Kontakt oss

Rådgiver Malin Hägnemark
E-post: Malin.Hagnemark@jevnaker.kommune.no
Tlf. 409 04 262

Oppvekst og læring
Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad
E-post: Berthe.Bjornstad@jevnaker.kommune.no
Tlf. 992 75 642

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Vedtekter

Her er vedtekter som gjelder for de kommunale barnehagene Bergerbakken, Hovsenga, Nesbakken og Samsmoen

1.Eierform

Barnehagene er i sin helhet eid av Jevnaker kommune

 

2.Oversikt

Oversikt over barnehagene og type tilbud
Bergerbakken 1-5 år Besøksadresse Buttentjernveien
Hovsenga 1-5 år Besøksadresse Vangskroken 2
Nesbakken 1-5 år Besøksadresse Lidvangveien 7
Samsmoen 1-5 år Besøksadresse Samsmoveien 21
     

Alle barnehagene gir tilbud om hele plasser og deltidsplasser.
Type og antall deltidsplasser vurderes etter behov og søkermengde.

Gruppesammensetningen i alle barnehagene justeres i forhold til antall barn over og under 3 år og etter behov og søkermengde.

 

3. LOVER OG FORSKRIFTER, KOMMUNALE VEDTAK

Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter, Rammeplan for barnehager og kommunale vedtak.

4. FORMÅL

I henhold til Lov om barnehager paragraf 1.

5. LEKE OG OPPHOLDSAREAL

Barnehagenes totale leke- og oppholdsareal reguleres av den enkelte barnehages godkjenning.

 •  Netto leke- og oppholdsareal pr. barn for barnehager med en åpningstid på 6 timer eller mer er 4 m2 pr barn over 3 år og 5,3 m2 pr barn under 3 år.

 6.  ÅPNINGSTID

Barnehagene skal ha en åpningstid som gir et reelt tilbud for alle barn; d.v.s. at det må være et tilbud mellom kl.06.45 og 16.45. Innenfor dette tidsrommet skal det gis et tilbud om 9,5 timer pr. barn pr. dag. Rådmannen fastsetter åpningstid for den enkelte barnehage.

 

7. STYRE, ADMINISTRASJON OG RÅDSORGAN

 7.1. Kommunestyret

 Kommunestyret har ansvaret for opprettelse og nedleggelse av barnehager, samt godkjenning av vedtekter

 

7.2 Rådmannen

Rådmannen har det overordnede administrative ansvaret for barnehagene, herunder opptaksmyndigheten og tilsyn etter barnehageloven. Myndigheten kan videredelegeres, jmfr. rådmannens delegeringsreglement.

  

7.3. Foreldrerådene

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna. Rådet skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det satt maksimalgrense for foreldrebetaling i forskrift etter §15 i Lov om barnehager, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling utover dette.

7.4. Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget

8. INTERNKONTROLL

Hver barnehage skal ha et dokumentert internkontrollsystem, jmfr. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og lov om internkontroll.  

9. BARNEHAGEÅR.

Barnehageåret varer fra 15.8 i ett år til 14. 8 i det neste. Barnehagene holdes stengt:

*     lørdager, søndager og helligdager,

*     hverdagene i romjula

*     onsdag før skjærtorsdag fra kl 12.00

*     5 planleggingsdager  

*     2 uker om sommeren, fortrinnsvis i fellesferieperioden. Barnehagene kan i tillegg holdes stengt en tredje uke i tilknytning til disse to ukene dersom behovet for å holde åpent er  lite. Alternativt kan tilbud gis i en av barnehagene i den tredje uka. Rådmannen fastsetter eventuell feriestenging den tredje uka etter behov og kostnadsvurdering.

*     barna skal ha minst 3 ukers sammenhengende ferie. De aktuelle ukene må fastsettes senest  1. mai. Ferien avvikles fortrinnsvis i perioden 1. juni - 30. september. Annen periode for avvikling av sammenhengende ferie kan innvilges etter søknad.

