Kontakt oss

Oppvekst og læring

Konst.kommunalsjef Turid Briskelund
Tlf.+47 951 89 195  
E-post: 

tubr@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Kvalitet i Jevnakerskolen

Kvalitet i opplæringen kjennetegnes av i hvilken grad de politisk fastsatte sektormålene og de lokale målene for opplæringen nås.

Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Denne tilstandsrapporten gir oss blant annet en oversikt over læringsresultater i skolene, hvordan elevene vurderer sitt læringsmiljø, spesialundervisningen, gjennomføring videregående opplæring og SFO. Den gir også, i generell del, oversikt over andre tiltak vi har satt inn for å utvikle skolene våre.

Tilstandsrapport Jevnakerskolen

Les tilstandsrapporten 2019

Les tilstandsrapporten 2018

Les tilstandsrapporten 2017

Les tilstandsrapporten 2016

 

Bildet viser elever som spiller på musikkinstrumenter.

 

Utdanningsdirektoratet (UDIR)

UDIR er et direktorat for barnehage, grunnskole, videregående opplæring og IKT.

Direktoratet skal sikre at norsk utdanningspolitikk iverksettes slik at barn, unge og voksnes rettigheter til likeverdig tilbud i barnehage, skole og opplæring blir ivaretatt.

Direktoratet har ansvar for det overordnede nasjonale tilsynsarbeidet og for tilsynet med de private skolene. Videre har direktoratet ansvar for å forvalte og tolke lovverket som gjelder for barnehager og skole i Norge. Direktoratet har også ansvar for å utvikle læreplaner for skolen og rammeplan for barnehagen.  https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/org/etater-og-virksomheter/underliggende-etater/utdanningsdirektoratet/id426533/

Politisk vedtatte sektormål for grunnopplæringen:

  • elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse 
  • elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø 
  • flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring

Se UDIRs nettside www.udir.no. Her finner du blant annet mer om kvalitet og kompetanse, læring og trivsel, tall og forskning, regelverk, tilsyn og utdanningsløpet.