Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Delegeringsreglement for Jevnaker kommune

§ 1 HOVEDPRINSIPPER FOR DELEGERT MYNDIGHET

§ 1.1 RETNINGSLINJER FOR FULLMAKTSUTØVELSE
All delegert myndighet skal utøves i henhold til lover, forskrifter, vedtak og retningslinjer gitt av overordnet organ, og innenfor budsjettets rammer og forutsetninger.

§ 1.2 TILBAKEKALL AV FULLMAKT I ENKELTSAKER
Et organ som har delegert sin myndighet, kan kreve å få seg forelagt enhver sak som et underordnet organ har til behandling i henhold til delegert fullmakt. Dersom endelig vedtak ikke er fattet, kan det delegerende organ selv fatte vedtak i saken. Det samme prinsippet gjelder ved administrativ delegering, jfr. § 8.2 – framgangsmåte for å avgjøre om en sak er av ikke-prinsipiell betydning.

§ 1.3 OMGJØRINGSRETT
Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre et underordnet organs vedtak, uten at det foreligger klage, i samsvar med forvaltningslovens § 35. Det organ som har avgjort saken, kan også selv gjøre om sitt vedtak innenfor de samme rammer.

§ 1.4 KLAGERETT
Parter og andre med rettslig klageinteresse har klagerett innenfor de rammer forvaltningslov og annet lovverk setter. Dette gir rett til å bli underrettet om klageadgang og om retten til å få overprøvd vedtak av overordnet organ.

§ 1.5 RAPPORTER OG EVALUERING
Det organ som har delegert myndighet, kan forlange de rapporter og utredninger som finnes nødvendig for å føre kontroll med utøvelsen av den delegerte myndighet og for å kunne foreta nødvendig resultatmåling.
Til kommunestyret skal det rapporteres pr. tertial, årsmelding, mnd. skatteinngang.

§ 1.6 INTERN DELEGERING
Rådmannen har i henhold til kommuneloven anledning til å delegere videre sin myndighet til andre innen kommuneadministrasjonen. Det kreves at det i denne sammenheng etableres tilfredsstillende kontroll- og rapporteringsrutiner for utøvelsen av delegert myndighet

Myndighet som er delegert til et politisk organ, kan delegeres videre så langt det er lovlig adgang til det, og det er positivt bestemt eller tydelig forutsatt.

§ 1.7 DELEGERING TIL ADMINISTRASJONEN
All delegering fra politiske organer til administrasjonen, skal skje til rådmannen med mindre ikke særlov sier noe annet.

Rådmannen plikter å vurdere en fornuftig videredelegering i det administrative systemet.

§ 2 DELEGERING TIL FORMANNSKAP
§ 2.1 BUDSJETTSAKER OG SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
I medhold av kommunelovens § 8 nr. 3 skal formannskapet behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak samt alle øvrige budsjettsaker, og legge fram sine innstillinger i disse sakene.

Formannskapet behandler og fatter vedtak i alle saker etter plan- og bygningsloven med mindre annet er bestemt i lov, forskrift eller reglement.

Formannskapet er styringsgruppe for utarbeidelse av Kommunal planstrategi, kommuneplan og kommunedelplaner, reguleringsplaner og handlingsplaner.

§ 2.2 UTVIDET MYNDIGHET I HASTESAKER
Med hjemmel i kommunelovens § 13 nr. 1, delegerer kommunestyret til formannskapet myndighet til å treffe vedtak i alle saker som det etter denne bestemmelse er adgang til å delegere, og som normalt skulle ha vært avgjort av kommunestyret selv eller et av de faste utvalgene, når det er nødvendig at vedtaket treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette.

§ 3 DELEGERING TIL VALGSTYRET
Valgstyret velges så langt det er mulig, personidentisk med formannskapet, jfr. valglovens § 4-1.

Med hjemmel i valglovens § 4-2 delegeres valgstyret myndighet til å foreta valg av medlemmer og varamedlemmer til stemmestyrene og blant disse leder og nestleder.
Valgstyrets leder delegeres myndighet til å fatte vedtak i alle ikke prinsipielle saker.

§ 4 DELEGERING TIL PARTSAMMENSATT UTVALG.
Partsammensatt utvalg foreslår, behandler og uttaler seg om overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling, seniorpolitikk og inkluderende arbeidsliv.

I halvårlige møter drøftes dessuten kvalitets, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer, resultater fra KS sine kontakter med statlige myndigheter samt oppfølging av saker fra sentralt kontaktmøte.