 

10. OPPTAK AV BARN

 10.1. Opptaksprosedyre

Barnehageopptaket for kommunale og private barnehager i kommunen er samordnet i tråd med lov om barnehager §12 og forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.

Opptak av barn for neste barnehageår skjer ved utlysing i januar/februar.

Søknad foretas på elektroniske skjema som finnes på kommunens hjemmeside, innen fastsatt søknadsfrist.

 Styreren i den enkelte barnehage foretar opptak etter delegert fullmakt. Opptaket koordineres av kommunen med ansvar for samordnet opptak.

Barn som tilfredsstiller retten til barnehageplass tas inn i hovedopptaket.  Opptakskriteriene i pkt. 10.2.3 legges til grunn for inntaket.

Avslag etter hovedopptaket kan påklages til Jevnaker kommunes klagenemd.  Klagerett reguleres etter forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.

Ledige plasser etter at barn med rett etter §12 a er sikret plass, fordeles fortløpende gjennom året etter venteliste.

Når barnet har fått plass, beholder det automatisk barnehageplassen fram til skolealder. Ønskes barnet flyttet til en annen barnehage eller annen oppholdstid, sendes søknad på vanlig måte. Søknaden behandles etter gjeldende opptaksregler. Dersom en av de omsøkte endringene innvilges, mister man automatisk tidligere tildelt plass.

10.2.  Opptaksregler/kriterier

10.2.1  Rett til barnehageplass

I samsvar med Lov om barnehager § 12a gjelder følgende :

Barn bosatt i Jevnaker kommune, som fyller ett år innen utgangen av oktober det året det søkes om barnehageplass har rett til plass fra oktober måned det året det søkes om plass.

Barn født fra og med november vil ha rett til plass fra august påfølgende år.

Søknadsfristen for opptak er 1. mars.

Foreldrene må selv beregne når retten inntreffer og søke innen fristen for opptak.

Barn med søknad etter fristen 1. mars, vil ikke ha rett til barnehageplass før august påfølgende barnehageår, og må da søke på nytt innen fristen for påfølgende års inntak.

Barn med rett til prioritet etter § 13, har etter søknad rett til plass selv om det ikke har fylt ett år innen utgangen av august.

Barn som har rett til barnehageplass i henhold til § 12a, har rett til plass i en barnehage som er godkjent etter barnehageloven §§ 10 jf. §§ 1 og 2 eller § 11.

Barn bosatt i Jevnaker kommune har rett til en plass innen kommunen. Barnet må ha flyttet til kommunen innen utgangen av oktober måned i opptaksåret.

10.2.2. Prioritert rekkefølge

 1. Barn med rett til plass etter Lov om barnehager §12 a og barn med rettigheter etter barnehagelovens §13.
 2. Barn med dokumenterte helsemessige, sosiale eller psykiske problemer, som er relatert til behov for barnehageplass, og barn med utsatt skolestart som ikke kommer inn under pkt. a.
 3. Barn med rett til plass etter Lov om barnehager §12a som søker endring i tilbudet i den barnehagen barnet har barnehageplass.
 4. Barn fra hjem der det er dokumentert helsemessige, sosiale eller psykiske problemer, som er relatert til behov for barnehageplass.
 5. Barn der begge foreldre kommer fra land utenfor Skandinavia, gjelder fortrinnsvis barn over 3 år.
 6. Barn som fyller 5 år i opptaksåret.
 7. Barn med enslig forsørger som er i arbeid, og/eller under utdanning (må dokumenteres).
 8. Barn med foreldre som begge er i lønnet arbeid, og/eller utdanning i minst totalt 140% stilling. (må dokumenteres).
 9. Barn som har søsken
 10. Barn med foreldre som er arbeidssøkende, registrert ved NAV.       
 11. Barn med enslig forsørger uten arbeid. Gjelder primært deltidsplass.
 12. Under ellers like forhold etter foranstående kriterier, går eldre barn foran yngre barn.

 10.2.3. Samboerforhold

 Samboerforhold og registrerte partnerskap behandles på linje med ekteskap.

