Reglement for Jevnaker kommunestyre - Jevnaker kommune

Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Reglement for Jevnaker kommunestyre

§ 1 Sammensetning 

Jevnaker kommunestyre har 19 medlemmer, og inntil så mange varamedlemmer som det til enhver tid fremgår av valgloven.

§ 2 Ansvars- og arbeidsområde 

Kommunestyret er kommunens øverste besluttende organ og har det overordnede ansvar for hele kommunens virksomhet.

§ 3 Kommunestyrets avgjørelsesmyndighet 

Kommunestyret fatter vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov eller i medhold av lov.

Kommunestyret har vedtaksmyndighet etter følgende prinsipp:
- I alle saker hvor kommunelov og særlov bestemmer at kommunestyret
selv skal ta beslutning/avgjørelse
- I alle andre saker av prinsipiell eller politisk betydning

Kommunestyret kan videre ta opp og uttale seg om alle andre saker som kommunestyret finner grunn til.

§ 4 Kommunestyrets møter 

1. Kommunestyret skal ha møte når det selv har vedtatt det, eller når
ordføreren eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Kommunestyret
vedtar møteplan for hvert kalenderår.
2. Ordføreren innkaller kommunestyret til møte, jfr. kommunelovens § 32.2
Kommunestyret blir til vanlig innkalt med 10 dagers varsel, når lov ikke
påbyr annen innkallingsfrist. Saksdokumentene sendes medlemmene.
Møtene kunngjøres i lokalavisene og saksdokumenter legges ut til
gjennomsyn for offentligheten.
3. Rådmannen har innstillingsrett i saker til behandling i kommunestyret.
Rådmannen (eller den som møter i rådmannens sted) har talerett i
kommunestyremøtet.
4. Det skal føres møtebok. Godkjent møtebok sendes medlemmer, 1.
varamedlem for hvert av de politiske partier som er representert i
kommunestyret, pressen, rådmannen, revisjonen og kontrollutvalget snarest
mulig etter møtet.
5. Møtene i kommunestyret er åpne dersom ikke annet følger av lov eller
kommunestyret vedtar å behandle saken for stengte dører.

Nærmere regler for møtet fremgår av egen forretningsorden.

§ 5 Sekretariatets oppgaver 

Sekretariatet for kommunestyret er politisk sekretariat.

§ 6 Lovhjemmel og endring av reglementet

Dette reglementet er vedtatt med hjemmel i kommuneloven av 25.09.92. Utfyllende regler om saksbehandling m.m. finnes i loven.
Dersom det oppstår uoverensstemmelser mellom dette reglement og kommuneloven m/forskrifter, gjelder sistnevnte.
Reglementet kan endres av kommunestyret.
(Korrigert i h.h.t. kommunestyrets vedtak i sak 21/09, den 19.03.09)