Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Reglement for ungdomsrådet

§ 1. Målsetting, rettigheter og oppgaver 

§ 1.1 Gi ungdom mulighet til medbestemmelse og påvirkning

Ungdomsrådet skal være en aktiv medspiller til de kommunale organer for å utvikle Jevnaker til å bli et enda bedre sted å bo, med miljøer som fremmer:

  • identitet
  • toleranse
  • livskvalitet
  • økt samfunnsengasjement (økt engasjement i frivillige lag og foreninger og politiske partier)
  • samhørighet.

§ 1.2 Oppgaver for ungdomsrådet er: 

  • fremme alle saker som er relevante for ungdoms interesser
  • være høringsorgan i de saker som berører ungdom
  • valg av representant og vararepresentant til ungdommens fylkesting

§ 2 Funksjonstid og sammensetning 

§ 2.1 Ungdomsrådet består av 5 medlemmer med 3  varamedlemmer og velges for en periode på ett år, 1. august – 31.juli, første gang for perioden 2013-2014

§ 2.2 Medlemmene av ungdomsrådet skal representere de ulike miljøene i kommunen i alderen 15-19 år. Valgbare er de som fyller 15 år i valgåret t.o.m. de som fyller 19 år i valgåret.

Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder blant ungdomsrådets medlemmer. En som blir valgt inn som 19 åring sitter ut perioden på ett år.

§ 2.3 Valget foretas som flertallsvalg av ungdom i aldersgruppen 15-19 år. Stemmerett har de som fyller 15 år i valgåret t.o.m. de som fyller 19 år i valgåret. De som får flest stemmer blir valgt som representanter og vararepresentanter

§ 2.4 Ordfører innkaller til konstituerende møte. I konstituerende møte velges leder og nestleder.

§ 2.5 Ordfører og administrasjonssjef har møte-, tale og forslagsrett i ungdomsrådet

§ 3 Sekretariat 

§ 3.1 Politisk sekretariat er sekretariat for rådet og skal:

· bistå rådet med å etablere nødvendig kontakt med kommunale organer

· bistå ved valg

· være sekretær for utvalgets møter

· ansvar for ungdomsrådets framdrift

· ansvarlig for opplæring

§ 4 Møtevirksomhet 

§ 4.1 Ungdomsrådet bør holde møter minimum 2 ganger i halvåret eller når minst 1/3 av medlemmer av rådet eller leder krever det. Innkalling til møtene med sakliste utvikles i samarbeid med leder og sekretær. Innkallingen sendes rådets medlemmer og varamedlemmer med minst en ukes varsel. 

§ 4.2 Ungdomsrådet setter selv opp møteplan og aktivitetsplan for rådet som sendes rådmann og ordfører.

§ 4.3 Det skal føres vedtaksprotokoll fra møtene som sendes medlemmene og andre med møterett.

§ 4.4 Ungdomsrådet er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede under drøftingene og avgir stemme. Vedtak blir gjort med alminnelig flertall.

§ 5 Dagsorden

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling

3. Godkjenning av sakliste

4. Gjennomgang av sakliste

5. Eventuelt

§ 6 Opplæring 

Politisk sekretariat i samarbeid med sosiallærer og ungdomskontakt organiserer opplæring for rådets medlemmer snarest mulig etter at valget er gjennomført. Opplæringen skal omfatte en innføring i demokrati og beslutningsprosesser, ungdomsrådets funksjon, oppgaver og saksgang. Opplæringen må fortsette hele funksjonstiden

§ 7 Økonomi

§ 7 Økonomi 

Ved de årlige budsjettbehandlingene i kommunestyret avsettes egne budsjettmidler til drift av rådet. Møtegodtgjørelse utbetales i henhold til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, arbeidsgodtgjøring m.m.

§ 8 Endring av vedtektene

Vedtektene godkjennes av kommunestyret. Forslag til endring av vedtektene skal forelegges ungdomsrådet til uttalelse før de endelig godkjennes av kommunestyret.

Vedtatt av Jevnaker kommunestyre i sak 33, den 27.06.2013