 11. OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS

Plass i barnehagen må sies opp skriftlig til barnehagen med minst en måneds varsel. Oppsigelsestiden begynner å løpe fra den 1. i neste måned Det er full betaling i oppsigelsestiden på en måned.

Blir plassen sagt opp etter 1. april, må det betales ut barnehageåret, så fremt ingen nye betalende blir opptatt.

12.  BETALING

12.1.  Diverse forhold

Betaling for barnehageplass reguleres av lov om barnehager og dennes forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Kost-betaling kommer i tillegg til foreldrebetalingen.

Kommunestyret fastsetter betalingssatsene med bakgrunn i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Betalingssatsene justeres i takt med endringer i makspris og i henhold til kommunestyrets vedtak.  Nye betalingssatser gjøres gjeldende fra 1. januar..

Husstandens bruttoinntekt legges til grunn for å fastsette betalingssats. Samboere og registrerte partnere (også uten felles barn) regnes i denne sammenheng som ektefeller.

Det betales for 11 måneder i barnehageåret. 

Regningene forfaller til betaling den 20. i betalingsmåneden.

Søskenmoderasjon reguleres av forskrift om foreldrebetaling og vedtak gjort av kommunestyret.

Søskenmoderasjon : 30%  moderasjon for barn nr 2, 50%  moderasjon for barn nr 3 og ytterligere barn.

Har et barn friplass, betales full takst for søsken.

Dersom et barn har sammenhengende sykefravær i mer enn én  måned, kan det med forevisning av legeattest søkes fritak for betaling.

Det gis reduksjon i foreldrebetalingen p.g.a. tilvenningsperiode i perioden 15.- 31. august.  Etter 1. september gis det ingen reduksjon i betalingen for tilvenningsperioden.

12.2. Friplass

Sterkt funksjonshemmede barn, som mottar spesialpedagogisk hjelp etter opplæringslova, gis betalingsfritak etter regler i samme lov samt eventuelt nødvendig fri skyss.

Utover dette kan det søkes friplass etter sosial- og barnevernslovgivningen.

Dersom folketrygden yter noe til dekning av barnehageopphold for disse, skal dette kreves inn av kommunen.

Søknad om hel eller delvis friplass sendes på eget skjema til NAV, og vurderes ut fra regler for tildeling av friplass.

12.3.  Gebyr ved henting etter stengetid 

Ved 2. gangs for sen henting i barnehageåret, ilegges det er gebyr på kroner 300- pr. påbegynt halvtime.

 12.4.  Tap av plass

 Dersom ikke foreldrebetaling er foretatt senest etter forfall ved 1. gangs purring, tapes barnehageplassen. Mottatt barnehageplass for nytt barnehageår kan tapes skyldig foreldrebetaling ikke er innbetalt.

Ved uregelmessig fravær over lengre tid, kan et barn miste barnehageplassen sin.

 Dersom barnet flytter ut av kommunen, tapes barnehageplassen. Ved ledighet i plasser og ingen barn på venteliste, kan individuelle avtaler inngås. 

Ved uriktige opplysninger gitt i søknadsskjemaet kan barnehageplassen tapes.

13. HELSE

 • Helsemyndighetene i kommunen har tilsyn med helse og hygieniske forhold i barnehagene.
 • Barnehagepersonalet har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i henhold til gjeldende regelverk
 • Det skal legges frem erklæring om barnets helse før barnet starter i barnehagen. Dersom barnet har møtt til ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan slik erklæring gis av barnets foreldre.

14. POLITIATTEST

Personale som tilsettes i barnehagen må levere godkjent politiattest jmfr. lov om barnehager §19 

15. FORSIKRING

Kommunen tegner kollektiv ulykkesforsikring for barn med barnehageplass.

16. TAUSHETSPLIKT.

Personalet i barnehagene og medlemmene i samarbeidsutvalget taushetsplikt om alle forhold de i sin funksjon blir kjent med omkring enkeltpersoner.

 


 

Vedtatt i kommunestyresak 100/12 med endringer vedtatt i kommunestyresak 38/14. Gjeldende fra 01.08.2014