Kontakt oss

Oppvekst og læring

Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad
Tlf. 992 75 642  
E-post: Berthe.Bjornstad@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Leksedebatt

På kommunestyrets plan- og budsjettmøte i august 2018 ble administrasjonen bedt om å utrede mulighetene for leksefri skole. En slik utredning er et stort og tidkrevende arbeid. Fordeler, ulemper og løsninger må nøye vurderes. Forskning gir flere svar når det gjelder effekten av lekser. Noen studier tyder på at elevene lærer av å gjøre lekser, andre studier drar dette i tvil. Uenigheten kan springe ut av ulike syn på metodebruk, men det kan også råde uenighet om hvilke andre faktorer som bør vektlegges i konklusjonen. Viktige spørsmål man bør søke svar på innen man bestemmer seg er:

A. Hvorfor lekser? (Hva er hovedformålet?)

B. Hva oppleves som problemet med lekser?

C. Hva kan løsningene på problemene med lekser være?

D. Hva er leksefri skole? - Hvordan har andre skoler gjort dette?

E. Bør vi erstatte leksene med noe annet? - Utvidet skoledag, med mat, fysisk aktivitet og leksehjelp

F. Handlingsrommet for utvidet skoledag og andre hensyn

Spørsmålene og tilhørende refleksjoner sier noe om kompleksiteten i leksespørsmålet, og vi ønsker å bruke tilstrekkelig tid i 2019 til å utrede og involvere godt innen en beslutning fattes. Dette vil bli tema på dialogmøtet med kommunestyret våren 2019.

(Utdraget over er hentet fra Økonomi- og handlingsplan 2019-2022)

Ved å klikke på lenken under kan du som elev eller foresatt i Jevnakerskolen gi dine innspill i leksedebatten:

GI INNSPILL I LEKSEDEBATTEN 

Frist for å gi innspill er 1.september 2019