Folkevalgtes arbeidsvilkår og arbeidsgodtgjøring

1. Møteordningen.

 1. Kommunale møter kan holdes både på dag- og kveldstid. Bruken av dagmøter må allikevel tilpasses de budsjettmessige rammer.
 2. Kun i helt ekstraordinære tilfeller kan kveldsmøter legges til fredager, lørdager eller søndager. Kveldsmøter bør starte tidligst kl 1600 og bør avsluttes senest kl 2200.
 3. Alle møter med unntak av kommunestyrets møter, kan gjennomføres som telefonmøter, videokonferanser osv.
 4. Samlet varighet av møter, bør ikke overstige 10 timer (inkl. pauser) pr. dag

2. Politisk sekretariat
Politisk sekretariat bistår de folkevalgte i sitt arbeid. Politisk sekretariat er underlagt ordførerens instruksjonsmyndighet.

3. Skolering av de folkevalgte
Ordføreren har ansvaret for at det gjennomføres folkevalgtopplæring ved begynnelsen av hver valgperiode.

4. Forholdet til administrasjonen.
Rådmannen skal sørge for at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Rådmannen bør når det er naturlig og hensiktsmessig, utrede alternative løsninger med vurdering av ulike konsekvenser. Rådmannen skal fremme forslag til vedtak. 

5. Folkevalgtes innsynsrett.
Veiledende normalreglement for folkevalgtes innsynsrett, utarbeidet av kommunal- og regionaldepartementet, gjelder (H-20/94)

6. Saksforberedelse
Prinsippet for fullført saksbehandling følges slik at administrasjonen som helhet står bak saksframleggene. Samme saksframlegg går til alle politiske organer som skal behandle saken.

7. Tilskudd til politiske partier
Tilskuddet til de politiske partiene fastsettes ved den årlige budjsettbehandlingen. 8/10 av den samlede støtten utbetales som stemmestøtte og 2/10 som grunnstøtte. 

8. Lokaler
Møtelokaler leies ut vederlagsfritt til politiske partier som har tilhold i Jevnaker.

9. Dekning av utgifter og økonomiske tap (kommunelovens § 41)

 1. Den som har et kommunalt tillitsverv har krav på skyss, kost- og overnattingsgodtgjørelse for reiser i forbindelse med vervet. Likeledes dekkes andre faktiske utgifter så som vikar, barnepass m.v.

  Godtgjørelse gis etter de satser som til enhver tid følger av Sentral generell avtale – SGS 1001 (Tidligere kommunens reiseregulativ). Godtgjørelse ytes også mellom bopel og møter i de organer den tillitsvalgte innkalles til.

  For tillitsvalgte som på grunn av utdanning eller arbeid oppholder seg midlertidig utenfor kommunen dekkes reiseutgifter med inntil kr 1.000,- pr. oppmøte.

 2. Alle innkallinger og saksdokumenter til politiske møter, som ikke er unntatt fra offentlighet, blir publisert til egen politikerportal på kommunens nettside og kan lastes ned derfra.

  Kommunestyrets medlemmer og alle utvalgenes medlemmer får ipad (hensiktsmessig elektronisk utstyr) og nødvendig programvare ved valgperiodens begynnelse, slik at innkallinger og saksdokumenter kan lastes ned. Dette utstyret beholdes etter at vervet har opphørt. 

10. Dekning av tapt arbeidsfortjeneste.
Tapt arbeidsfortjeneste og påførte utgifter i forbindelse med utførelse av kommunale verv. Det gis tapt arbeidsfortjeneste for ikke utført arbeid i det døgnet møtet holdes.

Satsene er slik:

 • Legitimert tap dekkes med inntil 1 daglønn (0,45% pluss feriepenger) av ordførerens godtgjørelse
 • Ulegitimert tap pr. time dekkes med 0,025% av ordførerens godtgjøring inntil 7,5 time pr. dag.

Krav om tapt arbeidsfortjeneste og evt. andre utlegg (skyss-, kostgodtgjøring, barnepass og lignende) sendes fortløpende og minimum hvert kvartal. Krav for siste kvartal må sendes Jevnaker kommune innen 1. desember inneværende år.