Videre har utvalget uttalerett i flg. saker:
1. Enkeltsaker som rådmannen legger fram fordi saken anses å ha prinsipiell betydning
2. Forslag til sentrale avtaler
3. Lokale reglementer som gjelder personal- og organisasjonssaker
4. Uttale seg i alle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

§ 5 DELEGERING TIL DET FASTE PLANUTVALGET
Det faste planutvalget har den myndighet som i medhold av plan- og bygningsloven er lagt direkte til utvalget. Delegeringen gjøres gjeldende t.o.m. 30.06.09.

§ 6 DELEGERING TIL KONTROLLUTVALGET.
Kontrollutvalgets ansvars- og arbeidsområde framgår av forskrift om kontrollutvalg §§ 1 og 4.

Kontrollutvalget gis myndighet til å oppnevne medlem til å holde ettersyn i henhold til vergemålsloven av 22. april 1927, § 27 siste ledd.

§ 7 DELEGERING TIL KLAGENEMNDA
Klagenemnda behandler med hjemmel i forvaltningslovens § 28, 2. ledd klager på enkeltvedtak truffet av folkevalgt organ eller på administrativ fullmakt. Dette gjelder ikke saker hvor klageadgangen er hjemlet i særlov og klageinstansen i loven er lagt til instans utenfor kommunen. Heller ikke enkeltvedtak fattet av kommunestyret kan behandles av klagenemnda. Klagen går i slike tilfeller til departementet.

§ 8 DELEGERING TIL RÅDMANNEN
§ 8.1 . DELEGERING AV SAKER SOM ER AV IKKE-PRINSIPPIELL BETYDNING.

Saker av prinsipiell betydning skal behandles av politiske organer.

Rådmannen gis myndighet til å avgjøre saker som etter en konkret vurdering ikke anses å være av prinsipiell art, jfr. dette reglementets § 8.2.

§ 8.2. FRAMGANGSMÅTE FOR Å AVGJØRE OM EN SAK ER AV IKKE-PRINSIPIELL BETYDNING.
Et sentralt skille i dette delegeringsreglementet er å avgjøre om en sak er av prinsipiell betydning eller av ikke-prinsipiell betydning.

Om en sak er ikke-prinsipiell avgjøres etter en konkret vurdering i den enkelte sak etter følgende framgangsmåte:

Det kan som utgangspunkt være nyttig i sonderingen mellom prinsipiell/ikke prinsipiell sak å spørre seg om det til grunn for avgjørelsen trengs mer enn en faglig og/eller regelbundet vurdering eller behandling. Kommer en inn på politiske eller klart skjønnsmessige vurderinger eller prioriteringer, er saken å vurdere som prinsipiell.

I praksis bør saker hvor det er tvil behandles som prinsipielle. Videre er det en forutsetning at saksbehandler konfererer med sin overordnede evt. rådmannen når det er tvil om en sak er prinsipiell eller ikke.

En ikke-prinsipiell sak kjennes ved at saksområdet er godt utviklet, at det foreligger presedens eller sedvane for hvilke vedtak som skal fattes i forhold til fakta i den enkelte sak, eller at avgjørelsen ligger innenfor det frie skjønn som forvaltningen skal utøve på saksområdet innenfor gitte retningslinjer. Begrepet retningslinjer brukes her om lover, forskrifter eller annen skriftlig veiledning som er utarbeidet av forvaltningsorganer til bruk på saksområdet, eller reglementer som er vedtatt for anvendelse innen saksområdet.

Alle saker som har vært gjenstand for slike vurderinger, og hvor avgjørelsen er at saken gis en administrativ behandling, skal angjeldende politiske utvalg få seg forelagt saken som referatsak i første møte etter at administrativt vedtak er fattet.

Med sedvane menes et mønster som er fulgt over så lang tid at det danner grunnlaget for avgjørelse i lignende saker
Med presedens menes tilfeller som kan danne norm for seinere avgjørelser

Utover disse bestemmelsene har rådmannen en generell plikt til å vurdere enhver sak ut fra sitt konkrete innhold, for på den måten å avklare om det er en sak som skal avgjøres politisk eller administrativt.


§ 8.3 ANVISNINGSMYNDIGHET
Med hjemmel i kommunelovens § 23 nr. 4, jfr. § 23 nr. 1, delegeres all anvisningsmyndighet over kommunens budsjett til rådmannen, med unntak av rådmannens lønn, reiseregninger, private utlegg o.l . Ordfører gis anvisningsmyndighet for dette.

Rådmannen kan delegere anvisningsmyndigheten videre. Dette må meddeles økonomisjef og kommunerevisor skriftlig.

