Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Forretningsorden for kommunestyret

§ 1 Innkalling til møte 

Ordfører setter opp sakliste og innkaller kommunestyret til møte samt sørger for kunngjøring. Innkallingen skal inneholde opplysning om tid og sted for møtet, tema for evt. generell politisk debatt, sakliste og opplysning om hvor saksdokumenter er lagt ut. Ved forfall blir varamedlem innkalt etter rekkefølge fra den liste det er forfall fra.

§ 2 Åpning av møtet 

Ordfører eller varaordfører eller, om begge disse har forfall, en ordstyrer som velges etter reglene i kommunelovens § 32 leder møtet.
Når kommunestyrets møte settes, foretar ordfører/møteleder opprop. Er det lovmessige minste antall til stede, erklærer ordfører/møteleder møtet for satt. Etter at møtet er satt kan ingen av medlemmene gå fra møtet uten at permisjon er gitt fra ordfører/møteleder. Medlemmer som møter etter opprop skal melde fra til ordfører/møteleder før de tar sin plass.

§ 3 Åpne møter 

Møtet holdes for åpne dører. Kommunestyret kan etter kommunelovens § 31 fatte vedtak om at en enkelt sak behandles for lukkede dører. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis ordfører/møteleder eller kommunestyret vedtar det. Ordfører/møteleder skal på anmodning, gi tillatelse til at forhandlingene i kommunestyret tas opp på lydbånd, video eller lignende eller kringkastes over radio eller fjernsyn eller overføres via internett såfremt dette ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet.

§ 4 Møtets agenda 

Møtets agenda er tredelt.

Del 1. Aktuell politisk debatt og informasjon.
Aktuelle politiske tema fastsettes av ordfører. Kommunestyrets medlemmer kan stille spørsmål til ordfører. Spørsmål som stilles skal være skriftlige og leveres ordfører minst tre virkedager før møtet. Disse spørsmålene behandles og besvares under 1. del av møtet men protokolleres til slutt i møtet. I møtet kan det reises skriftlige eller muntlige spørsmål. Stilles spørsmålet i møtet, kan ordfører velge å svare i møtet eller senere.
Aktuell politisk debatt. Tema settes opp av ordfører. Debatten ledes av ordfører/møteleder.

Del 2.
Behandling av saker på sakliste.
Ordfører/møteleder eller minst en tredjedel av representantene kan i løpet av møtet, kreve at saker går til 2. gangs behandling. Normalt behandles disse sakene i neste kommunestyremøte.
Ved innstilling fra formannskap og faste utvalg, kan det ikke kreves 2. gangs behandling.
Ved valg og ansettelser kan det ikke kreves 2. gangs behandling.

Del 3.
Saker til andre gangs behandling. Endelig vedtak.

§ 5 Behandling av saklista 

Sakene behandles i den rekkefølge de er nevnt i innkallingen dersom kommunestyret ikke bestemmer annen rekkefølge. Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet til vanlig ikke heves før saken er avgjort ved avstemming, eller kommunestyret vedtar å utsette forhandlingene om saken. En sak som ikke står på den utsendte saklista, kan bli tatt opp til ordinær behandling dersom ikke ordfører/møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene setter seg i mot dette.

§ 6 Ordfører/møteleders redegjørelse – talernes rekkefølge

Ordfører/Møteleder kan gi en kort redegjørelse for saken og referere evt. forslag til vedtak. Medlemmene får ordet i den rekkefølge de ber om det. Talerne skal benytte talerstolen og innlegget skal rettes til ordfør/møteleder.
Replikkordskiftet skal begrenses og må vedrøre nærmest forutgående innlegg. Dersom ordfører/møteleder ønsker ordet til et innlegg, skal han/hun overlate møteledelsen til varaordfører eller en annen og benytte talerstolen.

§ 7 Forslag 

Forslaget skal leveres skriftlig til ordfører/møteleder. Går forslaget ut på hvem som skal velges eller ansettes, eller på at en sak som behandles skal utsettes, eller på at et forslag ikke skal vedtas, kan det gis muntlig. Skriftlig forslag skal underskrives av forslagstilleren. Ordfører/møteleder refererer forslaget.

§ 8 Avstemming 

Ordfører/møteleder sier fra når en sak blir tatt opp til avstemming, og refererer de forslag som foreligger. Før endelig avstemming i en sak, kan kommunestyret vedta prøveavstemminger, som ikke er bindende. Bare de medlemmer som er tilstede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemming, har rett til å stemme. Alle som er tilstede har plikt til å stemme. Ved valg og ansettelser er blank stemme å regne som avgitt stemme. Avstemmingen skal foregå på en av disse måter:
- åpen avstemming med stilltiende godkjenning
- åpen avstemming ved å vise stemmetegn for eller imot
- åpen avstemming ved navneopprop
- skriftlig avstemming ved valg eller tilsetting når minst 1 av representantene forlanger det.
Etter avstemming i den enkelte sak, forespør ordfører/møteleder kommunestyret om noen krever 2. gangs behandling. Ved valg og ansettelser kan det ikke kreves 2. gangs behandling.

§ 9 Protokollføring 

Møtesekretær fører protokoll fra kommunestyrets møter. Forslag til vedtak skal leveres skriftlig. For hvert møte skal flg. føres i protokollen:
- Evt. merknader til innkalling og sakliste
- Møtested, dato og tid
- Forfall og fraværende medlemmer
- Møtende varamedlemmer
- Saker nummerert i rekkefølge for kalenderåret
- Forslag som reises m/avstemminger
- Endelig vedtak

Tiltrer eller fratrer noen under forhandlingene, protokollføres dette slik at det fremgår hvem som har tatt del i behandlingen av hver enkelt sak.

Protokolltilførsel: Møtelederen eller kommunestyret (dersom protest blir reist mot møtelederens bestemmelse) avgjør om protokolltilførsel skal tillates.

Protokollen sendes på e-post til de representantene som er valgt til å underskrive protokollen snarest mulig og senest innen en uke for godkjennelse. Deretter sendes protokollen på e-post til representantene og evt. vararepresentanter og administrasjonen v/rådmannen, revisjonen og kontrollutvalget v/kontrollutvalgssekretæren. De valgte representantene underskriver protokollen i neste møte i kommunestyret.

§ 10 Etikette 

Ordskifte/tale.
- Ved ordskifte/tale skal taleren skal henvende seg til ordfører/møteleder (ikke
til representantene)
- Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller
andre. Det må utvises:
- høflighet og respekt for hverandre
- Kommunestyret er det øverste kommunale organ og representantene
og andre som deltar i kommunestyrets møte må være pent kledd.
- Pauser/bevertning.
All bespisning skal foregå i kommunestyrets pauser. Mineralvann/vann kan
tas med og drikkes av glass (ikke fra flasker)

(Korrigert i h.h.t. kommunestyrets vedtak i sak 21/09, den 19.03.09)