Delegeringsreglement for Jevnaker kommune

Delegeringsreglementet er vedlegg 2 i "Sluttrapport Politisk organisering" som ble vedtatt av kommunestyret i sak 63 den 31.08.2017, med oppdatering etter vedtak i kommunestyret i sak 105/17.

Delegeringsreglement for Jevnaker kommune


1. Kommunestyret

Generelt
Jevnaker kommunestyre har 19 medlemmer.Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret beslutter alle saker som gjelder:

Handlingsprogram med økonomi- og handlingsplan, årsbudsjett og skattevedtak
• Igangsetting av nye tiltak ut over årsbudsjettet og vesentlige endringer i årsbudsjettet
• Avtaler som medfører økonomiske forpliktelser ut over årsbudsjettet.
• Prinsippvedtak om interkommunalt samarbeid.
• Kommunale avgifter og betalingssatser
• Godkjenning av regnskap og årsberetning.
• Delegering av myndighet
• Andre prinsipielle saker
• Saker som kommunestyret ønsker å behandle
• Kommuneplanen med tilhørende planer

Kommunestyret fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov, forskrift eller delegeringsvedtak.

Når det i dette reglementet fastsettes at kommunestyret vedtar forskrifter etter gitte lover, betyr ikke dette at det må vedtas slike forskrifter. Det betyr at det er kommunestyret som må vedta forskriftene i de tilfeller kommunen ønsker forskrifter på det aktuelle området.

Saker vedrørende arbeidsgiverfunksjonen

a) Er øverste arbeidsgiver for kommunens ansatte, jfr. Hovedavtalen Del B § 2-1
b) Vedta arbeidsgiverstrategi

Kommunestyret har myndighet til å delegere myndighet til politiske organer og til rådmannen.    

Kommunestyret skal selv behandle alle saker der myndigheten ikke er delegert av kommunestyret selv eller følger av lov eller forskrifter. Dette gjelder blant annet følgende hovedområder: 

Se oversikten i delegeringsreglementet side 13-20 som kan lastes ned i sin helhet her

2. Formannskapet
2.1 Generelt
Jevnaker formannskap har 7 medlemmer.Formannskapet har ansvar for helhetlig ressursstyring og de overordnede linjene for den kommunale virksomheten.

Formannskapet kan tildeles myndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov og hvor myndigheten ikke gjennom reglement er lagt til andre.

2.2 I medhold av kommunelovens § 8 nr. 3 delegeres følgende myndighet til formannskapet:

2.2.1 Økonomi
Formannskapet har et viktig samordningsansvar knyttet til arbeidet med budsjett og kommuneplan.Etter kommunelovens § 8 skal formannskapet innstille i forslag til økonomi- og handlingsplan inkl. årsbudsjett, skattevedtak, årsregnskap og tertialrapportering.

Formannskapets myndighet i økonomi- og budsjettsaker for øvrig er regulert i kommunens økonomireglement.

2.2.3 Arbeidsgiver
Oppnevning av arbeidsutvalg for gjennomføring av utviklingssamtaler med rådmannen. Utvalget har forhandlingsfullmakt hva gjelder rådmannens lønn og øvrige arbeidsbetingelser, og har plikt til å avholde utviklingssamtaler med rådmannen og ellers foreta seg det som finnes nødvendig for å ivareta formannskapets arbeidsgiverfunksjon overfor rådmannen. Utvalget har ansvaret for å inngå årlige resultatavtaler med rådmannen. Utvalget orienterer formannskapet om sitt arbeid. 
Gir medlemsinnspill til KS som arbeidsgiverorganisasjon.

2.2.4 Hastevedtak
Utøve myndighet etter kommunelovens § 13 til å treffe vedtak når saken skulle vært avgjort av kommunestyret, men det er nødvendig å treffe vedtak så raskt at det ikke er tid til innkalling. 

Foreta salg/kjøp av fast eiendom og pantsette fast eiendom, så langt ikke myndigheten er overdratt til andre organer.

2.3 I medhold av Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.6.2008 delegeres følgende myndighet til formannskapet:
Formannskapet er delegert myndighet etter plan- og bygningsloven og har ansvar for overordnet planlegging (kommuneplaner, kommunedelplaner og økonomiplaner).Barn og unges representant tiltrer formannskapet i plansaker som gjelder barn og unge med tale- og forslagsrett. Representanten oppnevnes av rådmannen.

