Kontakt oss

Per Olimb
E-post: peo@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Vakttelefoner utenom kontortid

Forskrifter for vann- og avløpsgebyr

1. Gebyrplikt 

1.1 Plikt til å betale vann- og avløpsgebyr gjelder:

Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller gjennom privat samleledning. Fast eiendom som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens §65, 66 eller §92 har krevd tilknyttet kommunal vann og/eller avløpsledning.  Med fast eiendom menes eiendom med eget gårds- og bruksnummer, festenummer eller seksjonsnummer.

1.2 Eieren står ansvarlig for gebyrene. For eiendom som er bortfestet skal festeren være ansvarlig for betaling av gebyrene hvis ikke annet er avtalt, jmf. dog lovens §1 3.ledd.

2. Definisjon av avløpsledning 

Med avløpsledning forstås i disse forskriftene separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledninger) og ledninger for tak-, drens- og overvann (overvannsledninger) eller fellesledninger for disse avløpstyper.

3. Gebyrform 

Gebyrene omfatter:

Engangsgebyr for tilknytning av vann.

Engangsgebyr for tilknytning av avløp.

Årsgebyr for vann

Årsgebyr for avløp

4. Gebyrets størrelse 

Gebyrets størrelse fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer.

5. Restriksjoner på vannleveranse m.v. 

Restriksjoner for vannforbruket eller kortere avbrudd i leveranse av vann eller mottak av kloakk gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene.

6. Arealberegningsmetode 

I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal avgiften beregnes etter bygningens bruksareal (BRA) i h.h.t. NS 3940.

7. Tilknytningsgebyr 

7.1 Tilknytningsgebyr for vann og/eller avløp skal betales:

Ved bygging av nye hus eller tilbygg som blir tilknyttet kommunal vann og/eller avløpsledning.

Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.

7.2 Tilknytningsgebyrets størrelse fastsettes av kommunestyret.

7.3 Tilknytningsgebyret forfaller til betaling senest ved tilknytning. Arbeid som krever byggetillatelse - herunder graving og fylling - må ikke settes i gang før gebyret er betalt. Dette gjelde enten det kreves byggetillatelse etter plan- og bygningslovens §93 eller melding etter §81, §84 eller §86 a.

8. Årsgebyr 

8.1 Årsgebyr for vann og/eller avløp skal betales for alle bygg som er tilknyttet kommunal vann- eller avløpsledning og består av to deler:

8.1.1 Abonnementsgebyr.

Abonnementsgebyret er et fast beløp som betales av alle eiendommer og beregnes pr. eiendom.

8.1.2 Forbruksgebyr.

Forbruksgebyr er et variabelt gebyr som beregnes ut fra forbruk, målt eller stipulert. Eiendommer som har godkjent vannmåler betaler forbruksgebyr basert på målt vannforbruk og pris pr. m3. Andre abonnenter betaler forbruksgebyr etter stipulert vannforbruk basert på bebyggelsens areal (jfr. kap. 6) og pris pr. m3. Stipulert vannforbruk fastsettes til 2 m3/m2.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde. Dersom avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn målt eller stipulert vannforbruk, skal forbruksgebyr for avløp baseres på den avløpsmengde som fastsettes av kommunestyret.

8.2 Full årsavgift kan tidligst innkreves fra og med måneden etter at innflytting skjer eller brukstillatelse kan gis.

8.3 For fritidseiendommer som betaler etter anslått forbruk, betales 50% årsgebyr.

9. Fradrag i årsgebyr 

For industribedrifter, jordbruksvirksomhet og virksomhet som har avløpsvann som i sammensetning avviker vesentlig fra vanlig husholdningskloakk i gunstig retning, kan det beregnes et fradrag i årsavgiften for avløp. Fradragets størrelse fastsettes ved avtale, eller hvis avtale ikke kommer i stand, av kommunestyret.

10. Tillegg til årsgebyr 

10.1 Hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et tillegg til avløpsgebyret. Tilleggets størrelse fastsettes ved avtale, eller hvis avtale ikke kommer i stand, av kommunestyret.