11. Refusjon av utgifter knyttet til omsorgsarbeid.
Kommunalt tillitsvalgte som har omsorg for barn under 12 år, funksjonshemmede eller andre med særskilt omsorgsbehov, får dekket utgifter til barnepass og lignende pr. time med 0,014 % av ordførerens godtgjøring.

Utgiftsdekningen er begrenset pr. oppmøte oppad til 0,1% av ordførerens godtgjøring. Utgiften dekkes når utstederen av refusjonskravet selv gir påskrift om riktigheten av utlegget.

12. Telefongodtgjøring
Ordfører tilstås tjenestetelefon.

13 Arbeidsgodtgjøring (kommunelovens § 42)

 1. Ordførerens godtgjørelse fastsettes lik stortingsrepresentantenes godtgjørelse og reguleres årlig med virkning fra 01.05. Godtgjørelsen utbetales med 1/12 pr. mnd. Ordføreren har ikke rett til møtegodtgjørelse da dette er inkludert i den faste godtgjørelsen.
 2. Varaordførerens faste godtgjørelse settes til 2% av ordførerens godtgjørelse. I tillegg gis han/hun møtegodtgjørelse på lik linje med andre utvalgsmedlemmer.Når varaordfører fungerer som ordfører, på heltid, mottar han/hun samme godtgjørelse som ordføreren. I slike tilfeller har ikke varaordføreren rett til dekning av tapt arbeidsfortjeneste.
 3. Ledere av faste utvalg og leder av kontrollutvalget, får en fast godtgjørelse tilsvarende 2% av ordførerens godtgjørelse + 0,2% av ordførerens godtgjørelse pr. møte. Fungerende møteleder i utvalg hvor leder har forfall, får en godtgjørelse på 0,1% av ordførerens godtgjørelse.
 4. Kommunestyrets medlemmer, de faste utvalgenes medlemmer og kontrollutvalgets medlemmer, får en fast godtgjørelse på 0,2% av ordførerens godtgjørelse pr. møte.
 5. Godtgjøringen pr. møte v/frammøte i øvrige kommunale utvalg, styrer eller råd settes til 0;1% av ordførerens godtgjøring.
 6. Godtgjøring til folkevalgte utbetales halvårlig (juli og desember) etter avregning.

14 Ettergodtgjørelse (etterlønn)
Kommunal tillitsvalgt i verv på halv tid eller mer tilstås inntil 3 måneders etterlønn ved avgang dersom vedkommende ikke gjeninntrer i stilling umiddelbart. Gjeninntrer denne i stilling før 3 måneder er gått, faller etterlønn bort tilsvarende.

15 Pensjonsordning (kommunelovens § 43)
Folkevalgte i Jevnaker kommune med minimum 1/3 av full godtgjørelse innlemmes i den ordinære pensjonsordning i KLP for kommunalt ansatte. Det inngås avtale om AFP 62-65 år for de folkevalgte

Ved eventuell sykmelding mottar ordføreren sin faste godtgjørelse innenfor den funksjonsperiode han/hun er valgt for.

Ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikringer skal følge samme ordning som for ansatte i h.h.t. HTA kap 1, § 10.   

16 Frikjøp av folkevalgte.
I begynnelsen av hver valgperiode kan kommunen (v/ordføreren) forhandle om frikjøpsordning for ledere av utvalg, formannskapsmedlemmer og varaordfører med den enkeltes arbeidsgiver evt. i samråd med vedkommendes arbeidstakerorganisasjon, frikjøpsordningen gjelder for valgperioden og minst 1 dag pr. mnd.

17 Bevertning 
I forbindelse med kommunestyrets møter, inviteres kommunestyrets medlemmer evt. varamedlemmer til en enkel bevertning 30 min før gruppemøtene tar til. Det serveres frukt, vann og kaffe til alle møter.

 (Korrigert i h.h.t. kommunestyrets vedtak i sak 63/17, den 31.08.17 samt oppdatert etter kommunestyrets vedtak i sak 105/17, den 14.12.2017
Folkevalgtes arbeidsvilkår, arbeidsgodtgjøring mm fremgår forøvrig av vedlegg 4 i "Sluttrapport Politisk organisering".