§ 8.4 BUDSJETTMYNDIGHET
Med hjemmel i kommuneloven § 23 nr. 4, gis rådmannen myndighet til å styre kommunens virksomhet innenfor de rammer som er vedtatt i årsbudsjettet.

For driften skal styringen skje innenfor de rammer som er gitt gjennom budsjettskjema 1A – ”Driftsbudsjettet” og 1B ”Driftsrammer resultatenhetene” slik at den enkelte resultatenhet skal ligge innenfor nettorammen.

For investeringer skal styringen skje i henhold til budsjettskjema 2A ”Investeringsbudsjettet” og 2B ”Investeringsrammer” slik at hvert enkelt investeringsprosjekt skal ligge innenfor vedtatt beløp.

Dette skal likevel skje på en slik måte at:
1. Vesentlige endringer i tjenestetilbud fra vedtatt budsjett fremmes for kommunestyret
2. Eksternt styrte forhold som tilleggsbevilgninger, andre generelle tilskudd fremmes for kommunestyret (følger av budsjettskjema 1A)

For øvrig vises det til dette reglementets § 1-1 og til kommunens økonomireglement.

§ 8.5 DELEGERING AV MYNDIGHET I PERSONALSAKER.
Med hjemmel i kommunelovens § 24.1 delegerer kommunestyret sin myndighet i personalsaker til rådmannen.

Rådmannens fullmakt er begrenset i henhold til kommunelovens § 23 nr. 4. Rådmannen plikter å fremme for politisk behandling de enkeltsaker innenfor fullmakten som må anses å ha prinsipiell betydning.

Tilsettingsutvalget for ansettelser består av rådmannen, en ansatt og tillitsvalgt. Flertallet i tilsettingsutvalget ansetter. Rådmannen kan delegere sin myndighet

§ 8.6 ALMINDELIG BORGERLIG STRAFFELOV (STRAFFELOVEN) 22. MAI 1902 NR. 10
Med hjemmel i straffel. § 79 delegeres rådmannen, i tillegg til ordføreren, myndighet til å anmelde og begjære offentlig påtale for straffbare handlinger mot kommunalt ansatte i tjeneste og kommunal eiendom, samt i andre saker hvor kommunen er fornærmet.

§ 8.7 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 14.JUNI 1985 NR. 77 - Gjelder fram til 01.07.09
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 8, delegeres kommunestyrets avgjørelsesmyndighet i alle ikke-prinsipielle bygge-, plan- og delingssaker etter samme lov til rådmannen, med unntak av de bestemmelser som framgår av lovens §§ 7 og 8.

Avgjørelsesmyndigheten i alle plansaker av ikke-prinsipiell betydning etter plan- og bygningsl. § 28-1 nr. 2 og 3 behandles politisk.

Rådmannen delegeres myndighet til å fatte vedtak etter plan- og bygningslovens §§ 65 og 66, jfr. instruks for saksbehandling vedtatt i kommunestyrets sak 83, den 12.08.03.

§ 8.8 LOV OM FORURENSNING (FORURENSNINGSLOVEN) 13. MARS 1981 NR. 6
Med hjemmel i forurensningsloven § 83 delegeres rådmannen myndighet til å iverksette tiltak mot akutt forurensning etter lovens § 46 annet ledd

Brannsjefen gis videre myndighet til å gi pålegg om bistand etter § 47 første ledd.

§ 9 IKRAFTTREDEN/ENDRINGER
§ 9.1 REALITETSENDRING

Realitetsendringer i delegeringsreglementet må vedtas av kommunestyret.

§ 9.2 AJOURHOLD
Rådmannen får fullmakt til å foreta de justeringer og formelle endringer som er nødvendig for å bringe reglementet i samsvar med de vedtak om delegering som er fattet. Videre får rådmannen fullmakt til å justere henvisninger m.v. i samsvar med formelle endringer i lovverk eller andre bestemmelser delegeringsreglementet viser til.
Delegeringsreglementet revideres hvert 4. år i begynnelsen av kommunestyrevalgperioden.

§ 9.3 IKRAFTTREDEN
Delegeringsreglementet trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer.

§ 9.4 ØKONOMIREGLEMENT
Kommunens delegeringsbestemmelser i økonomisaker gjelder parallelt med dette alminnelige delegeringsreglement.

§ 9.5 MOTSTRID
Dersom det oppstår motstrid mellom dette delegeringsreglement og lovgivning med underliggende forskriftsverk, går lov med forskrifter foran.

(Korrigert i h.h.t. kommunestyrets vedtak i sak 21/09, den 19.03.2009 og kommunestyrets sak 109/11, den 10.11.2011)