Reglement for rådgivende utvalg

Jevnaker kommune har to rådgivende utvalg. Dette er Eldrerådet og Kommunalt Råd for Funksjonshemmede.

8. Reglement for rådgivende utvalg 

Jevnaker kommune har to rådgivende organ. Dette er Eldrerådet og Kommunalt Råd for Funksjonshemmede

8.1 Felles bestemmelser for rådene/utvalgene 
8.1.1 Utvalgenes avgjørelses- og innstillingsmyndighet
Utvalgene fatter vedtak innenfor sitt virksomhetsområde i h.h.t. delegeringsreglementet, og avgir for øvrig uttalelse direkte overfor kommunestyret på de samme områder. 

Utvalgene oppnevner selv underutvalg for løsning av tidsbegrensede oppgaver

8.1.2 Utvalgenes møter
Utvalgene skal ha møter når lederen eller minst tre av medlemmene ønsker det. Innkalling og saksdokumenter legges ut på kommunens nettside normalt minst en uke før møtene holdes. Utvalgenes medlemmer, ordfører og rådmannen skal samtidig varsles på e-post om at innkalling og saksdokumenter er lagt ut. Møtene skal kunngjøres.

Utvalgene er vedtaksføre når minst halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme i vedkommende sak. Vedtak blir gjort med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg, avgjør lederens stemme.

Rådmannen og eventuelt de som møter på dennes vegne har møte- og talerett i utvalgenes møter.

Utvalgenes møter er åpne med mindre det er hjemmel for å lukke møtet, jfr. kommunelovens § 31.

Det skal føres møtebok. Møteboka skal innen en uke legges ut på kommunens nettside med mindre møteboka er unntatt offentlighet. I tilfeller der møteboka er unntatt offentlighet skal det utarbeides ei offentlig møtebok.

8.1.3 Sekretariat 
Politisk sekretariat ivaretar sekretærfunksjonen for utvalgene 

8.1.4 Lovhjemmel og endring av reglementet 
Dette reglementet er vedtatt med hjemmel i kommuneloven av 25.09.1992, Eldrerådslova og Lov om menneske med nedsett funksjonsevne. Utfyllende regler om saksbehandling m.v. finnes i disse lovene og i forvaltningsloven.

Reglementet kan endres av kommunestyret etter at det respektive utvalgene og rådmannen har uttalt seg.

8.2 Særbestemmelser for kommunalt råd for funksjonshemmede

8.2.1 Valg og sammensetning
Kommunalt råd for funksjonshemmede velges av kommunestyret. Rådet består av 5 medlemmer med varamedlemmer, hvorav 3 av medlemmer og 3 varamedlemmer velges etter forslag fra de funksjonshemmedes organisasjoner (FFO)og SAFO og 2 medlemmer som velges blant kommunestyrets medlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder.

Dersom et medlem faller fra eller blir løst fra vervet, velger kommunestyret nytt medlem. Dersom dette medlemmet er et av medlemmene foreslått av organisasjonene, skal det innhentes forslag fra disse før kommunestyret oppnevner nytt medlem. 

Dersom lederen faller fra eller blir løst fra vervet, skal det velges ny leder.

8.2.2 Ansvars- og arbeidsområde
Rådet er et samhandlings- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser. Rådet er kommunens formelle organ i arbeidet med brukermedvirkning og skal bidra til tilgjengelige og brukervennlige tjenester i kommunen. 

Rådet skal ta opp til behandling:

  • alle saker som gjelder levekårene for funksjonshemmede
  • rådet kan selv ta opp saker som vedkommer funksjonshemmede i kommunen
  • budsjettsaker som vedrører utvalgets arbeidsområde 
  • andre saker som kommunestyret/formannskapet finner å legge fram for utvalget

Ansvarsområde er i hovedsak saker etter følgende lover:

  • Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsett funksjonsevne m.m.


Kommunalt råd for funksjonshemmede har rett til å uttale seg før kommunestyret velger sekretariat og gir utfyllende regler for saksforberedelse for rådet.

Kommunalt råd for funksjonshemmede skal hvert år utarbeide ei melding om virksomheten som skal legges fram for kommunestyret.

8.3 Særbestemmelser for eldrerådet:

8.3.1 Valg og sammensetning
Eldrerådet velges av kommunestyret. Rådet består av 5 medlemmer med varamedlemmer, hvorav 3 av medlemmer og 3 varamedlemmer velges etter forslag fra pensjonistforeningene. Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister. Rådet velger selv leder og nestleder som skal velges blant pensjonistene.

Dersom et medlem faller fra eller blir løst fra vervet, velger kommunestyret nytt medlem. Dersom dette medlemmet er et av medlemmene foreslått av pensjonistforeningene, skal det innhentes forslag fra disse før kommunestyret oppnevner nytt medlem. 

Dersom lederen faller fra eller blir løst fra vervet, skal det velges ny leder.

8.3.2 Ansvars- og arbeidsområde
Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. Rådet skal ta opp til behandling:

  • alle saker som gjelder levekårene for eldre
  • rådet kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen
  • budsjettsaker som vedrører utvalgets arbeidsområde
  • andre saker som kommunestyret/formannskapet finner å legge fram for utvalget

Ansvarsområde er i hovedsak saker etter Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd

 

Korrigert i h.h.t. kommunestyrets vedtak i sak 63/17, den 31.08.2017 og fremgår av vedlegg 2 i Sluttrapport Politisk organisering.