Reglement for utvalg opprettet med hjemmel i særlov

9. Reglement for utvalg opprettet med hjemmel i særlov
Utvalg opprettet etter eiendomsskatteloven – sakkyndig takstnemnd og klagenemnd etter eiendomsskatteloven.

9.1 Felles bestemmelser for nemndene

9.1.1 Utvalgenes avgjørelsesmyndighet
Utvalgene fatter vedtak etter eiendomsskatteloven og etter eiendomsskattevedtekter, vedtatt i Jevnaker kommunestyre 18.02.2014, i sak 7.

9.1.2 Utvalgene møter
Utvalgene skal ha møter når lederen eller minst to av medlemmene ønsker det. Innkalling og saksdokumenter sendes medlemmene normalt minst en uke før møtene holdes. 

Det skal føres møtebok fra møtene.

9.2. Sakkyndig takstnemnd:

9.2.1 Særbestemmelser for sakkyndig takstnemnd.
Sakkyndig takstnemnd skal bestå av 3 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret. Leder og nestleder velges av kommunestyret. Det er ikke spesielle krav til sakkyndighet for å være valgbar til sakkyndig nemnd og klagenemnd. Utgangspunktet er at alle som kan motta valg til kommunestyret kan velges til takst- eller sakkyndig nemnd. Det er en fordel at det velges personer med interesse for og innsikt i eiendoms- og bygningsfag. Dersom et medlem faller fra eller blir løst fra vervet, velger kommunestyret nytt medlem. Dersom lederen eller nestlederen faller fra eller blir løst fra vervet, skal kommunestyret velge ny leder eller nestleder.

Funksjonsperiode: kommunestyrevalgperioden.

9.2.2 Sakkyndig takstnemnds ansvars- og arbeidsområde:
Sakkyndig nemnd har et formelt ansvar for organiseringen av takseringen. Det er takst- eller sakkyndig nemnd som, innenfor de rammer kommunestyret har fastsatt, bestemmer verdsettelsesprinsipper ved eiendomsskattetakseringen. Dette innebærer blant annet eventuelle generelle prinsipper/normer/sjablonger for verdsettelsen. Det er kun takst- eller sakkyndig nemnd som fastsetter taksten for den enkelte eiendom. Det er også takst- eller sakkyndig nemnd som tar stilling til krav om omtaksering.  Det vil også være naturlig at nemnda uttaler seg når det skal tas stilling til om eiendommer skal innvilges fritak helt eller delvis i medhold av eiendomsskatteloven. 

9.2.3 Bistand fra andre
Takst- eller sakkyndig nemnd har bistand fra eiendomsskattekontoret og fra engasjerte personer som besiktiger og utarbeider forslag til takster. Eiendomsskattekontoret skal ikke selv utarbeide forslag til takster. Sakkyndig nemnd kan også ha bistand fra sakkyndige med takseringsfaglig kompetanse, som kan utarbeide forslag til takster. Nemnda kan også få bistand fra sakkyndige med juridisk kompetanse, som kan gi råd i rettsspørsmål.

9.3.3 Klagenemnd for eiendomsskatt
Klagenemnda for eiendomsskatt består av 3 medlemmer (leder, nestleder og ett medlem) med varamedlemmer. Nemnda skal behandle klager over utskrivingen av eiendomsskatt. Kommunestyret medlemmene blant disse leder og nestleder. Valgperioden følger kommunestyrevalgperioden. Kommunelovens bestemmelser om kjønnsrepresentasjon gjelder for valg til utvalget.