Formannskapet er styringsgruppe for utarbeidelse av kommunal planstrategi, kommuneplanen, kommunedelplaner, reguleringsplaner og temaplaner.

Formannskapet er dispensasjonsmyndighet fra kommuneplaner og reguleringsplaner med mindre annet er bestemt i vedkommende plan (§ 19-4)

Vedta overtredelsesgebyr ved ulovligheter plan- og bygningsloven. (§ 32-8)

3. Klagenemnd
Klagenemnda har 7 medlemmer med varamedlemmer og er personidentisk med formannskapets medlemmer og varamedlemmer så langt det er mulig, jfr. kommunelovens bestemmelser om kjønnsrepresentasjon.

Klagenemnda er kommunens klageorgan og behandler klager over enkeltvedtak som er truffet av andre kommunale organer, herunder administrasjonen, dersom ikke annet er bestemt ved lov eller forskrift eller kommunestyret selv har vedtatt noe annet. (Unntatt er klager etter eiendomsskatteloven som har egen klagenemnd). Departementet (fylkesmannen etter delegering) er klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret.

4. Valgstyre
Valgstyret har 7 medlemmer med varamedlemmer og er personidentisk med formannskapets medlemmer og varamedlemmer så langt det er mulig, jfr. kommunelovens bestemmelser om kjønnsrepresentasjon.

Valgstyret har ansvaret for gjennomføring av valg til Storting, fylkesting og kommunestyrer og behandler prinsipielle saker om gjennomføring av valg samt fastsetting av resultatet, jfr. kommunelovens bestemmelser.

5. Partssammensatt utvalg
Partssammensatt utvalg har 7 medlemmer med varamedlemmer som er personidentisk med formannskapets medlemmer og varamedlemmer (så langt det er mulig, jfr kommunelovens bestemmelser om kjønnsrepresentasjon), samt 3 medlemmer med varamedlemmer oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene.

I tråd med kommuneloven og Hovedavtalen skal partssammensatt utvalg behandle overordnede saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. 

Partssammensatt utvalg innstiller til kommunestyret i saker som arbeidsgiverstrategi og overordnet personalpolitikk for øvrig.

Partssammensatt utvalg gir rådmannen råd i saker om overordnet personalpolitikk, innovasjon, organisasjons- og kvalitetsutvikling og rekrutteringspolitikk.

6. Ordføreren
6.1 Generelt
Ordføreren velges av kommunestyret og er kommunens fremste politiske representant. Ordføreren leder det politiske arbeidet i kommunen (i samråd med gruppelederforum) og representerer kommunen utad.

6.2 Rettslig representant
I medhold av kommunelovens § 9:

 1. Ordføreren er kommunens rettslige representant og skriver under på vegne av kommunen i alle tilfeller så frem ikke annet er bestemt 
 2. Øvrige dokumenter av administrativ og driftsmessig karakter undertegnes av rådmannen eller den han har delegert myndighet til.
 3. Er ordføreren inhabil underskrives dokumentene av varaordføreren, jfr. Kommunelovens § 9 nr. 3 andre punktum.


6.3 Gjennomføring av politiske møter
I medhold av kommunelovens §§ 31a og 32

 1. Ordføreren leder møtene i kommunestyret og formannskapet.
 2. Ordføreren setter opp saksliste for kommunestyrets og formannskapets møter.
 3. Ordføreren kan innkalle til møter når han finner det påkrevd.
 4. Ordføreren disponerer politisk sekretariat til forberedelse og gjennomføring av de politiske møtene.
 5. Ordføreren har møte- og talerett i alle politiske organer, kommuneloven §9 nr 4.


6.4 Representasjon 
I generalforsamlinger der det ikke er valgte representanter eller bestemt i vedtektene hvem representanten er, er ordføreren eller den han/hun bemyndiger kommunens representant.

6.5 Ordførerens disposisjonskonto
Ordføreren har fullmakt til å disponere ordførerens disposisjonskonto uten forutgående godkjenning av formannskapet. Tildeling/bruk av beløp ut over kr. 3 000 refereres for formannskapet i påfølgende møter.

7. Rådmannen

7.1 Generelt
Rådmannen er øverste leder av den samlede kommunale administrasjonen. Rådmannen er ansvarlig for styring, organisering, samordning og planlegging av kommunens administrative virksomhet.

Rådmannen har møte- og talerett i alle politiske organer, med unntak av kontrollutvalget. Rådmannen kan la en av sine underordnede utøve denne retten på sine vegne.

