Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024

Kommunestyret vedtak i sak 53, den 25.06.2020 alkoholpolitisk handlingsplan for 2020-2024.

Du kan lese hele planen her.

Alkoholloven gir kommunene ansvaret for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger, samt å føre kontroll med og iverksette sanksjoner mot salgs- og skjenkestedene ved eventuelle avvik. Som forvalter av denne myndighet har kommunen ansvar for et saksområde med mange ulike og til dels motstridende interesser. Helse- og sosialpolitiske hensyn og næringspolitiske hensyn skal ivaretas på best mulig måte. 

Alkohollovens § 1-7 pålegger kommunen å utarbeide alkoholpolitisk handlingsplan. Alkoholpolitisk handlingsplan for Jevnaker kommune er utformet på grunnlag av gjeldende alkoholpolitisk plan for perioden 2016-2020 samt lover og forskrifter. Planen skal være forutsigbar for bransjen og forplikter både kommunen og bransjen. Planen skal være retningsgivende i saksbehandlingen og skal sikre at salg og skjenking av alkohol skjer på en forsvarlig måte.

Den alkoholpolitiske planen gjelder for 4 år, og rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden, dog slik at vedtak må være fattet senest 30.september året etter at nytt kommunestyre er valgt. Retningslinjene i planen oppdateres ved lovendring, forskriftsendring eller politiske vedtak.

Jevnaker kommune ønsker med denne planen å begrense skadevirkningen av alkohol og sikre at alkoholpolitiske og sosiale hensyn ivaretas. Planen skal særlig bidra til å skjerme barn og ungdom mot alkoholmisbruk. 

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel. Det handler om å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, samt å arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Alkoholforbruk er faktor som kan påvirke negativt. Det følger av folkehelseloven at kommunen skal ha oversikt over befolkningens helse og påvirkningsfaktorer. 

Kommunen vil understreke at barn, unge og unge voksne er viktige målgrupper i det forebyggende arbeidet. Holdningsskapende arbeid, for å fremme en sunn og rusfri livsstil, er betydningsfullt. Det er derfor avgjørende at familie-, idretts- og fritidsarrangementer som er rettet mot barn og unge opprettholdes som alkoholfrie soner. Forebyggende innsats ovenfor barn og unge har i flere år vært prioritert i Jevnaker kommune. Særlig har det å fange opp barn i risiko vært viet mye oppmerksomhet. 

Kommunen ønsker at restauranter, puber og spisesteder på Jevnaker skal være seriøse, gode og varierte møteplasser for befolkningen. Forretningsmessig sunn og seriøs salgs- og skjenkenæring er viktig. Planen er derfor balansert mellom alkohollovens formål om å begrense alkoholbruken og næringens behov for forutsigbare rammevilkår, i tråd med nasjonale bestemmelser. 

Planen skal legge til rette for en helhetlig og samlet alkoholpolitikk og skal ivareta hensynet til likebehandling og skal forebygge/hindre økonomisk kriminalitet og forebygge en uheldig utvikling i bransjen samt bidra til rettferdige konkurranseforhold.