Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Reglement for Jevnaker formannskap

§ 1 Valg og sammensetning 

Jevnaker Formannskap har 7 medlemmer med varamedlemmer.

Medlemmene i formannskapet blir valgt av og blant medlemmene i kommunestyret. Valget skjer som forholdsvalg. Ordføreren er leder og varaordføreren er nestleder i formannskapet.

Dersom et medlem faller fra eller blir løst fra vervet, velger kommunestyret nytt medlem. Han/hun blir valgt fra den gruppen som sto bak ham/henne som gikk ut. Dersom ordfører faller fra eller blir løst fra vervet, skal det velges ny ordfører selv om det tidligere er valgt varaordfører.

§ 2 Ansvars- og arbeidsområde 

Formannskapet er et lovpålagt organ etter kommuneloven som legge frem forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak for kommunestyret.

Formannskapet skal behandle og fremme innstilling i økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak samt alle øvrige budsjettsaker. Formannskapet er styringsgruppe for utarbeidelse av kommunal planstrategi, kommuneplan, kommunedelplaner, reguleringsplaner og handlingsplaner.

§ 3 Formannskapets avgjørelsesmyndighet 

Formannskapet fatter vedtak i saker hvor vedtaksmyndighet er lagt til formannskapet gjennom lov, forskrifter med hjemmel i lov og kommunens delegeringsreglement.

§ 4 Hastekompetanse 

Formannskapet har myndighet til å treffe vedtak i alle saker som skulle ha vært gjort av annet organ når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle organet, jfr kommunelovens § 13.

§ 5 Formannskapets møter 

Formannskapet skal ha møter når det selv har vedtatt det eller når ordføreren eller minst tre av medlemmene ønsker det.

Formannskapet blir vanligvis innkalt skriftlig med minst en ukes varsel. Saksdokumentene blir sendt til medlemmene, varamedlemmer, rådmannen og revisjonen. Saksdokumentene skal også legges ut på egnet sted til gjennomsyn for innbyggerne. Møtene skal kunngjøres.

Formannskapet er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er tilstede under drøftelsene og avgir stemme i vedkommende sak. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg, avgjør ordførerens stemme.

Rådmannen og eventuelt de som møter på dennes vegne har møte- og talerett i formannskapets møter.

Det skal føres møtebok. Utskrift av møteboka skal innen en uke sendes til medlemmene i formannskapet, varamedlemmer, rådmannen, revisjonen og kontrollutvalget.

Formannskapets møter er åpne med mindre det er hjemmel for å lukke møtet, jfr. kommunelovens § 31.

§ 6 Sekretariat 

Politisk sekretariat ivaretar sekretærfunksjonen for formannskapet.

§ 7 Saksforberedelse 

Rådmannen er ansvarlig for at de saker som blir lagt fram for formannskapet er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

§ 8 Klager over enkeltvedtak 

Der hvor formannskapet fatter enkeltvedtak, jfr. def. I forvaltningslovens § 2b, kan den som regnes som part i saken påklage vedtaket. Slik klage må fremsettes senest tre uker etter at melding om vedtaket er mottatt.

§ 9 Lovhjemmel og endring av reglementet 

Dette reglementet er vedtatt med hjemmel i kommuneloven av 25.09.1992. Utfyllende regler om saksbehandling m.v. finnes i denne loven og i forvaltningsloven.

Reglementet kan endres av kommunestyret etter at formannskapet og rådmannen har uttalt seg.

(Korrigert i h.h.t. kommunestyrets vedtak i sak 21/09, den 19.03.2009 og kommunestyrets vedtak i sak 109/11 den 10.11.2011)