Avfallshåndtering i Jevnaker

Avfall håndteres av Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, som er et interkommunalt aksjeselskap

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) er eid av kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland fylke, og Ringerike og Hole i Buskerud fylke.

Alle private husholdninger er pliktige til å være med på renovasjonsordningen, og det er pålagt kildesortering.

Tømmeruter for Jevnaker kommune

Kommunene har pålagt kildesortering med henteordning av fire avfallsgrupper. Standard
abonnement er 140 liters dunker til matavfall, papir og restavfall. Plastemballasje fra husholdningen skal i egen sekk utlevert fra HRA. Glass- og metallemballasje skal sorteres ut og leveres i glasscontainere som står ved mange dagligvareforretninger.

HRA håndterer også hytterenovasjon.

Se HRAs nettsider for mer informasjon

Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA) har en nett-tjeneste hvor du kan melde fra om sjenerende lukt fra Trollmyra. På denne nettsiden melder de også fra hvis de utfører arbeid som kan medføre lukt i en kortere eller lengre periode.

Gå til HRAs luktregistrering