7.2 Rådmannen har et særlig ansvar for å

 • Lede administrasjonens arbeid med å forberede saker for de folkevalgte organer og se til at disse er forsvarlig utredet.
 • Iverksette vedtak som blir gjort i folkevalgte organer uten ugrunnet opphold.
 • Sørge for god forvaltning og effektiv bruk av kommunens ressurser, herunder etablere rutiner for effektiv internkontroll.
 • Videreutvikle og foreslå tilpasninger av kommunens tjenester i tråd med økonomiske rammer og den generelle samfunnsutviklingen.
 • Lede det strategiske plan- og utviklingsarbeidet i kommunen.

7.3 Saker av ikke prinsipiell karakter
I medhold av kommuneloven delegeres rådmannen myndighet til å fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis kommunestyret ikke har bestemt noe annet. Myndighet gis innenfor de rammer som følger av de til enhver tid gitte retningslinjer i kommuneplan og reguleringsplaner, økonomi- og handlingsplan og årsbudsjett, økonomi- og finansreglement og andre politiske vedtak.

Ved tvil om hvorvidt en sak er av prinsipiell betydning eller ikke, eller dersom det er tvil om hvordan en sak av prinsipiell betydning skal behandles i det politiske system, har rådmannen ansvaret for å avklare dette i samråd med ordføreren. Kommunestyret kan i enhver sak vedta at de ønsker å behandle den (unntatt personalsaker).

Rådmannen kan delegere sin myndighet dersom kommunestyret ikke har vedtatt noe annet. Ved slik intern delegering er det fortsatt rådmannen som står ansvarlig overfor kommunestyret.

Rådmannen fremmer innstilling i alle saker til kommunale utvalg og til kommunestyret, med unntak av kontrollutvalget.

Saker om valg av medlemmer til folkevalgte organer/ombud forberedes av rådmannen, som ikke legger fram innstilling til personvalg.

7.4 Myndighet i personalsaker
Rådmannen er gitt myndighet til å vedta endringer i sin organisasjon, opprette, omgjøre og nedlegge stillinger innenfor budsjettets rammer og lovgivningen.Rådmannen har myndighet til å tilsette personale i alle kommunale stillinger. Under utøvelsen av denne myndigheten skal Hovedavtalens regler om medbestemmelse legges til grunn.Rådmannen forhandler/fastsetter lønn i alle kommunale stillinger.Rådmannens har myndighet til å gi permisjoner, suspendere, si opp og gi ansatte avskjed.

7.5 Myndighet i økonomiske saker
Rådmannens myndighet i økonomi- og budsjettsaker er i regulert i økonomi- og finansreglementet. 

I tillegg gjelder følgende:

 • Rådmannen kan inngi forliksklage.
 • Rådmannen kan begjære tvangsauksjon i de tilfeller hvor kommunens krav ikke er sikret ved legalpant.
 • Rådmannen kan slette eller nedskrive gjeld i henhold til vedtatt økonomi- og finansreglement.

7.6 Myndighet i eiendomssaker

 1. Ved kjøp, salg og avtale om grunn, samt stifting og sletting av pant og servitutt som gjelder infrastruktur, jfr. Plan og bygningsloven, underskrives dokumentene av rådmannen. 
 2. Rådmannen har myndighet til å vedta salg av tilleggs- og arronderingsarealer (ikke selvstendige byggetomter), inngå makeskifteavtaler og til å avtale salgsvilkår etter retningslinjer gitt av kommunestyret. 
 3. Rådmannen har myndighet til å frafalle pant, frafalle tinglyste heftelser, samt vike prioritet når dette ikke fører med seg tapsrisiko.

Rådmannen kan vedta å delegere denne myndigheten videre.

7.7 Delegert myndighet som rettslig representant

 1. Engasjere prosessfullmektig i saker for domstolene, hvor kommunen er part.
 2. Representere kommunen som partsrepresentant i saker for domstolene og andre tvisteløsningsorganer, dersom ikke annet er bestemt av kommunestyret. 

Rådmannen kan videredelegere denne fullmakten.

7.8 Delegert myndighet til å anmelde og begjære påtale:
Rådmannen delegeres myndighet til å anlegge søksmål på vegne av kommunen. 

7.9 Rådmannens videredelegering av myndighet

Når ikke annet er bestemt, kan rådmannen delegere sin myndighet videre i organisasjonen.

Rådmannens videredelegering av myndighet er regulert i eget reglement som fastsettes av rådmannen.