Kontakt oss

Tlf: 
46 95 12 58 (Lamunga)
46 80 57 97 (Folunga)
41 54 92 54 (Kælva)

Styrer: Stine Kolstad
E-post stine@nordbygardogbarn.no
Tlf. 95 70 31 48

Nordby Gardsbarnehage
Bakkavegen 30
3520 Jevnaker
E-post: 

nordbygardsbarnehage@gmail.com

Eiere:
Mari Bjertnæs
Epost: mari@nordbygardogbarn.no
Tlf. 917 01 206
Bjørge Endrerud
Tlf. 901 49 050
Epost:treskallen@live.no
Vedtekter for Nordby Gardsbarnehage

Alle barnehage eiere er pålagt og fastsette vedtekter for barnehagen

1. Navn

Barnehagens navn er Nordby Gardsbarnehage.

2. Eierform

Nordby Gardsbarnehage eies av Mari Bjertnæs og Bjørge Endrerud.

3. Formål

Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

4. Verdigrunnlag

Barnehagen skal ha et verdigrunnlag som bygger på respekt for enkeltindividet, naturen og alt som er levende.

Verdigrunnlaget skal ha basis i norsk tradisjon og den kristne tilknytning,

slik det fremkommer i Norges Grunnlov.

5. Opptaksmyndighet

Barnehagen har samordnet opptaksprosess med kommunen. Hovedopptaket til nytt barnehageår skjer etter felles utlysning for alle barnehagene i Jevnaker.

Styrer har ansvaret for opptaket og at opptaket samordnes med kommunen.

6. Opptakskriterier

Barnehagen er en to-avdelings barnehage. Småbarnsavdelingen har plass til mellom 9 – 14 barn og avdelingen for store barn kan ha inntil 18 barn.

For å sikre barna gode utviklings- og aktivitetstilbud skal det ved opptak tas hensyn til gruppesammensetningen, barnas alder og kjønn og barnehagens bemanning.

Andre opptakskriterier i prioritert rekkefølge:

 • Eiers egne barn og barn av nærmeste familie
 • Søsken til barn som allerede går i barnehagen
 • Ansattes barn
 • Barn som allerede har plass og som søker om endring
 • God alderssammensetning
 • Så jevn kjønnsfordeling som mulig
 • Barn fra andre kommuner

7. Leke- og oppholdsareal

Leke- og oppholdsarealet pr barn over tre år er på 4 m2 og 5,3 m2 for barn under tre år.

8. Helsetilsyn

Barnehagen står under tilsyn av helsemyndighetene. Barnets foresatte fyller ut "Erklæring om helsetilstand" for barn etter opptak. Erklæringen oppbevares i barnehagen sammen med søknaden.

9. Oppsigelse og mislighold

Barnets foresatte kan si opp barnehageplassen med 2 måneders varsel. Oppsigelsestiden løper fra den 1. i påfølgende måned.

Dersom plassen sies opp etter 1. april, kreves foreldrebetaling ut barnehageåret. Betalingen bortfaller i tilfelle hvor et annet barn tar i mot plassen.

Barnehageeier kan si opp avtaleforholdet med 2 måneders varsel dersom:

 • Opptaksmyndigheten erfarer at plass er tildelt ut fra feilaktige opplysninger gitt av foresatte i søknaden.
 • Foreldrebetaling ikke er innkommet innen den 30. i måneden etter forfall.
 • Ved fravær/uhensiktsmessig utnyttelse av plassen uten at barnehagen varsles og gyldig grunn angis.

10. Åpningstider

Barnehageåret starter 15.08 og varer til 14.08 påfølgende år.

Barnehagen er åpen:

Mandag til fredag fra kl 7.00 til 16.30.

Barnehagen er stengt:

 • 5 planleggingsdager pr år.
 • Julaften, romjula og nyttårsaften
 • Dagene mellom Palmesøndag og Skjærtorsdag
 • Fredag etter Kristi Himmelfartsdag
 • 3 uker i fellesferien i juli
 • Alle helligdager

11. Foreldrebetaling

Følger makspris gitt av staten for full plass.
Det er 11 måneders foreldrebetaling.
Deltidsplass graderes etter en prosentsats av hel plass.
Matpenger kommer i tillegg til foreldrebetaling og fastsettes og vedtas av eier.
Eventuelle turpenger kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon reguleres av forskrift om foreldrebetaling.
Søskenmoderasjon: 30 % moderasjon for barn nr 2, 50 % moderasjon for barn nr 3 og ytterligere barn.

12. Gebyr ved henting etter stengetid

Ved 2. gangs for sein henting i barnehageåret, ilegges det et gebyr på kr 300,- pr påbegynte halvtime.

13. Dugnad

Foreldre til barn i barnehagen oppfordres til å delta på dugnader som arrangeres i barnehagen.

14.Foreldreråd

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
Foreldrerådet skal bli forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.
Ved avstemming i foreldrerådet, gis det en stemme for hvert barn og vanlig flertallsvedtak gjelder.

Barnehagens styrer har ansvaret for å innkalle til det første foreldrerådet i barnehageåret.

15. Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal bestå av foreldre/foresatte, ansatte i barnehagen og representanter fra eier, slik at hver gruppe er likt representert. Samarbeidsutvalget skal uttale seg om saker som er av viktighet for barnehagens innhold, den daglige virksomhet og forholdet til de foresatte.

Styrer har møte-, tale- og forslagsrett i utvalget.

16. Helse, miljø og sikkerhet

Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter.

17. Politiattest

Personale som tilsettes i barnehagen må levere godkjent politiattest jmfr. lov om barnehager §19.

18. Taushetsplikt

Eiere, ansatte og personer i samarbeidsutvalg er pålagt taushetsplikt.

Underskrevet taushetserklæring oppbevares i barnehagens arkiv.

19. Forsikring

Barnehagen tegner ulykkesforsikring for alle barn og ansatte.

Barnehagen er ikke erstatningsansvarlig for tap eller skade på medbrakte eiendeler. Barna bør i minst mulig grad ha med seg verdigjenstander i barnehagen.

20. Endring av vedtektene

Endring av vedtektene foretas av eierne. Eventuelle endringer skjer innen
søknadsfrist 1.mars og trer i kraft fra inngangen av nytt barnehageår i august.