Forretningsorden for kommunestyret

1 Innkalling til møte 

Ordfører setter opp sakliste og innkaller kommunestyret til møte samt sørger for kunngjøring. Innkallingen skal inneholde opplysning om tid og sted for møtet, tema for evt. generell politisk debatt, sakliste og opplysning om hvor saksdokumenter er lagt ut. Ved forfall blir varamedlem innkalt etter rekkefølge fra den liste det er forfall fra. 

2 Åpning av møtet 

Ordfører eller varaordfører eller, om begge disse har forfall, en ordstyrer som velges etter reglene i kommunelovens § 32 leder møtet.Når kommunestyrets møte settes, foretar ordfører/møteleder opprop. Er det lovmessige minste antall til stede, erklærer ordfører møtet for satt. Etter at møtet er satt kan ingen av medlemmene gå fra møtet uten at permisjon er gitt fra ordfører. Medlemmer som møter etter opprop skal melde fra til ordfører før de tar sin plass.

3 Åpne møter 

Møtet holdes for åpne dører. Kommunestyret kan etter kommunelovens § 31 fatte vedtak om at en enkelt sak behandles for lukkede dører. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis kommunestyret vedtar det. Kommunestyremøtene blir vanligvis overført på web-TV.

4 Møtets agenda 

Møtets agenda er tredelt.

Del 1. Aktuell politisk debatt og informasjon.
Aktuelle politiske tema fastsettes av ordfører i samråd med gruppelederne i de politiske partiene. Debatten ledes av ordfører.

Grunngitte spørsmål
Kommunestyrets medlemmer kan stille grunngitte spørsmål til ordfører. Grunngitte spørsmål er forespørsler som gjelder konkrete forhold og fremmes skriftlig og leveres ordfører minst tre virkedager før møtet. Disse spørsmålene behandles og besvares under 1. del av møtet. Spørsmålene og svarene protokolleres. Spørsmålsstiller får anledning til å reise spørsmålet og ordfører svarer. Spørsmålsstiller får anledning til tilleggsspørsmål. Det fremmes ikke forslag til grunngitte spørsmål.

I møtet kan det reises skriftlige eller muntlige spørsmål. Stilles spørsmålet i møtet, kan ordfører velge å svare i møtet eller senere. Spørsmål og svar føres i protokollen. 

Interpellasjoner
Interpellasjoner er forespørsel som gjelder prinsipielle spørsmål.
Kommunestyrets representanter kan fremme skriftlige interpellasjoner som rettes til ordfører. Interpellasjonen må være ordføreren i hende minst 10 dager før kommunestyremøtet. Interpellasjonene settes på sakslista for møtet og behandles i den rekkefølge de kommer inn. 

Ordføreren svarer i kommunestyremøtet, og kommunestyrets representanter kan be om ordet i forbindelse med interpellasjonen. I debatt til interpellasjonen kan hver representant få ordet en gang, interpellanten og ordføreren to ganger. Den som fremmer en interpellasjon og den som svarer kan fremme forslag som tas opp til avstemming. Som hovedregel vil konklusjonen på debatten være:

a) Oversendes administrasjonen for videre utredning
b) Saken tas til orientering
c) Saken tas ikke videre

Del 2. Behandling av saker på sakliste.
Ordfører/møteleder eller minst en tredjedel av representantene kan i løpet av møtet, kreve at saker går til 2. gangs behandling. Normalt behandles disse sakene i neste kommunestyremøte.
Ved innstilling fra formannskap og faste utvalg, kan det ikke kreves 2. gangs behandling.
Ved valg og ansettelser kan det ikke kreves 2. gangs behandling.

Del 3.
Saker til andre gangs behandling. Endelig vedtak.

