Kontakt oss

Barnevernleder Anita Rørvik 
E-post: Anita.Rorvik@jevnaker.kommune.no
Tlf. 466 35 466

Oppvekst og læring
Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Barnevern i Jevnaker

Når et barn på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barneverntjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.

Barneverntjenesten i Jevnaker Kommune

Besøksadresse: Samfunnshuset, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Telefon servicetorget: 61 31 57 00

Barnevernleder: Anita Rørvik

 

Interkommunal barnevernvakt for Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal

Interkommunal barnevernvakt er en akuttberedskap som skal gi barn, unge og deres familier nødvendig hjelp utenom barneverntjenestens ordinære kontortid.

Telefon: 911 14 600

e-post: barnevernvakt@ringerike.kommune.no

Åpningstider:

Hverdager: 15.30 - 08.00

Helger og helligdager: Døgnåpent 

Nasjonal alarm telefon for barn og unge

Gratis alarm telefon for barn og unge åpen alle dager fra 15.00-08.00.

Telefon: 116 111

Les mer om alarmtelefon for barn og unge her: www.116111.no

Alarmtelefon blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge.

 

Når bør du melde fra?

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Dine bekymringer kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder. Dersom du melder fra kan dette bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet mottar hjelpen hjemme.

Dersom du ønsker råd om du bør melde bekymring, kan du ringe til barneverntjenesten i den respektive kommunen barnet eller ungdommen bor og diskutere saken anonymt.

Jevnaker barneverntjeneste har utarbeidet meldeskjema for private og offentlige meldere som kan lastes ned her: Meld beymring til barnevernet

 

Slik følger barnevernet opp bekymringsmeldingen din

Meldinger til barneverntjenesten blir gjennomgått snarest og senest innen en uke. I løpet av denne uken kan melder bli kontaktet for utfyllende informasjon. Etter gjennomgang av meldingen vil barneverntjenesten beslutte om saken skal undersøkes videre eller om den skal henlegges.

Hva får du vite om saken?

Dersom meldingen kommer fra en offentlig instans skal barnevernet gi tilbakemelding om hvorvidt det er åpnet en undersøkelse. Hvis det opprettes undersøkelse skal offentlige instanser få en ny tilbakemelding når undersøkelsen er henlagt eller om barnevernet følger opp saken videre. Eksempel på offentlige instans er ansatte i skole, barnehage, politiet, leger, tannleger, familievernkontor osv.

 

Hvem kan være anonym?

Når du melder fra til barnevernet kan du melde fra med fullt navn eller være anonym. Da vil foreldrene i saken bli informert om at det er du som melder.

Du kan velge å melde inn bekymring anonymt slik at verken barneverntjenesten eller foreldrene vet som melder.

Du kan velge å fremstå med navn ovenfor barneverntjenesten, men be om at dette ikke gjøres kjent for foreldrene. Dersom du velger dette alternativet, vil anonymiteten kunne bli opphevet dersom barneverntjenesten fører sak om omsorgsovertakelse og saken må i retten.

Du har en plikt til å melde i fra:

Alle offentlig ansatte, samt en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, uavhengig om du jobber i det offentlige eller private, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den:

  • A) daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt
  • B) når det er grunn til å tro at et barn har livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling, eller at et barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring.
  • C) når ett barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmidler eller annen form for utpreget normløs adferd.
  • D) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel.

Dersom situasjonen for det aktuelle barnet fortsatt er bekymringsfullt eller har forverret seg, er det viktig at du pånytt tar kontakt med barneverntjenesten. Dette gjelder selv om du har meldt din bekymring tidligere.

 

 

Du får en bekreftelse på at meldingen er mottatt

Barneverntjenesten skal innen 3 uker gi deg en bekreftelse på at meldingen er mottatt. Barnverntjenesten har taushetsplikt, derfor vil du ikke kunne få informasjon om hvordan barnevernet følger opp barnet og familien.

Hjelp til familien

Gjennom undersøkelsen skal barnevernet avklare om og hvordan barnet og familien kan få hjelp.

Har du og din familie behov for hjelp?

Om du og din familie trenger hjelp fra barneverntjenesten kan du ringe barnevernet i din kommune og be om en avtale. Når du møter opp til en samtale vil du sammen med barneverntjenesten kartlegge hvilke behov for hjelp og støtte din familie trenger.

Det er også mulig å søke hjelp ved familievernkontorene. Der kan familier få rådgivning og samtaler om hverdagsproblemer, konflikter og vansker i forhold til samvær.

 

Meld beymring til barnevernet