Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Folkevalgtes arbeidsvilkår og arbeidsgodtgjøring

§ 1. Møteordningen.

  1. Kommunale møter kan holdes både på dag- og kveldstid. Bruken av dagmøter må allikevel tilpasses de budsjettmessige rammer.
  2. Bare i helt ekstraordinære tilfeller kan møter legges til fredager, lørdager eller søndager. Kveldsmøter bør starte tidligst kl 1700 og bør avsluttes senest kl 2200.
  3. Møter kan gjennomføres som telefonmøter, videokonferanser osv.

§ 2 Skolering av de folkevalgte
Ordføreren har ansvaret for, i samarbeid med rådmannen og gruppeleder for hvert politisk parti som er representert i kommunestyret at det gjennomføres folkevalgtopplæring ved begynnelsen av hver valgperiode.

§ 3 Forholdet til administrasjonen.
Rådmannen skal sørge for at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Rådmannen bør, i de saker hvor det finners naturlig og hensiktsmessig, utrede alternative løsninger med vurdering av ulike konsekvenser. Rådmannen skal fremme forslag til vedtak.

§ 4 Folkevalgtes innsynsrett.
Veiledende normalreglement for folkevalgtes innsynsrett, utarbeidet av kommunal- og regionaldepartementet, gjelder (H-20/94)

§ 5 Saksforberedelse
Prinsippet for fullført saksbehandling følges slik at administrasjonen som helhet står bak saksframleggene. Samme saksframlegg går til alle politiske organer som skal behandle saken.

§ 6 Tilskudd til politiske partier
Det ytes tilskudd til de politiske partier som er representert i kommunestyret. Representanttillegget videreføres i tråd med rammeoverføringen i hele valgperioden.Utover dette utbetales det kommunale tilskuddet i h.h.t. kommunestyrets vedtak i sak 70/06.

§ 7. Lokaler
Møtelokaler leies ut vederlagsfritt til politiske partier som har tilhold i Jevnaker.

§ 8 Dekning av utgifter og økonomiske tap (kommunelovens § 41)
Den som har et kommunalt tillitsverv har krav på skyss, kost- og overnattingsgodtgjørelse for reiser i forbindelse med vervet. Likeledes dekkes andre faktiske utgifter så som vikar, barnepass m.v.

Godtgjørelse gis etter de satser som til enhver tid følger av Sentral generell avtale – SGS 1001 (Tidligere kommunens reiseregulativ). Godtgjørelse ytes også mellom bopel og møter i de organer den tillitsvalgte innkalles til.

For tillitsvalgte som på grunn av utdanning eller arbeid oppholder seg midlertidig utenfor kommunen dekkes reiseutgifter med inntil kr 1.000,- pr. oppmøte.

§ 9 Dekning av tapt arbeidsfortjeneste.
Tapt arbeidsfortjeneste og påførte utgifter i forbindelse med utførelse av kommunale verv. Det gis tapt arbeidsfortjeneste for ikke utført arbeid i det døgnet møtet holdes.

Satsene er slik:

-          Legitimert tap dekkes med inntil 1 daglønn (0,45% pluss feriepenger) av ordførerens godtgjørelse

-          Ulegitimert tap pr. time dekkes med 0,025% av ordførerens godtgjøring inntil 7,5 time pr. dag.

Krav om tapt arbeidsfortjeneste og evt. andre utlegg (skyss-, kostgodtgjøring, barnepass og lignende) sendes fortløpende og minimum hvert kvartal. Krav for siste kvartal må sendes Jevnaker kommune innen 1. desember inneværende år.

§ 10 Refusjon av utgifter knyttet til omsorgsarbeid.
Kommunalt tillitsvalgte som har omsorg for barn under 12 år, funksjonshemmede eller andre med særskilt omsorgsbehov, får dekket utgifter til barnepass og lignende pr. time med 0,014 % av ordførerens godtgjøring.

Utgiftsdekningen er begrenset pr. oppmøte oppad til 0,1% av ordførerens godtgjøring. Utgiften dekkes når utstederen av refusjonskravet selv gir påskrift om riktigheten av utlegget.

§ 11 Telefongodtgjøring
Ordfører tilstås tjenestetelefon.

§ 12 Arbeidsgodtgjøring (kommunelovens § 42)

  1. Ordførerens godtgjørelse fastsettes lik stortingsrepresentantenes godtgjørelse og reguleres årlig med virkning fra 01.05. Godtgjørelsen utbetales med 1/12 pr. mnd. Ordføreren har ikke rett til møtegodtgjørelse da dette er inkludert i den faste godtgjørelsen.
  2. Varaordførerens faste godtgjørelse settes til 2% av ordførerens godtgjørelse. I tillegg gis han/hun møtegodtgjørelse på lik linje med andre utvalgsmedlemmer.

Når varaordfører fungerer som ordfører, på heltid, mottar han/hun samme godtgjørelse som ordføreren. I slike tilfeller har ikke varaordføreren rett til dekning av tapt arbeidsfortjeneste.

  1. Ledere av faste utvalg og leder av kontrollutvalget, får en fast godtgjørelse tilsvarende 2% av ordførerens godtgjørelse + 0,2% av ordførerens godtgjørelse pr. møte. Fungerende møteleder i utvalg hvor leder har forfall, får en godtgjørelse på 0,1% av ordførerens godtgjørelse.
  2. Kommunestyrets medlemmer, de faste utvalgenes medlemmer og kontrollutvalgets medlemmer, får en fast godtgjørelse på 0,2% av ordførerens godtgjørelse pr. møte.
  3. Godtgjøringen pr. møte v/frammøte i øvrige kommunale utvalg, styrer eller råd settes til 0;1% av ordførerens godtgjøring.
  4. Godtgjøring til folkevalgte utbetales halvårlig (juli og desember) etter avregning.
  5. Det utbetales kun en godtgjøring hvis møtene er lagt etter hverandre.

§ 13 Ettergodtgjørelse (etterlønn)
Kommunalt tillitsvalgt i verv på halv tid eller mer tilstås inntil 3 måneders etterlønn ved avgang dersom vedkommende ikke gjeninntrer i stilling umiddelbart. Gjeninntrer denne i stilling før 3 måneder er gått, faller etterlønn bort tilsvarende.

§ 14 Pensjonsordning (kommunelovens § 43)
Folkevalgte på ½ tid eller mer, tilmeldes KLP eller tilsvarende pensjonsordning for folkevalgte.

Ved eventuell sykmelding mottar ordføreren sin faste godtgjørelse innenfor den funksjonsperiode han/hun er valgt for.

Ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikringer skal følge samme ordning som for ansatte i h.h.t. HTA kap 1, § 10. 

§ 15 Frikjøp av folkevalgte.
I begynnelsen av hver valgperiode kan kommunen (v/ordføreren) forhandle om frikjøpsordning for ledere av utvalg, formannskapsmedlemmer og varaordfører med den enkeltes arbeidsgiver evt. i samråd med vedkommendes arbeidstakerorganisasjon, frikjøpsordningen gjelder for valgperioden og minst 1 dag pr. mnd.

§ 16 Bevertning for kommunestyrets medlemmer
I forbindelse med kommunestyrets møter, inviteres kommunestyrets medlemmer evt. varamedlemmer til en enkel bevertning 30 min før gruppemøtene tar til. Det serveres frukt, vann og kaffe til alle møter.

 (Korrigert i h.h.t. kommunestyrets vedtak i sak 21/09, den 19.03.09 og kommunestyrets vedtak i sak 122/11, den 15.12.2011