Reglement for ungdomsrådet

10.3 Jevnaker Ungdomsråd

Reglementet for ungdomsrådet fremgår av pkt 10.3 i vedlegg 2 i "Sluttrapport Politisk organisering".

10.3.1 Målsetting, rettigheter og oppgaver
Gi ungdom mulighet til medbestemmelse og påvirkning.

 • Ungdomsrådet skal være en aktiv medspiller til de kommunale organer for å utvikle Jevnaker til å bli et enda bedre sted å bo, med miljøer som fremmer:identitet• toleranse
 • livskvalitet
 • økt samfunnsengasjement (økt engasjement i frivillige lag og foreninger og politiske partier)
 • samhørighet.

10.3.2 Oppgaver for ungdomsrådet

 • fremme alle saker som er relevante for ungdoms interesser
 • være høringsorgan i de saker som berører ungdom
 • valg av representant og vararepresentant til ungdommens fylkesting

10.3.3 Funksjonstid og sammensetning
Ungdomsrådet består av 7 medlemmer med varamedlemmer og velges for en periode på to år, 1. august til 31. juli, men med valg hvert år på henholdsvis 4 og 3 medlemmer. 1. gang velges 4 av medlemmene for 1 år og 3 av medlemmene for 2 år. Varamedlemmene velges for 1 år om gangen. Ungdomsrådet oppnevner en valgkomite som sammen med sekretær, sosiallærer ved ungdomsskolen og 1 fra ungdomsteamet forbereder valg.

Medlemmene av ungdomsrådet skal representere de ulike miljøene i kommunen i alderen 13(fra 8. trinn)-19 år. Representantene velges slik:

 • 2 representanter velges fra avgangsklassen (8., 9. og/eller 10. trinn) ved ungdomsskolen
 • 3 representanter fra de videregående skolene i Ringerike og på Hadeland.

Valget foretas som flertallsvalg av ungdom i aldersgruppen 15-19 år. Stemmerett har de som fyller 15 år i valgåret t.o.m. de som fyller 19 år i valgåret. De som får flest stemmer blir valgt som representanter og vararepresentanter

Ordfører innkaller til konstituerende møte. I konstituerende møte velges leder og nestleder.

Ordfører og administrasjonssjef har møte-, tale og forslagsrett i ungdomsrådet

10.3.4 Sekretariat
Politisk sekretariat er sekretariat for rådet og skal:

 • bistå rådet med å etablere nødvendig kontakt med kommunale organer
 • bistå ved valg
 • være sekretær for utvalgets møter
 • ansvar for ungdomsrådets framdrift
 • ansvarlig for opplæring


10.3.5 Møtevirksomhet
Ungdomsrådet bør holde møter minimum 2 ganger i halvåret eller når minst 1/3 av medlemmer av rådet eller leder krever det. Innkalling til møtene med sakliste utvikles i samarbeid med leder og sekretær. Innkallingen sendes rådets medlemmer og varamedlemmer med minst en ukes varsel. 
 
Ungdomsrådet setter selv opp møteplan og aktivitetsplan for rådet som sendes rådmann og ordfører.

Det skal føres vedtaksprotokoll fra møtene som sendes medlemmene og andre med møterett.

Ungdomsrådet er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede under drøftingene og avgir stemme. Vedtak blir gjort med alminnelig flertall.

10.3.6 Opplæring
Politisk sekretariat i samarbeid med sosiallærer og ungdomskontakt organiserer opplæring for rådets medlemmer snarest mulig etter at valget er gjennomført. Opplæringen skal omfatte en innføring i demokrati og beslutningsprosesser, ungdomsrådets funksjon, oppgaver og saksgang. Opplæringen må foregå hele funksjonsperioden.

10.3.7 Økonomi
Ved de årlige budsjettbehandlingene i kommunestyret avsettes egne budsjettmidler til drift av rådet. Møtegodtgjørelse utbetales i henhold til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, arbeidsgodtgjøring m.m.

10.3.8 Endring av vedtektene
Vedtektene godkjennes av kommunestyret. Forslag til endring av vedtektene skal forelegges ungdomsrådet til uttalelse før de endelig godkjennes av kommunestyret.