5 Behandling av saklista 

Sakene behandles i den rekkefølge de er nevnt i innkallingen dersom kommunestyret ikke bestemmer annen rekkefølge. Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet til vanlig ikke heves før saken er avgjort ved avstemming, eller kommunestyret vedtar å utsette forhandlingene om saken. En sak som ikke står på den utsendte saklista, kan bli tatt opp til ordinær behandling dersom ikke ordfører/møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene setter seg i mot dette.

6 Ordfører/møteleders redegjørelse – talernes rekkefølge

Ordfører kan gi en kort redegjørelse for saken og referere evt. forslag til vedtak. Medlemmene får ordet i den rekkefølge de ber om det. Talerne skal benytte talerstolen og innlegget skal rettes til ordfører.Replikkordskiftet skal begrenses og må vedrøre nærmest forutgående innlegg. Dersom ordfører ønsker ordet til et innlegg, skal han/hun overlate møteledelsen til varaordfører eller en annen og benytte talerstolen.

7 Forslag 

Ordføreren kan sette fram forslag om begrenset taletid. Forslag om begrenset taletid skal vedtas av kollegiet.

8 Forslag 

Forslaget skal fortrinnsvis leveres skriftlig til ordfører. Går forslaget ut på hvem som skal velges eller ansettes, at en sak som behandles skal utsettes eller på at et forslag ikke skal vedtas, kan det reises muntlig. Ordfører refererer forslaget.

9 Avstemning 

Ordfører sier fra når en sak blir tatt opp til avstemning, og refererer de forslag som foreligger. Før endelig avstemning i en sak, kan kommunestyret vedta prøveavstemninger, som ikke er bindende. Kun de medlemmer som er tilstede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemming, har rett til å stemme. Alle som er tilstede har plikt til å stemme. Ved valg og ansettelser er blank stemme å regne som avgitt stemme. Avstemningen skal foregå på en av disse måter:

 • åpen avstemning med stilltiende godkjenning
 • åpen avstemning ved å vise stemmetegn for eller imot
 • åpen avstemning ved navneopprop
 • skriftlig avstemning ved valg eller tilsetting når minst en av representantene forlanger det.

Etter avstemning i den enkelte sak, forespør ordfører/møteleder kommunestyret om noen krever 2. gangs behandling. Ved valg og ansettelser kan det ikke kreves 2. gangs behandling.

10 Protokollføring 

Møtesekretær fører protokoll fra kommunestyrets møter. Forslag til vedtak skal leveres skriftlig. For hvert møte skal flg. føres i protokollen:

 • Evt. merknader til innkalling og sakliste
 • Møtested, dato og tid 
 • Forfall og fraværende medlemmer 
 • Møtende varamedlemmer 
 • Saker nummerert i rekkefølge for kalenderåret 
 • Forslag som reises m/avstemminger 
 • Endelig vedtak
 • Spørsmål fra representantene med svar fra ordfører

Tiltrer eller fratrer noen under forhandlingene, protokollføres dette slik at det fremgår hvem som har tatt del i behandlingen av hver enkelt sak.

Protokolltilførsel: Står kun for forslagsstillerens regning og tillates dermed

Protokollen sendes på e-post til de representantene som er valgt til å underskrive protokollen snarest mulig og senest innen en uke for godkjenning. Deretter legges protokollen ut på kommunens nettside. De valgte representantene underskriver protokollen i neste møte i kommunestyret.

11 Etik 

 • Ved ordskifte/tale skal taleren skal henvende seg til ordfører/møteleder (ikke til representantene)
 • Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Det må utvises høflighet og respekt for hverandre
 • Kommunestyret er det øverste kommunale organ og representantene og andre som deltar i kommunestyrets møte må være anstendig og pent kledd.
 • Pauser/bevertning.
  All bespisning skal foregå i kommunestyrets pauser. Drikke kan inntas fra kopp eller glass

(Korrigert i h.h.t. kommunestyrets vedtak i sak 63/17, den 31.08.17) Forretningsorden for Jevnaker kommunestyre fremgår forøvrig av vedlegg 3 i "Sluttrapport Politisk organisering".