Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Vedtak av plan for avlasta veg E16 Verkevika-Toso

Kunngjøring av vedtak

Planendring for avlasta veg E16 Verkevika-Toso - vedtak av endring. Kommunestyret har i møte 10.12.2020 fattet følgende vedtak i sak 128/20:

Forslaget til Planendring av plan med navn Avlasta veg E16 Verkevika - Toso og planident 64 godkjennes med følgende tillegg til rekkefølgebestemmelsenes pkt. 7.1:

«Til eiendom 148/1/1 beliggende sør for Glassverkvegen kan ikke antall avkjørsler og plassering av disse endres uten at dette er vist i en egen reguleringsplan. En slik reguleringsplan må ivareta hensynet til trafikksikkerhet for de gående og syklende, samt målsettingen i planID 64 om at gående og syklende skal gis prioritet foran gjennomgangstrafikk.»

 

Dette planforslaget er knyttet opp mot planarbeidet for detaljreguleringsplan for ny E16 mellom Eggemoen og Olum. Når ny E16 er ferdig bygget skal dagens E16 mellom Verkevika og Nybygget/Toso nedklassifiseres til fylkesveg, opprustes og legge til rette for myke trafikanter. 

Når ny E16 er bygget ferdig, vil gjennomgangstrafikk på dagens E16 da overføres til den nye vegen. Det betyr at trafikken på dagens E16 halveres. I tillegg foreslås det at fartsgrensen senkes fra 50 km/t til 40 km/t på strekningen. Dette vil bedre forholdene betydelig langs dagens veg på strekningen gjennom Toso, Nybygget og Jevnaker sentrum bl.a. med reduksjon av støy og støv.

Formålet med dette planforslaget er å bidra til en trafikksikker og estetisk løftet veg hvor gående og syklende gis prioritet foran gjennomfartstrafikk. Det foreslås en sammenhengende gang- og sykkeltrase mellom Toso/Nybygget og Jevnaker sentrum. Dette vil være positivt for gående og syklende, hvor barn og unge vil være en stor del av brukerne. Fotgjengerfeltene i vegbanen vil bli opphøyd slik at de trer tydeligere frem, og det legges opp til ordinær kantsteinsstopp for buss. Dette vil være med på å senke farten og øke trafikksikkerheten på strekningen.

Reguleringsplanen for veien mellom Verkevika og Toso ble godkjent og vedtatt i 2015. Underveis i arbeidet med prosjektering av byggeplaner, ble det oppdaget noen feil i den vedtatte planen fra 2015, som man ønsket å rette opp i. Dette kommunestyrevedtaket dreier seg derfor om de endringene som er gjort i den opprinnelige planen fra 2015.

Det tidligere vedtatte planforslaget viste mindre eiendomsinngrep i en del hager langs vegen gjennom Toso, og noe beslag på areal ved landbrukseiendom i Toso. I forbindelse med reguleringsendringen er det vurdert hvordan inngrepene kunne unngås i størst mulig grad og dermed gjennomføres på mest mulig skånsom måte. I de fleste områdene som tidligere var berørt, vil det nå ikke påføres midlertidig eller varig beslag.

 

Les saksdokumentene:

 

Lurer du på noe?

Spørsmål i forbindelse med saken kan rettes til saksbehandler Andreas L. Solberg via epost: anle@jevnaker.kommune.no