Reglement for andre nemnder, styrer, råd og utvalg

10. Reglement for andre nemnder, styrer, råd og utvalg:

10.1 Valgnemnd
Det oppnevnes en egen valgnemnd bestående av gruppelederne for de politiske partiene som er representert i kommunestyret. 

Sittende ordfører innkaller snarest mulig, etter kommunestyrevalget, til konstituerende møte i valgnemnda.

Nemnda velger leder og nestleder.

Nemnda forbereder alle valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg, også nyoppnevninger og valg som skjer i løpet av kommunestyrevalgperioden. Nemndas forslag må ivareta bestemmelser som er gitt i lover, forskrifter og reglementer.

Ordføreren har møterett i nemndas møter.

Det skal føres møtebok fra møtene. Politisk sekretariat er sekretariat for nemnda og innkaller til møtene etter lederens nærmere instruksjon.

10.2 Gruppelederforum
Gruppelederforum er en uformell politisk møteplass som består av ordfører, gruppelederne i de politiske partiene som er representert i kommunestyret og rådmannen.

Hensikten med gruppeledermøtene er å gi innspill til den politiske dagsorden, drøfte opplegg/arbeidsmetoder og framdrift for politisk behandling av de store sakene, opplegg for kommunestyrets møter, drøfting av samarbeidsklimaet og utveksle gjensidig informasjon. Møtene skal ikke realitetsdrøfte politiske saker.

Formålet med møtene:

 • Bidra til å sette den politiske dagsorden
 • Skape et godt samarbeidsklima mellom partigruppene og med rådmannen
 • Legge grunnlaget for gode politiske arbeidsprosesser i kommunestyret

Gruppeledermøtet sammenkalles når ordfører finner det påkrevd eller når et flertall av medlemmene krever det, minst ett hvert halvår. Det føres referat fra møtene.

10.3 Jevnaker Ungdomsråd 

10.3.1 Målsetting, rettigheter og oppgaver
Gi ungdom mulighet til medbestemmelse og påvirkningUngdomsrådet skal være en aktiv medspiller til de kommunale organer for å utvikle Jevnaker til å bli et enda bedre sted å bo, med miljøer som fremmer:

 • identitet
 • toleranse
 • livskvalitet
 • økt samfunnsengasjement (økt engasjement i frivillige lag og foreninger og politiske partier)
 • samhørighet.

10.3.2 Oppgaver for ungdomsrådet

 • fremme alle saker som er relevante for ungdoms interesser
 • være høringsorgan i de saker som berører ungdom
 • valg av representant og vararepresentant til ungdommens fylkesting

10.3.3 Funksjonstid og sammensetning
Ungdomsrådet består av 7 medlemmer med varamedlemmer og velges for en periode på to år, 1. august til 31. juli, men med valg hvert år på henholdsvis 4 og 3 medlemmer. 1. gang velges 4 av medlemmene for 1 år og 3 av medlemmene for 2 år. Varamedlemmene velges for 1 år om gangen. Ungdomsrådet oppnevner en valgkomite som sammen med sekretær, sosiallærer ved ungdomsskolen og 1 fra ungdomsteamet forbereder valg.

Medlemmene av ungdomsrådet skal representere de ulike miljøene i kommunen i alderen 13(fra 8. trinn)-19 år. Representantene velges slik:• 2 representanter velges fra avgangsklassen (8., 9. og/eller 10. trinn) ved ungdomsskolen• 3 representanter fra de videregående skolene i Ringerike og på Hadeland.

Valget foretas som flertallsvalg av ungdom i aldersgruppen 15-19 år. Stemmerett har de som fyller 15 år i valgåret t.o.m. de som fyller 19 år i valgåret. De som får flest stemmer blir valgt som representanter og vararepresentanter

Ordfører innkaller til konstituerende møte. I konstituerende møte velges leder og nestleder.

Ordfører og administrasjonssjef har møte-, tale og forslagsrett i ungdomsrådet

10.3.4 Sekretariat
Politisk sekretariat er sekretariat for rådet og skal:

 • bistå rådet med å etablere nødvendig kontakt med kommunale organer
 • bistå ved valg
 • være sekretær for utvalgets møter
 • ansvar for ungdomsrådets framdrift
 • ansvarlig for opplæring


10.3.5 Møtevirksomhet
Ungdomsrådet bør holde møter minimum 2 ganger i halvåret eller når minst 1/3 av medlemmer av rådet eller leder krever det. Innkalling til møtene med sakliste utvikles i samarbeid med leder og sekretær. Innkallingen sendes rådets medlemmer og varamedlemmer med minst en ukes varsel.  

Ungdomsrådet setter selv opp møteplan og aktivitetsplan for rådet som sendes rådmann og ordfører.

Det skal føres vedtaksprotokoll fra møtene som sendes medlemmene og andre med møterett.

Ungdomsrådet er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede under drøftingene og avgir stemme. Vedtak blir gjort med alminnelig flertall.

10.3.6 Opplæring
Politisk sekretariat i samarbeid med sosiallærer og ungdomskontakt organiserer opplæring for rådets medlemmer snarest mulig etter at valget er gjennomført. Opplæringen skal omfatte en innføring i demokrati og beslutningsprosesser, ungdomsrådets funksjon, oppgaver og saksgang. Opplæringen må foregå hele funksjonsperioden.

10.3.7 ØkonomiVed de årlige budsjettbehandlingene i kommunestyret avsettes egne budsjettmidler til drift av rådet. Møtegodtgjørelse utbetales i henhold til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, arbeidsgodtgjøring m.m.

10.3.8 Endring av vedtektene
Vedtektene godkjennes av kommunestyret. Forslag til endring av vedtektene skal forelegges ungdomsrådet til uttalelse før de endelig godkjennes av kommunestyret.

10.4 Barn og unges kommunestyre
Barn og unges kommunestyre består av elevrådene (5 representanter fra hvert elevråd) ved alle skolene i Jevnaker kommune. Barn og unges kommunestyre holder møte minimum en gang i året og behandler tildeling av midler (som kommunestyret har avsatt for utdeling) i tillegg til andre saker de ønsker satt på dagsorden.

Møtet ledes av elevrådsleder på ungdomsskolen. Møtet planlegges i samarbeid med elevrådsleder, sosiallærer i politisk sekretariat. Politisk sekretariat er sekretariat for barn og unges kommunestyre.

Reglementet er vedtatt i kommunestyrets sak 63/17, den 31.08.2017 og inngår som vedlegg 2 i Sluttrapport Politisk organisering.