Kontakt oss

Toso skole
Tlf 924 10 966 

Kjersti Wold avdelingsleder SFO Kjersti.wold@jevnaker.kommune.no

Tone Ruden Brørby, konsulent
Tone.Ruden.Brorby@jevnaker.kommune.no 

Sverre Haug, inspektør
Sverre.Haug@jevnaker.kommune.no 

Elisabeth Raastad Kjørven, rektor
ElisabethRaastad.Kjorven@jevnaker.kommune.no

Oppvekst og læring
Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad
E-post: Berthe.Bjornstad@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Toso SFO

Hva er skolefritidsordningen?
Tilbudet er frivillig. Innhold og virksomhet skal preges av barnas behov for lek, omsorg, tilsyn og tilbud om deltakelse i organiserte aktiviteter.

Toso SFO har åpent fra 07.00-16.30 alle skoledager. I skoletiden er SFO stengt.

SFO følger skoleåret. I forkant av skolens fridager og ferier sendes det ut egen påmelding. I feriene gis det tilbud i høst-, vinter- og sommerferien, ikke i juleferien og påskeferien.

Toso SFO har i dag omkring 100 brukere fra 1.-4. klasse ved skolen, 10 ansatte er knyttet til ordningen.

Hva tilbudet består i
Skolefritidsordningen er en del av skolens virksomhet og skal bygge på samme verdigrunnlag og pedagogisk plattform. Tilbudet i SFO skiller seg fra den læreplanstyrte virksomheten i skolen.

Elevene tilbys variasjon og mangfold i lek og andre gjøremål. Det legges vekt på barnas mulighet til å utvikle evnen til selvstendighet og ta ansvar for seg selv og sine valg. De må kunne pendle mellom innordning, utprøving og medbestemmelse.  I SFO skal barn utvikle sin sosiale kompetanse og utvide sitt sosiale nettverk gjennom både selvvalgte og organiserte aktiviteter.  SFO skal legge til rette for lek, læring og omsorg, være et sted hvor alle barn kan utvikle et positivt selvbilde.  De skal føle seg trygge på menneskeverdet og identiteten sin.

Utviklingsområder for SFO er:

  • Sosial kompetanse
  • Fysisk aktivitet
  • Kunst, kreativitet og teknikk
  • Fysisk og sosialt velvære
  • Entreprenørskap

Innholdet skal bidra til å skape helhet i barns hverdag. Det skal ha en slik form at det også kan ivareta barn med behov for spesiell tilrettelegging.

De voksne skal være tydelige voksenpersoner som setter klare grenser. Videre skal den voksne legge vekt på å være en god kontakt- og omsorgsperson som ivaretar samarbeidet med foresatte og skolens øvrige personale.

SFO skal vektlegge og tilrettelegge for at barn med særskilte behov får et tilfredsstillende tilbud.

Toso SFO jobber kontinuerlig med å organisere det  slik at tilbudet er tilpasset alle barns behov/fritidsbehov, barnas alder og modningsnivå