10.2 Gebyrpliktige som unnlater å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer på eiendommens vannledning eller mangler ved avløpsanlegg ( ledninger fram til og med tilknytningspunkt på hovedledning) eller sanitærutstyr som medfører økt belastning på ledninger eller renseanlegg, skal betale et tillegg til vann og/eller avløpsgebyret. Tilleggsgebyret begynner å løpe 1 måned etter at pålegget er gitt. Tillegget utgjør 200% av eiendommens ordinære vann- og/eller avløpsgebyr og beregnes for hvert påbegynt kvartal. Gebyret løper inntil pålegget er etterkommet.

11. Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmålere 

11.1 Boligeiendommer og fritidseiendommer skal innen 01.01.2012 installere vannmåler og årsgebyr beregnes ut fra målt forbruk. Øvrige eiendommer skal innen 01.01.2010 installere vannmåler og årsgebyr beregnes ut fra målt forbruk. Kommunestyret kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra denne bestemmelsen hvis det er urimelig å kreve installert vannmåler.

11.2 For eiendommer med installert vannmåler gjelder følgende: Kommunen holder og eier vannmåleren og bestemmer type, plassering og størrelse av måleren. Eieren skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold. Blir en måler borte eller skadet skal eieren omgående melde dette til kommunen. Installasjon og annet arbeid med måleren skal utføres av godkjent rørlegger og meldes til kommunen på fastsatt skjema. Utgifter til installasjon eller flytting av måleren betales av abonnenten. Abonnenten kan kreve at kommunen foretar kontroll av måleren. Dersom kontrollen viser en feilavlesning på minst 5 %, betales utgiftene til kontrollen av kommunen og det foretas justering av avgiften og eventuelt utskifting av måleren. Dersom feilavlesningen viser seg å være mindre enn 5 % betales utgiftene til kontrollen av abonnenten og det foretas ingen justering av gebyret. Dersom tidsrommet for eventuell feilmåling ikke kan påvises tilstrekkelig nøyaktig, justeres avgiften for den periode det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen er oppstått, og etter at den er utbedret. For installasjon og bruk av vannmålere gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser.

12. Innbetaling av gebyr 

12.1 Årsgebyrene fordeles over tre terminer pr. år. For eiendommer som betaler etter målt forbruk og/eller avløpsmengde, kan kommunen kreve á konto betaling pr termin og foreta årsavregning ved 1.termin etter måleravlesning.

12.2 Ved for sen tilbakesendelse av målekort med måleresultat kan det ilegges et straffegebyr tilsvarende et forbruk på 50 m3 vann.

12.3 Om renteplikt ved for sen betaling av vann- og kloakkgebyr gjelder lov av 17.desember 1976 om renter ved forsinket betaling.

12.4 Forfalt krav på årsgebyr er sikret med lovpant i eiendommen etter lov av 8. februar 1980 nr. 2 §6-1. Både årsgebyr og engangsgebyr er ellers tvangsgrunnlag for utlegg, jmf. tvansfullbl. kap 7.

13. Ubebodde boligeiendommer 

Boligeiendom som er ubebodd i mer enn ett år fritas for årsgebyr. For andre eiendommer som står tomme i perioder over et halvt år, kan kommunen etter søknad gi helt eller delvis fritak.

14. Dispensasjoner 

Når særlige grunner taler for det, kan kommunen dispensere fra disse forskriftene, såfremt dette ikke ellers strider mot lover og forskrifter.

15. Klage 

I samsvar med reglene i forvaltningsloven og kommuneloven kan vedtak i medhold av disse forskiftene påklages til kommunens klagenemnd.

16. Ikrafttredelse m.v.

Når det gjelder årsgebyr trer denne forskrift i kraft fra 01.01.09. For engangsgebyr trer forskriften i kraft for bygg som blir igangsatt fra og med 2009. Gamle forskrifter av 1998 oppheves.

Forskriften er vedtatt i Jevnaker kommunestyre 11.12.08 i sak 117/08.i medhold av lov av 31.mai 1974 om kommunale vass- og kloakkavgifter §3 og Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 01.juli 04.

Oversikt over gebyrer og avgifter i Jevnaker kommune