jevnaker. Planprosessen skal være preget av åpenhet, forutsigbarhet og dialog, og ivareta formelle krav om prosess og medvirkning i henhold til plan og bygningsloven.

Dersom du har innspill til planprogrammet, ber vi om at innspillet merkes med saksnummer 21/138 og sendes til Jevnaker kommune via vårt postmottak enten via e-post: postmottak@jevnaker.kommune.no eller per post til: Jevnaker kommune, Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Frist for høringsuttalelser: 26. april 2021.

 

Forslag til planprgram for kommuneplanens samfunnsdel. Se her