Kontakt oss

Oppvekst og læring

Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad
Tlf. 992 75 642  
E-post: Berthe.Bjornstad@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Grunnskoleinformasjon

Her finner du informasjon som angår alle elever i grunnskolen i Jevnaker.

Kvalitet i Jevnakerskolen

Hovedmål:
En god skole for alle, der ingen i videregående skole dropper ut, en skole med fokus på tidlig innsats, læring og mestring. 

Utviklingsmål:
• Jevnaker skal ha de beste skolene i Hadeland/Ringeriksregionen.
• Et helhetlig læringsløp med høy kvalitet og gode overgangsfaser.
• Styrke grunnleggende ferdigheter, språkstimulering, sosial kompetanse – gi tidlig hjelp for å fremme læring.
• Sikre at barn får et godt oppvekstmiljø.
• Fysisk aktivitet styrkes.
• Tidlig innsats og forebyggende folkehelsearbeid i hele befolkningen.
• Legge vekt på den enkeltes egne ressurser og utvikling av mestringsevnen.• Ta imot og integrere flyktninger på en god måte.
• Gi barn og unge riktig utdanning for å møte framtidas utfordringer.
• Jevnakersamfunnet skal fremme likeverd og inkludering.

Les hele planen Kvalitet i Jevnakerskolen 2015-2019 (Word) 

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport for Jevnakerskolen 2016 viser ressurstilgangen i skolene i Jevnaker gjennom årsverk for undervisning og lærertetthet.

Den viser hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk på 5., 8. og 9.klassetrinn gjennom nasjonale prøver, og hvordan elevene ved skolene i Jevnaker vurderer sin skolegang gjennom elevundersøkelsen på 7. og 10. klassetrinn.

Rapporten viser trivsel på 1.-4. klassetrinn, lese- og regneferdigheter på 2. klassetrinn, eksamenskarakterer, grunnskolepoeng og gjennomføringsgrad i videregående opplæring. Rapporten omhandler også spesialundervisning, skolebilder og SFO (skolefritidsordning).

Les tilstandsrapporten